Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi

Antepfıstığı yetiştiriciliği Türkiye’de birçok İl’de yapılmasına karşın, ağırlıklı olarak, iklim ve topoğrafyanın uygunluğu nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Bölge illeri içerisinde Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere Adıyaman, Mardin ve Siirt’te yoğun olarak yetiştirilmekte olup bölge ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Ancak Gaziantep ve Şanlıurfa gibi bölgelerde daha çok yerli çeşitlerin yetiştiriciliği yapılırken, Siirt yöresinde, bölgeye uyum sağlamış Siirt çeşidi yetiştirilmektedir. Siirt Bölge ikliminin karasal özellik göstermesi, yaz mevsiminin aşırı sıcak, yağış rejimindeki düzensizlik, fıstık yetiştiriciliğinde diğer kültürel uygulamalarla beraber bölgede sulamayı da zorunlu kılmaktadır. Fıstık yetiştiricilerin sulamaya karşı olan eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla, Siirt ili ve ilçelerinde, üreticilerle yüz yüze görüşme yoluyla yürütülen bu çalışmada, 40 sorudan oluşan anket formu, “Basit Tesadüfi Örnekleme“ yöntemi kullanılarak anket yapılan işletme sayısı belirlenmiştir. Bu yöntemle, yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı 7 ilçede, 73 köyde 177 üretici ile görüşülerek elde edilen veriler, MİNİTAB 16 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, yöredeki fıstık yetiştiricileri arasında sulamanın benimsenmesinde daha çok klasik üretim anlayışının yaygın olduğunu belirlenmiştir.

Determination of Irrigation Tendency of Siirt Regional Pistachio Growers

Despite the pistachio cultivation is present in many provinces of Turkey, cultivation activities are mainly carried out in Southeastern Anatolia Region because of the suitable climate and topographical conditions. In the region, Pistachio is widely grown intensively, particularly in Gaziantep and Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, and Siirt. Moreover, pistachio cultivation has a significant influence on the region's economy. However, while more local varieties are grown in regions such as Gaziantep and Şanlıurfa, Siirt variety is grown in Siirt region, which has adapted to the region. The continental climate features of the region, the irregularities of precipitation regime of the excessively hot summer, make irrigation an imperative application along with other cultural practices. When Turkey's not rich in water is considered, it appears water has a critical role in vitality and in agricultural irrigation.In order to determine the tendency of pistachio growers towards irrigation, the questionnaire form consisting of 40 questions, the number of enterprises identified by "Simple Random Sampling" method was determined in this study conducted in Siirt provinces and districts through face to face interviews with producers.With this method, the data obtained by interviewing 177 producers in 73 villages in 7 districts where pistachio cultivation is intensively conducted are evaluated using the MINITAB 16 statistical program. As a result of the study, it was determined that the traditional production concept was more common in the adoption of irrigation among Pistachio growers in the region.

___

Anonim, 2018. Brifing Raporu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Siirt

Arpacı, S., Akkök, F., Tekin, H., 1995. Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Antepfıstıklarında Gelişme ve Verim Değişimlerinin İncelenmesi. Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kongresi. C:1, Sh. 429-433, Adana

Aydın, Y., 2004. Antepfıstığında Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Verim ve Periyodisite Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Adana

Aydın, B., 2006. Trakya Bölgesinin Sulama Yatırımlarına Çiftçi Katılımı ve Bunu Etkileyen Bazı Sosyo-Ekonomik Faktörler. Trakya Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü. YL Tezi. TEKİRDAĞ

Bilgen, A.M. 1973. Antepfıstığı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Yay., Ankara, 123 s

Bilgen A. M., 1982. Verim Çağındaki Antepfıstıklarında, Normal Bakım Tedbirleri Altında Sulamanın Miktar ve Zamanının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gaziantep, 35 s.

Bilgel, L., Dağdeviren, İ., Nacar, A.S., 1999. Gap Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Antepfıstığının (Siirt Çeşidi) Su Tüketiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül 1999. Ankara, s: 252-257

Çiçek, A., O. Erkan., (1996). Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi, No: 6 TOKAT

De Palma, L., Novello, V., 1997. Effect of Drip Irrigation on Leaf-Gas Exchanges and Stem Water Potential in Pistachio cv. Larnaka. II. International Symposiumon Pistachio and Almonds. ISHS Acta Horticulture 470: 317-323

Firuzeh, P., Ludders, P., 1978. Pistachio Growing in Iran. Hort. Abstract, 49: 282

Geurts, F., 1982. The pistachio Nut (Pistachio vera L.), Aspects Related to Germplasm Conservation. RoyalTropicalInst, Amsterdam, 32 s

Goldhamer, D.A., Kjelgren, R.K., Beede, R., Williams, L., Moore, J.M., Lane, J., Weinberger, G., Menezes, J., 1985. Water Use Requirements of Pistachio Trees and Response to Water Stress. California Pistachio Industry. Annual Report 1984-85, s. 85-92.

Hendricks, L., Ferguson, L., 1995. The Pistachio Tree. California Pistachio Industry, Annual Report 1994-95, s: 7-10.

Helsel, D. R. and Hirsch, R. M., 1997. Statistical Methods in WaterResources, Studies in Environmental Science: 49, 529 pp., Elsevier, The Netherlands.

Kanber, R., Eylen, M., Köksal, H., ve Yüksel, G. 1990. Güneydoğu Anadolu Koşullarında Antepfıstığı Verim ve Su Tüketiminin İrdelemesi. Türkiye 1. Antepfıstığı Sempozyumu, Gaziantep, s: 145-160

Kanber, R., Kırda, C., Yazar, A., Önder, S., KöksaL, H., 1993. Irrigation Response of old Pistachio (Pistachio vera L.) Doğa-Tr.J. of Agriculturel and Forestry, 17 (1993), 659-671

Kanber, R., Yükçeken, Y., Köksal, H., Önder, S., Ünlü, M., Sezen, S.M., Özekinci, B., 2000. Damla sulama Yöntemiyle Fertigasyon Uygulamalarının Antepfıstığında Gelişme, Verim ve Periyodisiteye Etkisinin İncelenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tar. Yap. ve Sul. Böl. Ara Sonuç Raporu, Adana, 20 s

Kaynak, O., Boz, İ., 2015. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Bazı Pamuk Çeşitlerinin Benimsenmesi ve Yayılması. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 3(1):26-34), 2015.

Kuru, C., 1992. Antepfıstığı: Dikimden Hasada. Ar Ajans, Gaziantep. 102 s.

Maranto, J., Crane, C. J., 1982. Pistachio Production. Cooperative Extention, Unv. of Calf. Oakland. California,

Mc Donald, J., Goldhamer, D., Bolkan, L., Beede, R., 1992. İnfluence of İrrigation Method on Distrubition of water, roots and Verticillium dahliae microscleretoria in a young Pistachio Orchard. California Pistachio İndustry Annual Report.

Metheney, P.D., Reyes, H.C., Ferguson, L., 1998. Blended Draınage Water Irrigatıon of Pistachios, cv Kerman on Four Rootstocks in the Southern San Joaquın Valley of California. Proceedings of the Second International Symposium on Pistachio and Almonds. (http://www.actahort.org/books/470/470_69.htm)

Michailides, T.J., Morgan, D.P., 1991.An IntegratedApproachfor Control of Late Blight Caused by Alternaria Alternate and Management of Mycoflora of Pistachio Through Manipulation of Irrigation Practices. Annual Report of California Pistachio Industry,1990-91 CropYear, s: 59-65

Sepeaskhah, A.R., Maftoun, M., 1981. Growth and Chemical Composition of pistachio Cultivars As Influenced by Irrigation Regimes and Salinity Levels of Irrigation Water 1. Growth, J. Hort. Sci., 56 (4) 277-284

Sezgin, A., Erem Kaya, T., Külekçi, M., Kumbasaroğlu, H., 2010. Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. ŞANLIURFA

Sheibani, A., 1994. Pistachio Production in Iran. First International Symposium on PistachioNut, 20-24 Eylül 1994, Adana. Abstract Book, s. 20

Spiegel-Roy, P., Mazigh, D., Evanari, M., 1977. Response of Pistachio to Low Soil Moisture Conditions. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 102:470-473.

Sykes,T.J., 1975. The Influence of Climate on the Regional Distribution of Nut Crops in Turkey. Economic Botany 29:108-115

TCEB, 2016. Antep Fıstığı- Sektör Raporları. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara, 6s

TUİK, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim Veri Tabanı. http://www.tuik.gov.tr (erişim: 07.03.2018)

Yener, A., 2013. Konya İli Ereğli İlçesi Süt İşletmelerinin Ekonomik Faaliyetleri ve Yenilikleri Benimseme Düzeyleri. SÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. KONYA

Yükçeken, Y., 1998. Antepfıstığı Çöğürlerinde Farklı Sulama Programlarının Gövde Gelişmesi ve Su Tüketimine Etkilerinin İrdelenmesi. Çukurova Üni. Fen Bilimleri Ens. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Adana

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd450583, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {119 - 127}, title = {Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Yusuf and Saltuk, Burak} }
APA Aydın, Y. & Saltuk, B. (2018). Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 119-127 .
MLA Aydın, Y. , Saltuk, B. "Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 119-127 <
Chicago Aydın, Y. , Saltuk, B. "Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 119-127
RIS TY - JOUR T1 - Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi AU - Yusuf Aydın , Burak Saltuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 127 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi %A Yusuf Aydın , Burak Saltuk %T Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Aydın, Yusuf , Saltuk, Burak . "Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 119-127 .
AMA Aydın Y. , Saltuk B. Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi. ZFD. 2018; 119-127.
Vancouver Aydın Y. , Saltuk B. Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 119-127.
IEEE Y. Aydın ve B. Saltuk , "Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 119-127, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Şeftali Çekirdeği ve Linyit Kömür Tozundan Yapilan Peletlerin Fiziko Mekanik Özellikleri

Serdar ÜÇOK, Orhan A. ATAY, Kamil EKİNCİ, Hüseyin KAÇAR, Barbaros S. KUMBUL, Ali AYBEK

Olası İklim Değişikliği Senaryoları Altında Net Sulama Suyu İhtiyacının Tahminlenmesi: Menemen Sol Sahil Örneği

Zafer Ali SERBEŞ, Umut OKKAN, Şerafettin AŞIK

Kırmızı Gelincik (Fam: Papaveraceae, Glaucium grandiflorum Boiss.&Huet var. grandiflorum) Bitkisinin Farklı Özütlerinin Besin Elementi İçeriğinin ve In Vitro Antiproliferatif Etkilerinin Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Hasan DURUKAN, Sevgi DURNA DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Tolga KARAKÖY

Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri

Gonca KARACA BİLGEN, Aynur ÖZBAHÇE, Tuğba YETER, Ceren GÖRGİŞEN, Pınar BAHÇECİ ALSAN, Kadri AVAĞ

Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri

Ali COŞKAN, Ulas SENYIGIT

Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi

Berna KENDİRLİ, Asuman CEYLAN

Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita Pepo L.) Su Kullanımı ve Veriminin Belirlenmesi

Ali ÜNLÜKARA, Ramazan BAKIR

Tarım Arazilerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-Faktörü) Belirlenmesi ve NDVI ile İlişkisi

Melis Özge PINAR, Günay ERPUL

Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Böceklerle Biyoteknolojik Mücadelede Son Yöntemler

Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK, Mehmet Oğuz YAMAN

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU