İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Öz Buaraştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf İnsan Hakları,Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerinin nelerolduğunu saptayarak öğretmenlerin İHYD dersiyle ilgili önerilerini sunmaktır.Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Bukapsamda gerçekleştirilen çalışmanın katılımcıları maksimum çeşitlilik örneklemyöntemi ile Sivas ilinde görev yapan ve 4. sınıfları okutan 10 sınıföğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma sorularına yanıt aramak üzere yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilenveriler Nvivo10.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan görüşmelersonrasında ortaya çıkan kodlardan hareketle benzerlikler ve farklılıklar gözönünde bulundurularak kategoriler ve devamında temalar oluşturulmuştur.Araştırma sonucunda 4. sınıf öğrencilerinin yaş grubu göz önüne alındığındaİnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin 4. sınıfta okutulmasınınöğrencilere faydalı olacağı görülmektedir. Fakat ders kitabı içeriğinin ve İHYDdersi programı kazanımlarının, öğrencilerin bilişsel somut işlemler dönemindeolmasından dolayı konu ve kavramlarda sadeleştirmeler yapılarak ve kazanımlarile ders süresi arasında denge kurulması sağlanarak, derste yaşanan zorluklarınüstesinden gelinebileceği yönünde öğretmenlerin çeşitli önerileri olduğugörülmektedir.

Kaynakça

Aydeniz, D. (2010). İlköğretim 4. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin insan hakları demokrasi eğitimindeki işlevselliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Başaran, T. (2007). İlköğretim okullarında vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programının uygulanışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Creswell, J. W. (2013) Araştırma deseni. Ankara: Eğiten Kitap.

Creswell, J. W. (2016) Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Çelik, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık eğitiminin bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çayır, K. (2008). "Teknik Bir Mesele" olarak insan hakları eğitimi. Liberal Düşünme.

Elkatmış, M. (Aralık 2013). 1998 vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programı ile 2010 vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programlarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 60-63.

Er, H., Ünal, F., & Özmen, C. (2013). 8. Sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersinin 4. sınıfa alınmasına ilişkin görüşler üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies. 182-187.

Ersoy, A. F., Balbağ, N. L., & Bayır, Ö. G. (2017). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersini öğretmenler ve öğrenciler nasıl algılıyor?. Özgün Araştırma 7 (1).

Gömleksiz, M. N., & Akyıldız, S. (2012). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim (196).

Gözütok, F. D. (2003). Hukuk ilintili yurttaşlık eğitimi. türkiye barolar birliği’nin düzenlediği hukuk öğretimi ve hukukçunun eğitimi konulu uluslararası toplantıda sunulan bildiri. Ankara.

Gürel, D. (2016). Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine yönelik görüşlerinin karşılıklı olarak incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3).

Güven, S., Tertemiz, N., & Bulut, P. (2009). Vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (1).

Izgar, G. (2017). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabının yapılandırmacı yaklaşım açısından analizi. İlköğretim Online 16 (2).

Kaçar, H., & Kaçar, M. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğretmenlerinin dördüncü sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (8).

Kondu, Z., & Sakar, T. (2013). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi niçin verilir? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi.

MEB, (2015). İlkokul insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Merey, Z., Karatekin, K., & Kuş, Z. (2012). İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: karşılaştırmalı kurumsal bir çalışma. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3). 801-805.

Sadık, F., & Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education 1 (1).

Sağlam, H. İ., & Hayal, M. A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin "İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi" dersinin ilkokul 4. sınıfta yer almasına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1).

Ulusoy, K., & Erkuş, B. (2016). İlkokul 4. sınıfta “İnsan hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersinin okutulmasına ilişkin sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (24).

Ülger, M., & Yel, S. (2013). Ara disiplin alanı olarak insan hakları vevatandaşlık eğitimi ile ilgili ilköğretim öğretmenlerinin yeterlik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal BilimlerDergisi (10).

Yeşil, R. (2004). İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem. Gazi Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1). 36-40.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

25/06/2012 Tarihli ve 69 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı.

52792 13737

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tga Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma

Nevin KOZCU ÇAKIR, Gökhan GÜVEN, Oğuz ÖZDEMİR

İlkokuma Eğitimi ve Müzik

Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE, Ebru BULUT ALIR

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretiminde Sesli Düşünme Yönteminin Etkililiği

Meryem UÇAR RASMUSSEN, Nurhan CORA İNCE

4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri

Selda ŞAN, Zafer İBRAHİMOĞLU

İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri

Gökhan ÖZTÜRK

Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Ayşenur YAPICI, Mesture KAYHAN ALTAY

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi

İsmail Hakkı Çatlak, Emine Özlem Yiğit

Bilkent Senfoni Orkestrasının Türkiye’nin Müzik Hayatındaki Rolü

Arif MÖHSÜNOĞLU

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN