AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz Bu çalışmanın amacı, bir "Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği" (ADBYÖ) geliştirmektir. ADBYÖ’nin geliştirilmesi sürecinde, ilgili literatürden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının akademik dinleme becerisi yeterlik düzeylerini tespit edebilmek amacı ile “Aktif Dinleme Süreci”, “Etkin Katılım”, “Dinleme Düzenlemesi” ve  “Dinleme Kuralları” olmak üzere toplam 4 boyutlu 75 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra ölçek Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 1009 öğrenciye tepkilerini almak üzere verilmiştir. Araştırma örnekleminin uygunluğu test etmek için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin Değeri .87 olarak bulunmuştur. Oluşan boyutların açıklanan toplam varyans miktarı % 44,95’dir. Ölçeğin 4 boyutunun toplam puanlar ile korelasyonu istatistiksel açıdan .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Denemelik ölçeğin geneli ve her boyutu için hesaplanan iç tutarlılık güvenirlikleri  (C. Alpha),  Test-tekrar test güvenirliği yeterli bulunmuş ve üst % 27’lik ve alt % 27’lik gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre ölçek toplam puanları ile üst %27’lik ve alt %27’lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Dinleme, akademik dinleme

Kaynakça

Akyol, H. (2005). Türkçe öğretim yöntemleri. 2. Baskı, Kök yayıncılık: Ankara.

Bachelet, R. (1993). vous pouvez également consulter la bibliographie ci-dessous L'écoute http://rb.ec-lille.fr/recherche/L_ecoute/RemiBachelet_Ecoute.pdf. Erişim tarihi: 25.12.2017

Başkan, A. ve Deniz, E. ( 2015 ).Ortaöğretim öğrencilerinin ders içi dinleme sorunları (Malatya İli Örneği). Turkish Studies.Volume10/7. P. 179-196

Büyüköztürk, Ş.,Çokluk, Ö. ve Şekercioğlu, G. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA.

Chand, R. K. ( 2007). Same size doesn’it fit all. Conclusions d’une recherche sur les capacités d’écoute entreprise à l’University of the South Pacific (USP), International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 8, no 3.

Çelenk, S. (2005). İlk Okuma Yazma Programı ve Öğretimi . Ankara: Anı Yayınları.

Can, A.(2014). SPSS İle bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.2. Baskı.

Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Doğan, Y. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 261-286.

Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem yayınları. 4. Baskı

Emiroğlu, S.  ve Pınar,  F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. Turkish Studies. Volume 8/4 Spring 2013, p. 769-782,

Harvey, S. ve A. Goudvıs (2007). Strategies that work: Teaching comprehension for understanding and engagement, Portland, ME: Stenhouse Publishers.

Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil.

Kantemir, E. (1995). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin yayınları.

Karadüz, A. (2010). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 29 (39-55s.)

Karakuş Tayşi, E. (2014). Öğrenme stiline dayalı eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine ve dinlemeye yönelik tutumlarına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı. Doktora tezi. Ankara.

Maden, A. ve Durukan, E. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (4), 1945-1957

Maden, S. ve Durukan, E. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 101-112.

Ministère de l’Éducation de l’Ontario En France. 2004, p. 58

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariale statistics. Cambridge: Harper & Row.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu, Mersin: E-Kitap

Tındalll, E. ve D. Nısbet (2008). Listening: A vital skill, The International Journal of Reading, vol. 15, no 6.

Yıldız, N. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Çanakkale.

Parler, ecouter, ecrire: l’art de comminiquer ewn sante. Guide de pratique clinique https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/e_opiq_guidecomm2014_VF.pdf. Erişim Tarihi: 07.10.2017.

Écouter pour comprendre.

https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Listening_for_Understanding_FR.pdf . Erişim Tarihi: 10.09. 2017.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd400747, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1210 - 1230}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-400747}, title = {AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Sevilay} }
APA YILDIZ, S . (2018). AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1210-1230 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-400747
MLA YILDIZ, S . "AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1210-1230 <
Chicago YILDIZ, S . "AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1210-1230
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Sevilay YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-400747 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-400747 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1210 EP - 1230 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-400747 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Sevilay YILDIZ %T AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-400747 %U 10.17240/aibuefd.2018..-400747
ISNAD YILDIZ, Sevilay . "AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 1210-1230 .
AMA YILDIZ S . AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1210-1230.
Vancouver YILDIZ S . AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1230-1210.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.8b105.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Münevver BAŞMAN, Müge ULUMAN, Emine Burcu TUNÇ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Dila Nur YAZICI, Cansu YILDIZ, Mine Canan DURMUŞOĞLU

TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Münevver İLGÜN DİBEK, Hatice Çiğdem YAVUZ, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Zehra Saadet FIRAT, Çağlayan DİNÇER

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

Murat KUL, Gülten HERGÜNER

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK