Cresthaven Şeftali Çeşidinde AVG ve NAA Uygulamalarının Verim, Hasat Önü Dökümü ve Meyve Karakteristikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada şeftali çöğürüne aşılı “Cresthaven” şeftali çeşidinde hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine Aminoetoksivinilglisin (AVG) ve Naftaline asetik asit (NAA) uygulamalarının etkisi incelenmiştir. Araştırmada tahmini hasattan 3 hafta önce ağaçlara farklı dozlarda AVG (100, 200, 300 ppm) ve NAA (10, 15, 20 ppm) uygulamaları yapılmıştır. AVG uygulamalarının kontrol ve NAA uygulamalarına göre hasadı 1 hafta geciktirdiği belirlenmiştir. Tüm uygulamalarda kümülatif döküm yüzdesi kontrol uygulamasına göre azalmıştır. Özellikle AVG uygulamaları verimi arttırmada NAA’ya göre daha etkili bulunmuştur. Araştırmada toplam verimlerin 113.30 kg/ağaç (kontrol) ile 166.83 kg/ağaç (300 ppm AVG) arasında değiştiği saptanmıştır. AVG uygulamaları meyve eti sertliğini arttırma konusunda oldukça etkili bulunmuştur. Bununla birlikte tüm uygulamalarda meyve boyutları ve meyve ağırlıkları kontrol uygulamasına göre artmıştır. Uygulamalar arasında meyve renk değerleri bakımından farklılıklar bulunmamıştır. AVG uygulanmış meyvelerde pH değeri azalmıştır. Özellikle AVG uygulamalarının meyvelerin solunum hızını azalttığı ve etilen üretim miktarını baskıladığı belirlenmiştir.

The Effect of AVG and NAA Applications on Yield, Preharvest Drop and Fruit Quality Characteristics in Cresthaven Peach Cultivar

In this study, the effects of aminoethoxyvinylglycine (AVG) and naphthyl acetic acid (NAA) treatments on preharvest drop and fruit quality of “Cresthaven” peach cultivar grafted on peach seedlings. In the study, different doses of AVG (100, 200, 300 ppm) and NAA (10, 15, 20 ppm) were applied on trees 3 weeks before the estimated harvest. It was determined that AVG treatments delayed the harvest by 1 week compared to Control and NAA treatments. Cumulative drop decreased in all treatments. Especially, AVG was found to be more effective than NAA in increasing efficiency. In the study, it was determined that the total yields between 113.30 kg/tree (control)-166.83 kg/tree (300 ppm AVG). AVG treatments were found to be quite effective in increasing fruit flesh firmness to control treatment. Fruit size and fruit weight increased in all treatments in “Cresthaven” peach cultivar. There was no noticeable difference in fruit skin color values. Harvest pH value decreased in AVG-treated fruits. It has been determined that especially AVG treatments reduced the respiration rate and accordingly reduce ethylene production