Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Çalışmada, depolama boyunca farklı depo sıcaklıklarının Hicaznar nar çeşidinde meyve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de yaygın olarak üretimi yapılan Hicaznar nar çeşidi ticari derim zamanında derilerek hemen laboratuvara nakledilmiştir. Laboratuvarda, narlar üç gruba ayrılarak plastik kasalara yerleştirilmiş ve 20±1, 12±1 ve 6±1°C’de 30 gün depolanmıştır. Sıcaklık değeri artıkça beklendiği gibi depolama sırasında kalite kayıpları hızlanmıştır. Depolamanın 10. gününde 20 °C’lik depoda çoğu meyve türü için sınır değer kabul edilen % 5’lik ağırlık kaybının aşılması, narların muhafazasında ortam sıcaklığı ve ambalaj malzemesinin ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Çalışmada meyvelerin plastik kasalarda depolanması ağırlık kayıplarının 30 günlük sürede genel olarak yüksek olmasına neden olmuştur. Soğuk odada (6 °C) depolanan narlarda usare ve suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) miktarının daha iyi korunduğu ve titre edilebilir asitliğin (TEA) daha yavaş azaldığı belirlenmiştir. Depo sıcaklığı arttıkça narlarda görsel kalite kayıpların hızının arttığı gözlemlenmiştir. Soğuk odada bile meyvelerin 30. günde dış görünüş bakımından pazarlanabilir kalitenin (≥ 5) altında kalması, uzun süreli nar depolanmasında belirli bir su buharı geçirgenliği olan ambalaj malzemelerinin gerekli olduğunu göstermiştir. Çalışmada ağırlık kayıpları ve görsel kalite dikkate alındığında, Hicaznar çeşidinin plastik kasa içerisinde 6 °C ‘de 25 gün, 12°C’de 20 gün ve 20°C’de 10-15 gün kaliteli olarak depolanabileceği belirlenmiştir.

Effects of Different Storage Temperature on Fruit Quality of Pomegranate

In the present study, it was aimed to determine the effects of different storage temperatures on fruit quality of pomegranate cv. Hicaznar during storage. Hicaznar pomegranate, widely grown in Turkey, harvested at commercial stage and transported to laboratory immediately. After dividing into three groups, fruit were packaged in plastic boxes and stored at 6, 12 and 20 °C for 30 days. Effects of storage temperature on all investigated quality parameters of pomegranate except for h° value and TA were statistically important. As expected, the quality losses of fruit decreased with increasing storage temperature. Reaching the weight loss of 5 %, which is considered a threshold for many fruit, at the 10th day of storage in room condition (20 °C) showed the importance of packaging and storage temperature. In general, storage of pomegranate in plastic boxes caused higher weight loss over the 30-day period. It was determined that the fruit stored at 6 °C maintained fruit juice, SSC and TA better than those of other temperatures. The sensory quality losses of pomegranates increased as the storage temperature increased. The fact that the fruit lost marketable quality (≥ 5) for external appearance at 30th days of storage, even in the cold room, showed that packaging materials with certain water vapor permeability are required for long-term storage of pomegranate. Considering the weight loss and visual quality, Hicaznar variety could be stored with good quality in plastic boxes for 25 days at 6 °C, 20 days at 12 °C and 10-15 days at 20 °C.

___

 • Artés, F., Marin, J. G., & Martínez, J. A. (1996). Controlled atmosphere storage of pomegranate. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung, 203(1), 33-37. https://doi.org/10.1007/BF01267766
 • Artés, F., Tudela, J. A., & Gil, M. I. (1998). Improving the keeping quality of pomegranate fruit by intermittent warming. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und-Forschung A, 207(4), 316-321. https://doi.org/10.1007/s002170050339
 • Barman, K., Asrey, R., & Pal, R. K. (2011). Putrescine and carnauba wax pretreatments alleviate chilling injury, enhance shelf life and preserve pomegranate fruit quality during cold storage. Scientia Horticulturae, 130(4), 795-800. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.09.005
 • Barman, K., Asrey, R., Pal, R. K., Kaur, C., & Jha, S. K. (2014). Influence of putrescine and carnauba wax on functional and sensory quality of pomegranate (Punica granatum L.) fruits during storage. Journal of Food Science and Technology, 51(1), 111-117. https://doi.org/10.1007/s13197-011-0483-0
 • Bayram, E. (2007). Değişik ambalaj tiplerinde Hicaznar çeşidinin soğukta muhafazası üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Bayram, E., Dündar, O., & Ozkaya, O. (2010). The effect of different packing types on the cold storage of 'Hicaznar' pomegranates (Second year). Acta Horticulturae, (876), 197-200. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.876.25
 • Bolel, H., Koyuncu, M. A., & Erbaş, D. (2019a). Ozon ve fungusit uygulamalarının narda soğukta depolama boyunca meyve kalitesi değişimi üzerine etkileri. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(4), 1841-1850. http://dx.doi.org/10.21597/jist.551675
 • Bolel, H., Koyuncu, M. A., & Erbaş, D. (2019b). The combined effect of controlled atmosphere with ozone and prochloraz treatment on storage life and quality of pomegranate cv. Hicaznar. Akademik Ziraat Dergisi, 8(2), 195-202. http://dx.doi.org/10.29278/azd.555195
 • Bülüç, O., & Koyuncu, M. A. (2021). Effects of intermittent ozone treatment on postharvest quality and storage life of pomegranate. Ozone: Science & Engineering, 43(5), 427-435. https://doi.org/10.1080/01919512.2020.1816449
 • Çil, O., Erdem, F., & Aday, M. S. (2020). Nar (Punica granatum): Sağlığa yararı, ekonomik değeri ve hasat sonrası muhafaza metotları. Gıda, 45(5), 881-893. https://doi.org/10.15237/gida.GD20078 Echeverria,E., Valich, J. (1989) Enzymes of sugar and acid metabolism in stored Valencia oranges. Journal of the American Society for Horticultural Science, 114 (3), 445–449.
 • Elyatem, S. M., & Kader, A. A. (1984). Post-harvest physiology and storage behaviour of pomegranate fruits. Scientia Horticulturae, 24(3-4), 287-298. https://doi.org/10.1016/0304-4238(84)90113-4
 • Fialho, L., Ramôa, S., Parenzan, S., Guerreiro, I., Catronga, H., Soldado, D., Guerreiro, O., Garcia, V. G., Silva, P. D., & Jerónimo, E. (2021). Effect of regulated deficit irrigation on pomegranate fruit quality at harvest and during cold storage. Agricultural Water Management, 251, 106869. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106869
 • Ghafir, S. A., Ibrahim, I. Z., Zaied, S. A., & Abusrewel, G. S. (2010) Response of local variety ‘Shlefy’ pomegranate fruits to packaging and cold storage. Acta Horticulturae, 877, 427–432. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.877.55
 • Golkarian, M. (2015). Önsoğutma ve modifiye atmosfer ambalajlarının nar (Punica granatum cv. Hicaznar) meyvelerinin depolamasına etkileri. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Karaca, S., & Şen, F. (2014). Nar meyvesinin muhafazasında farklı modifiye atmosfer ambalajlarının çürüklük gelişimi, ağırlık kaybı, renk ve duyusal özellikleri üzerine etkileri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24(2), 21-31.
 • Kirpi, N. (2010). Derim sonrası sıcak su uygulamasının Hicaznar çeşidinde muhafaza kalitesi üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Koyuncu, M. A., Erbaş, D., Onursal, C. E., Seçmen, T., Güneyli, A., & Sevinç Üzümcü, S. (2019). Postharvest treatments of salicylic acid, oxalic acid and putrescine influences bioactive compounds and quality of pomegranate during controlled atmosphere storage. Journal of Food Science and Technology, 56(1), 350-359. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3495-1
 • Koyuncu, M.A. (2017). Bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması, in: Türk R, Güneş Tuna N, Erkan M, Koyuncu MA (eds.), Bahçe ürünlerinin depolanması (s. 245-291), Somtad Yayınları.
 • Köksal, A.I. (1989). Research on the storage of pomegranate (cv. Gök Bahçe) under different conditions. Acta Horticulturae, 258, 299–302. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1989.258.33
 • Lufu, R., Ambaw, A., & Opara, U. L. (2021). The Influence of internal packaging (liners) on moisture dynamics and physical and physiological quality of pomegranate fruit during cold storage. Foods, 10(6), 1388. https://doi.org/10.3390/foods10061388
 • Mantzourani, I., Terpou, A., Bekatorou, A., Mallouchos, A., Alexopoulos, A., Kimbaris, A., Bezirtzoglou, A., Athanasios, A. A., & Plessas, S. (2020). Functional pomegranate beverage production by fermentation with a novel synbiotic L. paracasei biocatalyst. Food Chemistry, 308, 125658. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125658
 • Nanda, S., Rao, D. S., & Krishnamurthy, S. (2001). Effects of shrink film wrapping and storage temperature on the shelf life and quality of pomegranate fruits cv. Ganesh. Postharvest Biology and Technology, 22(1), 61-69. https://doi.org/10.1016/S0925-5214(00)00181-2
 • Oğuz, H., Şen F., Eroğlu D. (2014). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı lokasyonlarda yetiştirilen ‘Katırbaşı’ nar (Punica granatum L.) çeşidinin depolanma süresince bazı fiziksel ve biyokimyasal içeriklerindeki değişimlerin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24 (3), 309-316. https://doi.org/10.29133/yyutbd.236281
 • Roukas, T., & Kotzekidou, P. (2020). Pomegranate peel waste: a new substrate for citric acid production by Aspergillus niger in solid-state fermentation under non-aseptic conditions. Environmental Science and Pollution Research, 27(12), 13105-13113. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07928-9
 • Sarıca, Ş. (2011). Nar suyu yan ürünlerinin hayvan beslemede kullanım olanakları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 97-101.
 • Selçuk, N. (2012). Farklı asitlik seviyelerinde narlarda sıcak su ve modifiye atmosferde paketleme uygulamalarının antioksidan bileşikler ve muhafaza üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya.
 • Selçuk, N., & Erkan, M. (2015). Changes in phenolic compounds and antioxidant activity of sour–sweet pomegranates cv.‘Hicaznar’during long-term storage under modified atmosphere packaging. Postharvest Biology and Technology, 109, 30-39. https://doi.org/10.1016/j. postharvbio.2015.05.018
 • Shaarawi, S. A., & Nagy, K. S. (2017). Effect of modified atmosphere packaging on fruit quality of “Wonderful” pomegranate under cold storage conditions. Middle East Journal of Agriculture Research, 6(2), 495-505.
 • Türk, B. (2015). Kalsiyum uygulaması ve hasat olgunluğunun depolama süresince nar meyvelerinin fizyolojik ve patolojik bozukluklar ile kalitesine etkilerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022. İstatistik veri portalı-Tarım- Bitkisel istatistikler. Erişim adresi https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Tarim-111
 • Venkataramudu, K., Naik, S. R., Viswanath, M., & Chandramohan, G. (2018). Packaging and storage of pomegranate fruits and arils: A review. International Journal of Chemical Studies, 6(6), 1964-1967.
 • Yalçınçıray, Ö., & Anlı, R. E. (2015). Sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı nar ve nar ürünlerinin tüketimi günden güne artmakta ve önem kazanmaktadır. Gıda, 40(4), 209-216. https://doi.org/10.15237/gida.gd1406

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd1086857, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {1}, pages = {26 - 33}, doi = {10.54975/isubuzfd.1086857}, title = {Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Erbaş, Derya and Koyuncu, Mehmet Ali and Atakan, Gamze} }
APA Erbaş, D. , Koyuncu, M. A. & Atakan, G. (2022). Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri . Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 26-33 . DOI: 10.54975/isubuzfd.1086857
MLA Erbaş, D. , Koyuncu, M. A. , Atakan, G. "Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri" . Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 26-33 <
Chicago Erbaş, D. , Koyuncu, M. A. , Atakan, G. "Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri AU - DeryaErbaş, Mehmet AliKoyuncu, GamzeAtakan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54975/isubuzfd.1086857 DO - 10.54975/isubuzfd.1086857 T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - doi: 10.54975/isubuzfd.1086857 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri %A Derya Erbaş , Mehmet Ali Koyuncu , Gamze Atakan %T Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri %D 2022 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 17 %N 1 %R doi: 10.54975/isubuzfd.1086857 %U 10.54975/isubuzfd.1086857
ISNAD Erbaş, Derya , Koyuncu, Mehmet Ali , Atakan, Gamze . "Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Haziran 2022): 26-33 .
AMA Erbaş D. , Koyuncu M. A. , Atakan G. Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. ZFD. 2022; 17(1): 26-33.
Vancouver Erbaş D. , Koyuncu M. A. , Atakan G. Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2022; 17(1): 26-33.
IEEE D. Erbaş , M. A. Koyuncu ve G. Atakan , "Farklı Depolama Sıcaklıklarının Narda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri", , c. 17, sayı. 1, ss. 26-33, Haz. 2022, doi:10.54975/isubuzfd.1086857