BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ

Bu araştırmada STEM eğitiminin okullar da yaygınlaştırılması sürecinin önemli bir paydaşı olduğu düşünülen Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin STEM konusundaki görüşleri dört farklı boyutta belirlenmiştir. Bu boyutlar günümüzdeki STEM eğitimi uygulamalarının güçlü yönleri, eksikleri, STEM’in uygulanması ve sürdürülebilirliğinde paydaşlara düşen görevler ve STEM eğitiminin uygulanması önündeki tehditlerdir. Araştırma ulusal bir toplantı için bir araya gelen otuz dört ilden seksen sekiz Bilişim Teknolojileri öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji deseninden yararlanılarak planlanan araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla odak grup görüşmesi yolu ile toplanmıştır. Odak grup görüşmesi sürecinde görüşmeler ses kaydına ve duygu ifadeleri ise bir raportör tarafından kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler olmak üzere dört ana tema altında içerik analizine tabii tutulmuştur. Bu çalışma okullarda STEM eğitiminin uygulanabilirliği, etkililiği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde önemli bir paydaş olan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin STEM eğitimi konusundaki konumunu belirleme ve ilerleyen dönemlere yönelik stratejik bir yol haritası çizme açısından önem taşımaktadır.

STEM EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF INFORMATION TECHNOLOGIES TEACHERS

In this study, it is aimed to determine the opinions of IT teachers, who are thought to be an important stakeholder of STEM education in schools, on STEM in four different dimensions. This study is important for determining the position of ICT teachers in STEM education and drawing a strategic roadmap in the forthcoming days.  The study was conducted with the participation of eighty-six ICT teachers from eighty-one provinces gathered for a national meeting. The research has been designed by using the phenomenological method. Data were collected through focus group interviews through semi-structured interview forms prepared by experts. During the focus group discussion, interviews were recorded by the voice recording and the emotions were recorded by a reporter. The data were analyzed under four main themes: strengths, weaknesses, opportunities and threats. The data obtained from the research may provide data to researchers in preparing and integrating curricula for STEM education in the future.

___

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A.M., Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına entegrasyonu: Çalıştay raporu. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları. Erişim adresi: https://goo.gl/3GPDhk

Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: The heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17(5). Erişim adresi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-008-9114-6

Arastaman, G., Fidan, İ.Ö., Fidan, T. (2018). Validity and reliability in qualitative research: A theoretical analysis. YYU Journal of Education Faculty. 15(1). DOI:10.23891/efdyyu.2018.61

Bakırcı, H., Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/501549

Bragow, D., Gragow, K.A., Smith, E. (1995). Back to the future: Toward curriculum integration. Middle School Journal, 27, 39–46.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Creswell, J. W. (2009). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA Sage Publications.

Delen, İ., Uzun, S. (2018). Matematik öğretmen adaylarının FeTeMM temelli tasarladıkları öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/516655

Eckman, E. W., Williams, M. A., Silver-Thorn, M. B. (2016). An integrated model for STEM teacher preparation: The value of a teaching cooperative educational experience. Journal of STEM Teacher Education, 51(1), 71-82.

El-Deghaidy, H., Mansour, N. (2015). Science teachers’ perceptions of STEM education: Possibilities and challenges. International Journal of Learning and Teaching, 1(1), 51-54. https://doi.org/10.18178/ijlt.1.1.51-54

Eroğlu, S., Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3). Erişim adresi: http://www.enadonline.com/0DOWNLOAD/pdfler/eng/4c3s3m.pdf

Gutherie, J. T., Wigfield, A., VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. Journal of Educational Psychology, 92, 331–341, doi: 10.1037/0022-0663.92.2.331.

Hartzler, D. S. (2000). A meta-analysis of studies conducted on integrated curriculum programs and their effects on student achievement (Yayımlanmamış doktora tezi). Indiana University

Hacıömeroğlu, G. (2018). Examining Elementary Pre-service Teachers’ Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Teaching Intention. International Online Journal of Educational Sciences. 10(1). Erişim adresi: http://mts.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2635.pdf

Hossain, M., Robinson, M. G. (2012). How to overcome barriers and misconceptions of STEM Education in the United States. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, At Austin, Texas, USA

Hurley, M. (2001). Reviewing integrated science and mathematics: The search for evidence and definitions from new perspectives. School Science and Mathematics. 101(5). Doi: 10.1111/j.1949-8594.2001.tb18028.x

Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/496663

Kızılay, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM alanları ve eğitimi hakkındaki görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies. 47. Erişim adresi: https://goo.gl/4fKe5j

Krueger, R.A. (1994). Focus Groups: A practical guide for applied research. London: SAGE

Lacey, T. A.,Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review,132(11).

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, (30), 73-84.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Erişim adresi: https://goo.gl/Y95r9p

Morrison, J. S. (2006). TIES STEM education monograph series: Attributes of STEM education. Erişim adresi: https://goo.gl/uCenzn

Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In Denizin, N. K. & Lincoln, Y. S., Handbook of qualitative research (2nd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nadelson, L. S., Seifert, A. L. (2017). Integrated STEM defined: Context, challenges, and the future. The Journal of Educational Research, 110 (3), 221-223. Doi: 10.1080/00220671.2017.1289775

National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM Education: Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Committee on Highly Successful Science Programs for K-12 Science Education. Board on Science Education and Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press, Erişimadresi: https://www.nap.edu/resource/13158/dbasse_071100.pdf

Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21. Erişim adresi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X05000387

Özbilen, A.G. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Bilimsel Eğitim Araştırmaları. 2(1). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/457135

Özyurt, M., Kayıran, B.K., Başaran, M. (2017). STEM Tutum ölçeğini ilkokul ve lise düzeyine uyarlama çalışması. IV th Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congres sunulan bildiri, Denizli, Türkiye, Erişim adresi: https://goo.gl/qViRV4

P21. (2017). Partnership for 21st century learning 2015.Erişim adresi: http://www.p21.org/storage/documents/P21_framework_0515.pdf

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Siew, N. M., Amir, N. Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4(8). Erişim adresi: https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-4-

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63-75.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Smith, J.A., Flowers, P. Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, Method and Research (1st ed.). London: Sage. Erişim adresi: https://research.familymed.ubc.ca/files/2012/03/IPA_Smith_Osborne21632.pdf

Smith, J., Karr-Kidwell, P., (2000). The interdisciplinary curriculum: A literary review and a manual for administrators and teachers. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED443172.pdf

Stohlmann, M., Moore, T. J., Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM Education. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 2(1). https://doi.org/10.5703/1288284314653

Şeren, M. (2008). Köye öğretmen yetiştirme yönüyle köy enstitüleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(1). Erişim adresi: http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/77137

Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) integration. (Doktora tezi). University of Minnesota, USA

Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., Park, M. S. (2011). STEM integration: The impact of professional development on teacher perception and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1, 1-13.

Wendell, K., Connolly, K., Wright, C., Jarvin, L., Barnett, M., Rogers, C., Marulcu, I. (2010). Poster, Incorporating Engineering Design Into Elementary School Science Curricula Paper presented at 2010 Annual Conference & Exposition, Louisville, Kentucky. Erişim adresi: https://dl.tufts.edu/catalog/tufts:18965

Williams, J. (2011). STEM education: Proceed with caution. Design and Technology Education: An International Journal, 16(1), 26–35.

Yıldırım, P. (2017). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) entegrasyonuna ilişkin nitel bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. (35).Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/399064

Yıldırım, B. (2018). STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4 (1).

Yıldırım, B., ve Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuvar dersindeki etkilerini incelenmesi. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi. 2(2). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/56981

Yıldırım, B., Türk, C., (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: uygulamalı bir çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(2).

Yıldırım, B. (2016). An analyses and meta-synthesis of research on STEM education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126734.pdf

___

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd536856, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {820 - 836}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-536856}, title = {BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ}, key = {cite}, author = {KARADEMİR COŞKUN, Tugra and ALAKURT, Turgay and YILMAZ, Burcu} }
APA KARADEMİR COŞKUN, T , ALAKURT, T , YILMAZ, B . (2020). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 820-836 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-536856
MLA KARADEMİR COŞKUN, T , ALAKURT, T , YILMAZ, B . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 820-836 <
Chicago KARADEMİR COŞKUN, T , ALAKURT, T , YILMAZ, B . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 820-836
RIS TY - JOUR T1 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ AU - Tugra KARADEMİR COŞKUN , Turgay ALAKURT , Burcu YILMAZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-536856 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-536856 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 820 EP - 836 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-536856 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ %A Tugra KARADEMİR COŞKUN , Turgay ALAKURT , Burcu YILMAZ %T BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-536856 %U 10.17240/aibuefd.2020..-536856
ISNAD KARADEMİR COŞKUN, Tugra , ALAKURT, Turgay , YILMAZ, Burcu . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 820-836 .
AMA KARADEMİR COŞKUN T , ALAKURT T , YILMAZ B . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 820-836.
Vancouver KARADEMİR COŞKUN T , ALAKURT T , YILMAZ B . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 836-820.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

361b124.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan NACAROĞLU, Fatma MUTLU

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuncer FİDAN, Adem BEYHAN

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

Sefa CEYHAN, Hüseyin ÇİÇEK

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Fatih Tanrıkulu

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Salih GÜLEN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ

Tugra KARADEMİR COŞKUN, Turgay ALAKURT, Burcu YILMAZ

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU