Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet International Journal of Education

Dergi hakkında bilgi.

Format [Eng]

1- The manuscripts sent to the journal are to be written in MS WORD. The graphics and photos are to be functional in Windows environment.

2- The manuscripts are not to be any longer 6000 words including the Abstract, References and indicative abstract.

3- The title of the manuscript is to be written in ‘Times News Roman’ typeface with 12 font size and is not to be longer than 14 words in both Turkish and English.

4- If the manuscript is in Turkish, it is to include indicative abstract in English and if it is in Turkish, it is to include indicative abstract in Turkish. The indicative abstracts are to be between 500 and 750 words. Indicative abstracts are to include Introduction, Method, Findings, Discussion and Suggestions headings.

5- An abstract of the article of 150 to 200 words, which mentions the main framework of the study, is to be written in both languages. The abstract is to include aim, method and the findings of the study. It is to be written with ‘Times News Roman’ typeface in 10 font size with single line space.

6- Key words for the study composed of at least 3 and maximum 8 words are to be written under the abstract in both languages.

7- In Tables, Figures, Picture and Graphics etc., the manuscripts sent to the journal are to observe the format in the latest publication of American Psychology Association.

8- In referencing, latest publication of American Psychology Association will be used as basis.

9- In studies which require decision made by ethical board, endorsement of ethical board is to be taken and is to be documented if needed. Universally accepted ethical rules are to be observed.

10- In the manuscripts, the titles of the author(s), the institutions they are affiliated with, mailing address (including email addresses they actively use) are to be given as a footnote.


Yazım Kuralları [Tr]

1- Dergiye gönderilen yazılar, Windows ortamında MS WORD ortamında yazılmış olmalıdır. Yazı içinde yer alan grafik ve fotoğraflar, Windows ortamında açılabilir olmalıdır.

2- Dergiye gönderilen yazılarda Özetler, Kaynakça ve Geniş Özet dahil toplamda 6000 kelime sınırı gözetilmelidir.

3- Gönderilen yazının başlığı her iki dilde de ‘Times News Roman’ karakterinde büyük harflerle 12 puntoda yazılmış ve en fazla 14 kelime olmalıdır.

4- Gönderilen yazı Türkçe ise İngilizce geniş özet, İngilizce ise Türkçe geniş özete yer verilmelidir. Yazılan geniş özetler asgari 500 azami 750 kelime olmalıdır. Geniş özetler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler başlıklarını içermelidir.

5- Yazılan makalenin dilinde 150-250 kelime aralığında çalışmanın ana hatlarından bahseden her iki dilde de kısa özet yazılmalıdır. Yazılan özet, çalışmanın amacı, yöntemi ve bulgularını kapsamalıdır. Özet ‘Times News Roman’ yazı karakteri ile 10 punto tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

6- En az 3, en fazla 8 kelimeden oluşan yapılandırılmış anahtar sözcük her iki dilde de yazılan özet altına eklenmelidir.

7- Dergiye gönderilen yazılarda Tablo, Şekil, Resim ve Grafik vb. Hazırlanmasında Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu'nun son basımı esas alınacaktır.

8- Referans vermede Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu'nun son basımı esas alınacaktır.

9- Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınmalı ve gerektiğinde belgelendirilmelidir. Uluslararası geçerli olan etik ilkiler esas alınmalıdır.
10- Gönderilen yazılarda yazar(lar)ın unvanları, bağlı oldukları kurum ismi, açık adresleri (aktif kullanılan mail adresi dahil) dipnot olarak yazılmalıdır.