İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Öz Bu araştırmanın amacı; ilk kez görevlendirilen okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına, Giresun il merkezinde ilk defa görevlendirilen toplam 8 ilkokul ve ortaokul müdürü alınış ve görüşmeler yapılmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada karşılaşılan sorunlar; karar verme ile ilgili okul müdürünün öğretmeni ikna edememesi, öğretmenlerin yöneticiyi kabullenememesi, uyum ve yanlış anlaması, öğrencilerin yöneticinin dış görünüşünü sert algılaması ve öğrencinin gelişim dönemi özellikleri, müdür yardımcılarının inisiyatif kullanamaması ve iş yaptırma konularında, ders denetimi ile ilgili uzmanlık alanı olmayan alanlarda denetim yapma ve tecrübeli öğretmenlerin denetiminden çekinme, personel hizmetleri ile ilgili, sevki kötüye kullanma, ek ders hazırlama, göreve başlatma, ayrılma, izin, öğrenci hizmetleri ile ilgili nakil ve devamsızlık, öğretim hizmetleri ile ilgili planların emeksiz hazırlanması, kaynak ve bina yetersizlikleri, eğitim hizmetleri konusunda velilerin okula gelmemesi, rehber öğretmenin olmaması, okul işletmesi ile ilgili güvenlik, okul bahçesinin uygun yapılmaması, yeni yapılan binanın eksikleri, İş-kur elemanlarının geç göreve başlaması, yazı işleri, temizlik malzemesi, para olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

Açıkalın, A. ve Turan, S. (2015). Etkili iletişim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karaköse, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli) Eğitim ve Bilim, 37 (164).

Altınkurt, Y. (2007). Eğitim Örgütlerinde Stratejik Liderlik ve Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Uygulamaları. Yayımlanmamış doktora tezi.Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Aslanargun, E., Bozkurt, S. (2012). Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2): 349 -368.

Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.

Aytaç, T. (2002). Post-modern eğitim yöneticisi. İçinde, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin YetiştirilmesiSempozyumu, 16-17 Mayıs, 59-64.

Balcı, A. (2000). Etkili okul: Kuram, uygulama ve araştırma. (Üçüncü baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bloom, Eric P. (2009) Manager Mechanics Tips and Advice for First Time Managers, Bloomington: iUniverse.

Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.

Barut, E. (2007). İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle Sınasız Atanan Yöneticilerin YönetimSüreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

Başaran, İ. E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Yargıcı Matbaası: Ankara.

Çelik, V. (1996). Eğitimsel reform için yeni bir okul kültürü, Eğitimimize Bakışlar. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, 47.

Katz, L.R. (1974). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review. September, 1974.

Kaya, Y. K. (1999). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki uygulama. (7.Baskı.). Ankara: Bilim Yayıncılık.

Mestry, R., & Grobler, B. R. (2004). The Training and Development of Principals to Manage Schools Effectively Using the Competence Approach. ISEA, 32, (3), 2-19.

Morris, M. (2005). First Time Manager: The First Steps To A Brilliant Management Career, Kogan Page Ltd: London.

Recepoğlu, E., Kılınç, A.Ç. (2014) Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies –International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (2) Winter 2014, 1817-1845.

Tan, B.H. (2010). The First Time Manager in Asia Maximizing Your Success by Blending East and West Best Practices,Marshall Cavendish Business: Singapore

56940 14961

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI

Melike ÖZYURT, Merve BADUR

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

YABANCI DİL KAYGISI VE ÖĞRENİCİLERİN SÖZLÜ DÜZELTİCİ GERİBİLDİRİM İNANIŞLARININ DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ODAKLI İNCELENMESİ

Vasfiye GECKİN

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE DESTEKLENMİŞ VİDEOLARLA ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, BİLİŞSEL YÜK VE MOTİVASYONA ETKİSİ

Murat ÇOBAN

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ