Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı

Özet: Elma yetiştiriciliğinde verim ve kalite kaybına sebep olan çok sayıda hastalık ve zararlı vardır. Kırmızı örümcekler ve elma iç kurdu elma yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan zararlıların başında gelirler. Bu çalışmada elma bahçelerinde zararlı olan kırmızı örümceklerin mücadelesinde avcı akar Neoseiulus californicus (NC) (McGregor) ve Terpenoid Blend QRD-460 (TBQ)’un ayrı ayrı ve birlikte kullanım olanakları araştırılmıştır. Çalışma Isparta İli Şarkikaraağaç ilçesinde iki farklı elma bahçesinde yürütülmüştür. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre, kontrol, TBQ, 50NC/ağaç ve TBQ+50NC olmak üzere 4 karakterli ve 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Çavundur köyündeki elma bahçesinde 63.günde kontrol, 50NC/ağaç, TBQ+50NC/ağaç ve TBQ uygulamaları yapılan parsellerde sırasıyla ortalama 8.18, 0.76, 0.84 ve 8.22 yumurta/yaprak ve 10.26, 2.09, 1.07 ve 9.24 hd (hareketli dönem: larva+nimf+ergin)/yaprak bulunmuştur. Alcıklar mahallesindeki elma bahçesinde 63. günde kontrol, 50NC/ağaç, TBQ+50NC/ağaç ve TBQ uygulamaları yapılan parsellerde sırasıyla ortalama 3.36, 0.49 ve 0.71 ve 3.38 yumurta/yaprak ve 5.02 0.71, 0.93 ve 4.62 hd/yaprak bulunmuştur. Sonuç olarak 50NC/ağaç ve TBQ+50NC/ağaç uygulamaları kırmızı örümcek popülasyonlarını farklı zamanlarda baskı altına almıştır ve başarılı bulunmuştur.

Use of Predatory Mite, Neoseiulus californicus and Terpenoid Blend Qrd-460 for Spider Mite Control in Apple Orchards

Abstract: There are many diseases and pests that cause yield and quality losses in apple orchards. Spider mites and codling moths are the main ones among the pests that causes economic losses in apple orchards. In this study, the efficacy of single and combined usage of the predatory mite Neoseiulus californicus (NC) (McGregor) and Terpenoid Blend QRD-460 (TBQ) in the control of spider mites in apple orchards were determined. The study was carried out in two different apple orchards in Şarkikaraağaç district of Isparta Province. The study was planned according to the randomized plot design with 3 replications and 4 characters as control, TBQ, 50NC/tree and TBQ+50NC. In the apple orchard in Çavundur village, on the 63rd day, in the plots where control, 50NC/tree, TBQ+50NC/tree and TBQ treatments were applied, an average of 8.18, 0.76, 0.84 and 8.22 eggs/leaf and 10.26, 2.09, 1.07 and 9.24 hd (motile period: larva+ nymph+adult)/leaf were found, respectively. In the apple orchard in Alciklar neighborhood, on the 63rd day, in the plots where control, 50NC/tree, TBQ+50NC/tree and TBQ applications were applied, an average of 3.36, 0.49, 0.71 and 3.38 eggs/leaf and 5.02 0.71, 0.93 and 4.62 hd/leaf were found, respectively. As a result, 50NC/tree and TBQ+50NC/tree treatments suppressed red spider populations at different times and were successful.

___

 • Anonymous. (2017). Elma, Armut Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Yayınları, 213s, Ankara,. Anonymous. (2022). TUİK https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (erişim 07.02.21)
 • Anonymous. (2019). http://www.agriculture.infoagro.com/news/2015/bayer--european-commission-approved-terpenoid-blend-qrd-460/ (Son erişim tarihi: 08.08.2021)
 • Asquith, D., 1972. Initiating integrated pest management in apple. New England Fruit Meetings, Massachusetts Fruit Growers’Association,78: 24-35.
 • Atalay, E., & Kumral, N. A. (2013). Tetranychus urticae (Koch)(Acari: Tetranychidae)’nin farklı sofralık domates çeşitlerinde biyolojik özellikleri ve yaşam Tabloleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 37(3), 329-341.
 • Boyraz, N., Kaymak, S., & Yiğit, F. (2005). Eğirdir ilçesi elma üreticilerinin kimyasal savaşım uygulamalarının genel değerlendirilmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 19(36), 37-51.
 • Chant, D. A. (1966). Integrated control systems. Scientific aspects of pest control, 193-218.
 • Croft, B. A., & MacRae, I. V. (1992). Biological control of apple mites by mixed populations of Metaseiulus occidentalis (Nesbitt) and Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae). Environmental entomology, 21(1), 202-209.
 • Çobanoğlu, S., & ARMAĞAN, B. (2014). Neoseiulus californicus (McGregor)(Acari: Phytoseiidae)’un laboratuvar koşullarında Tetranychus urticae (Koch)(Acari: Tetranychidae) üzerinde gelişimi, tüketim kapasitesi ve biyolojik özelliklerinin araştırılması. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(1), 33-44.
 • Dumont, F., Réale, D., & Lucas, É. (2019). Can isogroup selection of highly zoophagous lines of a zoophytophagous bug improve biocontrol of spider mites in apple orchards?. Insects, 10(9), 303.
 • Duso, C., Ahmad, S., Tirello, P., Pozzebon, A., Klaric, V., Baldessari, M., ... & Angeli, G. (2014). The impact of insecticides applied in apple orchards on the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae). Experimental and applied acarology, 62(3), 391-414.
 • Demircan, V., & Yılmaz, H. (2005). Isparta ili elma üretiminde tarımsal ilaç kullanımının çevresel duyarlılık ve ekonomik açıdan analizi. Ekoloji, 15(57), 38-48.
 • EFSA (European Food Safety Authority) (2017). Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for terpenoid blend QRD 460 in light of confirmatory data (Vol. 14, No. 5, p. 1227E). https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1227 (Son erişim tarihi: 16.03.2022)
 • Göçer, B., & AY, R. (2021). Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Savaşımında Neoseiulus Californicus (Mcgregor)(Acari: Phytoseiidae)’un Farklı Salım Oranlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 272-279.
 • Karamürsel, D., Öztürk, F. P., Öztürk, G., Kaymak, S., Eren, İ., & Akgül, H. (2004). Eğirdir yöresi elma yetiştiriciliğinin durumu ve sorunlarının belirlenmesi ile ekonomik yönden değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 225-231.
 • Kurubal, D. & Ay, R. (2015). Bazı böcek büyüme düzenleyicilerinin ve bioinsektisitlerin avcı akarlar Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) ve Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae)’a toksik etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 39(1), 79-89.
 • Migeon, A. & F. Dorkeld, (2010). Spider Mites Web: a Comprehensive Database for the Tetranychidae. (Web page: http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/spmweb) (Date accessed: 20.02.2012)
 • Sarıtaş, E. & Ay, R. (2016). Panonychus ulmi (Koch) ve Neoseiulus californicus (Mc Gregor)’un üreme gücü ve yaşam sürelerine bazı pestisitlerin etkisi: hormoligosis. Türkiye Entomoloji Dergisi, 40(1), 97-106.
 • Yaman, Y., Salman Yorulmaz, S. & Ay, R.(2016). Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Koch’nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık ve Detoksifikasyon Enzim Düzeyleri. Journal of Agricultural Sciences, 22(2), 249-260. Yanar, D., & Ecevit, O. (2005). Tokat ilinde elma (Malus communis L.) bahçelerinde görülen bitki zararlisi ve predatör akar türleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 20(1), 18-23.
 • Yavuzer, M., & AY, R. (2020). Sera Koşullarında Biber Üzerinde Tetranychus urticae Koch Mücadelesinde Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve Bifenazate’in Kullanımı. SDU Journal of the Faculty of Agriculture/SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1).
 • Yorulmaz, S. & Ay, R. (2011). "Isparta ili elma bahçelerinden toplanan avcı akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) popülasyonlarının spiromesifen’e karşı duyarlılık düzeylerinin ve sinerjistlerinin belirlenmesi, 129". Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş) Bildirileri, 496 s.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd1089821, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {1}, pages = {40 - 48}, doi = {10.54975/isubuzfd.1089821}, title = {Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı}, key = {cite}, author = {Taşkan, Murat Can and Ay, Recep} }
APA Taşkan, M. C. & Ay, R. (2022). Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı . Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 40-48 . DOI: 10.54975/isubuzfd.1089821
MLA Taşkan, M. C. , Ay, R. "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı" . Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 40-48 <
Chicago Taşkan, M. C. , Ay, R. "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı". Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 40-48
RIS TY - JOUR T1 - Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı AU - Murat CanTaşkan, RecepAy Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54975/isubuzfd.1089821 DO - 10.54975/isubuzfd.1089821 T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 48 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - doi: 10.54975/isubuzfd.1089821 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı %A Murat Can Taşkan , Recep Ay %T Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı %D 2022 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 17 %N 1 %R doi: 10.54975/isubuzfd.1089821 %U 10.54975/isubuzfd.1089821
ISNAD Taşkan, Murat Can , Ay, Recep . "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı". Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Haziran 2022): 40-48 .
AMA Taşkan M. C. , Ay R. Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı. ZFD. 2022; 17(1): 40-48.
Vancouver Taşkan M. C. , Ay R. Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2022; 17(1): 40-48.
IEEE M. C. Taşkan ve R. Ay , "Elma Bahçelerinde Kırmızı Örümcek Mücadelesinde Avcı Akar Neoseiulus californicus ve Terpenoid Blend Qrd-460 Kullanımı", , c. 17, sayı. 1, ss. 40-48, Haz. 2022, doi:10.54975/isubuzfd.1089821