İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Öz Bu araştırmanın amacı; ilk kez görevlendirilen okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına, Giresun il merkezinde ilk defa görevlendirilen toplam 8 ilkokul ve ortaokul müdürü alınış ve görüşmeler yapılmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada karşılaşılan sorunlar; karar verme ile ilgili okul müdürünün öğretmeni ikna edememesi, öğretmenlerin yöneticiyi kabullenememesi, uyum ve yanlış anlaması, öğrencilerin yöneticinin dış görünüşünü sert algılaması ve öğrencinin gelişim dönemi özellikleri, müdür yardımcılarının inisiyatif kullanamaması ve iş yaptırma konularında, ders denetimi ile ilgili uzmanlık alanı olmayan alanlarda denetim yapma ve tecrübeli öğretmenlerin denetiminden çekinme, personel hizmetleri ile ilgili, sevki kötüye kullanma, ek ders hazırlama, göreve başlatma, ayrılma, izin, öğrenci hizmetleri ile ilgili nakil ve devamsızlık, öğretim hizmetleri ile ilgili planların emeksiz hazırlanması, kaynak ve bina yetersizlikleri, eğitim hizmetleri konusunda velilerin okula gelmemesi, rehber öğretmenin olmaması, okul işletmesi ile ilgili güvenlik, okul bahçesinin uygun yapılmaması, yeni yapılan binanın eksikleri, İş-kur elemanlarının geç göreve başlaması, yazı işleri, temizlik malzemesi, para olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

Açıkalın, A. ve Turan, S. (2015). Etkili iletişim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karaköse, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli) Eğitim ve Bilim, 37 (164).

Altınkurt, Y. (2007). Eğitim Örgütlerinde Stratejik Liderlik ve Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Uygulamaları. Yayımlanmamış doktora tezi.Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Aslanargun, E., Bozkurt, S. (2012). Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2): 349 -368.

Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.

Aytaç, T. (2002). Post-modern eğitim yöneticisi. İçinde, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16-17 Mayıs, 59-64.

Balcı, A. (2000). Etkili okul: Kuram, uygulama ve araştırma. (Üçüncü baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bloom, Eric P. (2009) Manager Mechanics Tips and Advice for First Time Managers, Bloomington: iUniverse.

Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.

Barut, E. (2007). İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle Sınasız Atanan Yöneticilerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

Başaran, İ. E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Yargıcı Matbaası: Ankara.

Çelik, V. (1996). Eğitimsel reform için yeni bir okul kültürü, Eğitimimize Bakışlar. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, 47.

Katz, L.R. (1974). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review. September, 1974.

Kaya, Y. K. (1999). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki uygulama. (7.Baskı.). Ankara: Bilim Yayıncılık.

Mestry, R., & Grobler, B. R. (2004). The Training and Development of Principals to Manage Schools Effectively Using the Competence Approach. ISEA, 32, (3), 2-19.

Morris, M. (2005). First Time Manager: The First Steps To A Brilliant Management Career, Kogan Page Ltd: London.

Recepoğlu, E., Kılınç, A.Ç. (2014) Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies –International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (2) Winter 2014, 1817-1845.

Tan, B.H. (2010). The First Time Manager in Asia Maximizing Your Success by Blending East and West Best Practices,Marshall Cavendish Business: Singapore

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd655760, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1194 - 1205}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-655760}, title = {İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {AYDIN, Bahri and GÜNBEY, Melike and KARA, Eray} }
APA AYDIN, B , GÜNBEY, M , KARA, E . (2020). İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1194-1205 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-655760
MLA AYDIN, B , GÜNBEY, M , KARA, E . "İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1194-1205 <
Chicago AYDIN, B , GÜNBEY, M , KARA, E . "İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1194-1205
RIS TY - JOUR T1 - İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR AU - Bahri AYDIN , Melike GÜNBEY , Eray KARA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-655760 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-655760 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1194 EP - 1205 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-655760 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %A Bahri AYDIN , Melike GÜNBEY , Eray KARA %T İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-655760 %U 10.17240/aibuefd.2020..-655760
ISNAD AYDIN, Bahri , GÜNBEY, Melike , KARA, Eray . "İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1194-1205 .
AMA AYDIN B , GÜNBEY M , KARA E . İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1194-1205.
Vancouver AYDIN B , GÜNBEY M , KARA E . İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1205-1194.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

MESLEKİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARI BOYUTU

Feyzi KAYSİ

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ

Hüseyin SELVİ, Didem DERİCİ YILDIRIM

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ

OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuncer FİDAN, Adem BEYHAN

STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Emrah HİĞDE, Ferdiye KELEŞ, Hilal AKTAMIŞ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihal GÜNDOĞAN, Durmuş ASLAN

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN

YABANCI DİL KAYGISI VE ÖĞRENİCİLERİN SÖZLÜ DÜZELTİCİ GERİBİLDİRİM İNANIŞLARININ DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ODAKLI İNCELENMESİ

Vasfiye GECKİN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU