AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz Bu çalışmanın amacı, bir "Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği" (ADBYÖ) geliştirmektir. ADBYÖ’nin geliştirilmesi sürecinde, ilgili literatürden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının akademik dinleme becerisi yeterlik düzeylerini tespit edebilmek amacı ile “Aktif Dinleme Süreci”, “Etkin Katılım”, “Dinleme Düzenlemesi” ve  “Dinleme Kuralları” olmak üzere toplam 4 boyutlu 75 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra ölçek Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 1009 öğrenciye tepkilerini almak üzere verilmiştir. Araştırma örnekleminin uygunluğu test etmek için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin Değeri .87 olarak bulunmuştur. Oluşan boyutların açıklanan toplam varyans miktarı % 44,95’dir. Ölçeğin 4 boyutunun toplam puanlar ile korelasyonu istatistiksel açıdan .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Denemelik ölçeğin geneli ve her boyutu için hesaplanan iç tutarlılık güvenirlikleri  (C. Alpha),  Test-tekrar test güvenirliği yeterli bulunmuş ve üst % 27’lik ve alt % 27’lik gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre ölçek toplam puanları ile üst %27’lik ve alt %27’lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Dinleme, akademik dinleme

Kaynakça

Akyol, H. (2005). Türkçe öğretim yöntemleri. 2. Baskı, Kök yayıncılık: Ankara.

Bachelet, R. (1993). vous pouvez également consulter la bibliographie ci-dessous L'écoute http://rb.ec-lille.fr/recherche/L_ecoute/RemiBachelet_Ecoute.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2017

Başkan, A. ve Deniz, E. ( 2015 ).Ortaöğretim öğrencilerinin ders içi dinleme sorunları (Malatya İli Örneği). Turkish Studies.Volume10/7. P. 179-196

Büyüköztürk, Ş.,Çokluk, Ö. ve Şekercioğlu, G. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA.

Chand, R. K. ( 2007). Same size doesn’it fit all. Conclusions d’une recherche sur les capacités d’écoute entreprise à l’University of the South Pacific (USP), International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 8, no 3.

Çelenk, S. (2005). İlk Okuma Yazma Programı ve Öğretimi . Ankara: Anı Yayınları.

Can, A.(2014). SPSS İle bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.2. Baskı.

Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Doğan, Y. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 261-286.

Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem yayınları. 4. Baskı

Emiroğlu, S.  ve Pınar,  F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. Turkish Studies. Volume 8/4 Spring 2013, p. 769-782,

Harvey, S. ve A. Goudvıs (2007). Strategies that work: Teaching comprehension for understanding and engagement, Portland, ME: Stenhouse Publishers.

Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil.

Kantemir, E. (1995). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin yayınları.

Karadüz, A. (2010). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 29 (39-55s.)

Karakuş Tayşi, E. (2014). Öğrenme stiline dayalı eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine ve dinlemeye yönelik tutumlarına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı. Doktora tezi. Ankara.

Maden, A. ve Durukan, E. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (4), 1945-1957

Maden, S. ve Durukan, E. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 101-112.

Ministère de l’Éducation de l’Ontario En France. 2004, p. 58

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariale statistics. Cambridge: Harper & Row.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu, Mersin: E-Kitap

Tındalll, E. ve D. Nısbet (2008). Listening: A vital skill, The International Journal of Reading, vol. 15, no 6.

Yıldız, N. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Çanakkale.

Parler, ecouter, ecrire: l’art de comminiquer ewn sante. Guide de pratique clinique https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/e_opiq_guidecomm2014_VF.pdf. Erişim Tarihi: 07.10.2017.

Écouter pour comprendre.

https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Listening_for_Understanding_FR.pdf . Erişim Tarihi: 10.09. 2017.

57525 15064

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler