FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Öz Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları sırasındaki öğretimlerine ilişkin öz değerlendirmelerinin pedagojik alan bilgisinin öğretim yöntemleri ve sunum, öğrenci ve değerlendirme bilgisi bileşenleri çerçevesinde incelenmesi ve öğretim elemanı değerlendirmeleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları öğretmen yetiştirme programının son döneminde olan altı fen bilimleri öğretmen adayı ve bir öğretim elemanından oluşmaktadır. Özel durum yönteminin benimsendiği çalışmada veri toplama aracı olarak öğretmen adayı öz değerlendirme formları, adayların öğretimlerine ilişkin öz değerlendirmelerinin yer aldığı günlükler, öğretmen adaylarının uygulama dersi sırasındaki öğretimlerini izleyen öğretim elamanının gözlem formları ve öğretim elemanı ile yürütülen mülakatlar kullanılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirme bilgisi bileşeni kapsamında diğer bileşenlere göre daha yeterli gördüğünü göstermektedir. Öğretim elemanı ise adayların öğretim yöntemleri bilgi alanında daha iyi olmakla birlikte tüm bilgi alanlarında gelişime ihtiyaçları olduğunu düşünmektedir. Adayların öğrenciler hakkında daha fazla bilgi edinmeleri kullandıkları öğretim yöntemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini sorgulamalarına neden olduğundan, adaylarının PAB’larının bir bileşeninde başlayan gelişme diğer bileşenleri de etkilemiştir. Öğretmen adaylarının öz değerlendirme formları ile öğretim elemanı değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar Dunning-Kruger etkisine işaret etmekle birlikte, verilerin bütüncül analizi ile adayların çoğunun yeterliliklerinin farkında olarak gerçekçi ve öğretici öz değerlendirmeler yaptıkları sonucuna varılabilir.

Kaynakça

Alev, N. & Karal, I. (2013). Fizik öğretmenlerinin elektrik ve manyetizma konularına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 88-108. Arends, R. I. (2004). Learning to teach. (6th Edition). New York: The McGraw-Hill Companies.

Bjarnadottir, R. (2005). The struggle with own person. The personal aspect in teacher competence experienced by teacher students. European Conference on Educational Research, University College of Dublin, September 2005.

Cochran, K.F., King, R.A. & DeRuiter, J.A. (1993). Pedagogical content knowledge: An integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44(4), 263-272.

Copriady, J. (2014). Teacher’s competency in the teaching and learning of chemistry practical. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(8), 312-318.

Çubukçu, Z & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Bilig, 44, 123-142.

Davis, E.A. (2003). Knowledge integration in science teaching: Analysing teachers’ knowledge development. Research in Science Education, 34, 21–53.

Davis, E.A. & Petish, D. (2005). Real-world applications and instructional representations among prospective elementary science teachers. Journal of Science Teacher Education, 16, 263–286.

Dwyer, C.A. (1994). Development of the knowledge base for the praxis III: Classroom performance assessment criteria. Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Friedrichsen, P., Lankford, D., Brown, P., Pareja, E., Volkmann, M., & Abell, S. (2007). The PCK of future science teachers in an alternative certification program. National Association for Research in Science Teaching Annual Conference, New Orleans.

Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33, 135-145.

Graue, M.E. (1993). Integrating theory and practise through instructional assessment. Educational Assessment, 1, 293-309.

Gronlund, N. E. (2006). Assessment of student achievement. (8th ed.). Boston, Pearson.

Gündoğdu, K., Altın, M., Üstündağ, N. & Altay, B. (2015). Öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasında yeterli mi? (Bir olgu bilim çalışması). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 150-166.

Halim. L. & Meerah., S. (2002). Science trainee teachers’ pedagogical content knowledge and its influence on physics teaching. Research in Science and Technological Education, 20 (2), 215-225.

Hume, A. & Coll, R. K. (2009). Assessment of learning, for learning, and as learning: New Zealand case studies. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 16 (3), 269–290.

Jang, S. J., Guan, S.Y. & Hsieh, H.F. (2009). Developing an instrument for assessing college students’ perceptions of teachers’ pedagogical content knowledge, Procedia Social and Behavioral Science, 1, 596-606.

Käpyla, M., Heikkinen, J.P. & Asunta, T. (2009). Influence of content knowledge on pedagogical content knowledge: The case of teaching photosynthesis and plant growth. International Journal of Science Education, 31(10), 1395–1415.

Karal, I.S. & Alev, N. (2016). Development of pre-service physics teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) throughout their initial training. Teacher Development, 20 (2), 162-180.

Katane, I. & Selvi, K. (2006). Teacher competence and further education as priorities for sustainable development of rural school in Latvia. Journal of Teacher Journal of Teacher Education and Training, 6, 41-59.

Koçak, M., Gökkurt-Özdemir, B. & Soylu, Y. (2017). An investigation the pedagogical content knowledge of preservice elementary mathematics teachers’ about the concept of cylinder. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 711-765.

Kozan-Naumescu, A. (2008). Science teacher competencies in knowledge based society. Acta Didactica Napocensia, 1(1), 25-31.

Kösterelioğlu, İ. & Çelen, Ü. (2016). Öz değerlendirme yönteminin etkililiğinin değerlendirilmesi. Elementary Education Online,15(2), 671-681.

Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Gess-Newsome, J. and Lederman, N.G. (Ed.), Examining pedagogical content knowledge, (pp.95-132). London: Kluwer Academics Publishers.

MEB (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri (ÖMGY). Ankara. 18.03.2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresinden erişildi.

Miles, M. B. & Huberman, A. M, (1994). Qualitative data analysis. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA.

Mishra, P. & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Morrison, A. D. & Luttenegger, K. C. (2015). Measuring pedagogical content knowledge using multiple points of data. The Qualitative Report, 20(6), 804-816.

Mulholland, J. & Wallace, J. (2005). Growing the three of teacher knowledge: Ten years of learning to teach elementary science. Journal of Research in Science Teaching, 42(7), 767– 790.

Nilsson, P. (2008). Teaching for understanding: The complex nature of pedagogical content knowledge in pre-service education. International Journal of Science Education, 30(10), 1281-1299.

Rahman, M.H. (2014). Professional competence, pedagogical competence and the performance of junior high school of science teachers, Journal of education and practice, 5(9), 75-80.

Sarkim, T. (2004). Investigating secondary school physics teachers’ pedagogical content knowledge: A case study. Post-Script, 5(1), 82–96.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1–23.

Shwartz, Y., Dori, Y. J. & Treagust, D. F. (2013). How to outline objectives for chemistry education and how to assess them. In I. Eilks and A. Hofstein (Eds.), Chemistry teaching – a study book (pp.37–60). Rotterdam: Sense.

Tacoshi, M. M. A. & Fernandez, C. (2014). Knowledge of Assessment: an important component in the PCK of chemistry teachers. Problems of Education in the Twenty First Century, 62, 124-147.

Tuan, H. L., Chang, H. P., Wang, K.H. & Treagust, D.F. (2000). The Development of an instrument for assessing students’ perceptions of teachers’ knowledge. International Journal of Science Education, 22(4), 385-398.

Van Driel, J. H., Verloop, N. & De Vos, W. (1998). Developing science teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35(6), 673-695.

Veal, W. R. & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge taxonomies. Electronic Journal of Science Education, 3(4). https://wolfweb.unr.edu/homepage/crowther/ejse/vealmak.html adresinden 07.08.2019 tarihinde erişildi.

Volante, L. & Fazio, X. (2007). Exploring teacher candidates’ assessment literacy: Implications for teacher education reform and professional development. Canadian Journal of Education, 30(3), 749-770.

Yin, R. K. (2003). Case study research, design and methods. (Third Edition), Newbury Park: Sage Publications.

Zembal-Saul, C., Krajcik, J. & Blumenfeld, P. (2002). Elementary student teachers science content representations, Journal of Research in Science Education, 39(6), 443-463.

Zembal-Saul, C., Star, M. & Krajcik, J. (1999). Constructing a framework for elementary science teaching using pedagogical content knowledge. In Gess-Newsome, J. and Lederman, N.G., (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge: The construct and its implications for science education (p.p. 237-256). London: Kluwer Academics Publishers

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd612356, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {476 - 490}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {KARAL EYÜBOĞLU, İşık Saliha and OCAK, Fatma} }
APA KARAL EYÜBOĞLU, İ , OCAK, F . (2020). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 476-490 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356
MLA KARAL EYÜBOĞLU, İ , OCAK, F . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 476-490 <
Chicago KARAL EYÜBOĞLU, İ , OCAK, F . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 476-490
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI AU - İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU , Fatma OCAK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 476 EP - 490 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI %A İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU , Fatma OCAK %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-612356
ISNAD KARAL EYÜBOĞLU, İşık Saliha , OCAK, Fatma . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 476-490 .
AMA KARAL EYÜBOĞLU İ , OCAK F . FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 476-490.
Vancouver KARAL EYÜBOĞLU İ , OCAK F . FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 490-476.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.9b105.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN, Bayram GÖKBULUT

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Pınar ERTEN

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Mehmet CANBULAT, Bekir DİREKÇİ, Serdar AKBULUT, Alper ÇORAPÇIGİL, İbrahim Hakkı TEZCİ, Emine Ela ŞİMŞEK, Bilal ŞİMŞEK, Burak ASMA

SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ

Özlem DOĞAN TEMUR, Sedat TURGUT

YÖNLENDİRİLMİŞ TARTIŞMA KULLANILAN BLOG ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DERS MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Gülcan CANBOLAT, Ercan TOP

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER