ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Öz Bu araştırma öğrencilerin matematik korkusunun nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Uşak il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören 2580 öğrenci oluşturmuştur. Ölçek geliştirme aşamaları kapsamında alan yazın taranmıştır. Ölçekle ilgili madde havuzunun oluşturulmasından sonra uzman görüşüne başvurulmuştur. Pilot çalışma, yapı geçerliliği ve güvenirliğinin tespiti çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda her biri beş sorudan oluşan öğretmenden kaynaklı matematik korkusu, çevreden kaynaklı matematik korkusu, matematiğin yapısından kaynaklı matematik korkusu, öğrencinin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı matematik korkusu boyutları oluşmuştur. Elde edilen dört boyut toplam varyansın yaklaşık %55’ini açıklamıştır. “Matematik Korkusunun Nedenleri Ölçeğinin” öğrencilerin matematik korkusunun nedenlerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

1- Akbaş, E E., Cancan, M., Kılıç, EC (2019). Qualifications of an effective mathematics teacher from the perspectives of 5th to 8th grade secondary school students Universal Journal of Educational Research 7(2): 536-549

2-Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 89-107.

3- Andaya, O.J.F. (2014). Factors that affect mathematics achievements of students of philippine normal university ısabela campus, International Refereed Research Journal, 5 (4), 84-91.

4-Aydın, M., Keskin, İ (2017). 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5) 1801-1818

5- Başar, M., Ünal, M., Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.

6- Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

7- Bozpolat, E., Koç, H (2017). 8. sınıf öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3) 525-543

8- Breen, C. (2003). Fear of mathametics adult:moving from insights to thoughtful enactive practice Literacy an Numeracy Studies 12 (2) 65-76

9- Büyüköztürk, Ş (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi

10- Can, A (2014) SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi Ankara: PegemA Akademi

11- Çapık, C (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17 (3) 196-205 12- Çekirdekci, S., Şengül, S., Doğan, M. C. (2018). The relationship between number sense and metacognition. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (34), 2465-2481.

13- Çekirdekçi, S., Şengül, S., Doğan M C (2016). 4. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Qualitive Studies, 11 (4) 48-66

14- Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, Ankara: Pegem Net

15- Di Martino, P., Zan, R. (2013).Where does fear of math’s come from? Beyond the purely emotional, Congress of the European Society of Research in Mathematics Education, February 6-10 2013 Antalya Turkey

16- Durmaz, M., Akkuş R (2016). Öz belirleme kuramı perspektifinden matematik kaygısı, motivasyon ve temel psikolojik ihtiyaçlar, Eğitim ve Bilim 41 (183) 111-127

17- Frankel, J R., Wallen, N E., Hyun, H H. (2014). How to Desing and Evaluate Rsearch in Education, NewYork: Mcgraw Hill

18- - Kacar, M., Sarıçam, H (2015). Sınıf öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıkları ile matematik kaygı düzeyleri üzerine bir çalışma Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) 137-152

19 - Karasar, N (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

20- Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S Y. (2018). Preservice teachers’ attitudes and metaphor perceptions towards mathematics Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47 (2) 897-931

21 - Önder, E. & Önder Öz, Y. (2018). Variables that predict classroom management anxiety and classroom management anxieties level of pre-service teachers. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(4), 645-664,

22 - Öztop, F., Toptaş, V. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik korkusu ve altında yatan sebepler, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, 3, 162- 173

23- Rennie, K M (1997). Exploratory and confirmatory rotation strategies in exploratory factor analysis, Educational Research Assocation eric.ed.gov adresinden 14.11.2019 tarihinde alınmıştır.24- Senemoğlu, N. (2005). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Gazi Kitapevi

25- Şencan, H (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik, Ankara: Seçkin

26- Şenol A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N., Temel, H (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11 (2) 653-672

27- Tabachnick, B G., Fidel, L S (2007). Using Multivariate Statistics Boston: Pearson/ Allyn &Bacon Inc.

28- Tavşancıl E (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık

29- TEDMEM (2019). TALIS 2018 raporu, Editör: Emin Karip, Analiz Dizisi

30- Toptaş, V., Gözel, E (2019). An investigation of the metephorical perceptions of the parents on the concept of “ mathematics” International Electronic Journal of Elemantary Education 10 (5) 621-625

31- Ünsal, S., Korkmaz, F., Aydemir, M. (2018). Social variables and their effects on learning mathematics, Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 147-175

32- Yorulmaz, A., Doğan, M C (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimine ilişkin görüşleri, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5 (2) 153-162

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd650846, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {644 - 658}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846}, title = {ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BAŞAR, Murat and DOĞAN, Midrabi Cihangir} }
APA BAŞAR, M , DOĞAN, M . (2020). ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 644-658 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846
MLA BAŞAR, M , DOĞAN, M . "ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 644-658 <
Chicago BAŞAR, M , DOĞAN, M . "ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 644-658
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Murat BAŞAR , Midrabi Cihangir DOĞAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 644 EP - 658 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ %A Murat BAŞAR , Midrabi Cihangir DOĞAN %T ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846
ISNAD BAŞAR, Murat , DOĞAN, Midrabi Cihangir . "ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 644-658 .
AMA BAŞAR M , DOĞAN M . ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 644-658.
Vancouver BAŞAR M , DOĞAN M . ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 658-644.