Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Araştırmanın amacı, Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarına ilgi gösteren disiplinlerin, araştırmalarda kullanılan yöntemlerin, finansal okuryazarlık ile ilişkisi incelenen değişkenlerin ve tezlerde ortaya konulan neden-sonuç ilişkilerinin neler olduğunun, finansal okuryazarlık ile ilgili belirlenen sorunlara ne tür çözüm önerilerinin geliştirildiğinin belirlenmesidir. Bu kapsamda 63 tez içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye’de 32 ilde, 40 ayrı üniversitede ilgili konuda lisansüstü tez çalışması yapıldığı, en çok tez yazılan üniversitenin Sakarya Üniversitesi olduğu belirlenmiştir. Finansal okuryazarlık konusundaki lisansüstü tez çalışmalarının %31.74 kısmının üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirildiği, tezlerin tamamı dikkate alındığında araştırmaların toplam 30663 birimlik örneklem büyüklüğünü kapsadığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda ilişkisi en çok araştırılan bağımlı değişkenlerin; finansal bilgi düzeyi, finansal davranış, finansal tutum olduğu; bağımsız değişken olarak ise daha çok demografik verilerin kullanıldığı görülmüştür. Belirlenen sorunlara yönelik tezlerde geliştirilen çözüm önerileri kapsamında en fazla irdelenen kavramların; eğitim, strateji, farkındalık, proje ve işbirliği olduğu belirlenmiştir

The Content Analysis of Graduate Theses Written in The Field of Financial Literacy in Turkey

The aim of the study is to determine the interested disciplines, used methods, the cause-effect relationships, and the solution proposals developed for the identified problems in the graduate thesis written in the field of financial literacy in Turkey. In this context, 63 theses were examined by the content analysis method. It was determined that at least one graduate thesis was written about financial literacy in 40 different universities in 32 different provinces. Sakarya University is the one with the highest number of undergraduate thesis written on this subject. It was found that 31.74% of the graduate thesis studies on financial literacy were carried out for university students, and the researches covered a total sample size of 30663 units. The most used dependent variables in the researches were financial knowledge level, financial behavior and financial attitude, and the demographic data as an independent variable. It was determined that the most discussed solution proposals developed for the identified problems in the theses were education, strategy, awareness, project, and cooperation.

Kaynakça

Adalar, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen eğitiminde finansal okuryazarlık ve öğretimi: Bir model önerisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ateş, S. (2014). Finansal okuryazarlık ve davranışsal önyargılar: Bireysel hisse senedi yatırımcısı üzerine ampirik bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bağlıoğlu, A. (2019). Akademik personelin finansal okuryazarlık ve finansal davranış analizi: Fırat Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Barmaki, N. (2015). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi örneği (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Beichar, A. (2018). A study on the relationship of financial literacy and individual financial decisions: Case of Adana (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14.

Bilgin, F. (2019). Kamu personelleri finansal okuryazarlık düzeylerinin otomatik katılımdan ayrılma eğilimine etkisi: Erzincan iline yönelik bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.

Ceylan, A., & Korkmaz, T. (2016). İşletmelerde finansal yönetim (9. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.

Çolak, H. (2017). Mühendislerde finansal okuryazarlık ve para yönetimi becerileri: Bandırma ilçesi örneği (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Çör, Ö. (2018). Kobilerde Finansal okuryazarlık: Finansal yönetime etkisi, sorunlar ve öneriler (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dağdelen, T. (2017). Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve Aydın ilindeki serbest muhasebeci mali müşavirler üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Demirkıran, T. (2019). Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemeye yönelik araştırma (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Doğan, D. (2018). Kuşaklar arasındaki finansal okuryazarlık seviyesi üzerinde sosyal medya ile kitle iletişim araçlarının etkisinin irdelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya.

Eker, F. (2017). Finansal farkındalık, finansal okuryazarlık ve finansal erişim düzeyleri üzerine bir çalışma: Silifke Ticaret ve Sanayi Odası örneği (Yüksek lisans tezi). Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Er, T. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının finansal okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Ergün, K. (2018). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlığı: Balıkesir Üniversitesi örneği (Doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Erkılıç, A. (2019). Lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri ve matematik ders başarıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Franzosi, P. R. (2009). Content analysis in handbook of data analysis, California, CA: Sage Publishing, Inc.

Gencan, M. Y. (2018). Turizm sektörü KOBİ’lerinde finansal okuryazarlık: Trabzon ili örneği (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Güneş, E. (2019). Bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Kayseri ve Sivas ili örneği (Yüksek lisans tezi). Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kayseri.

Haydari, A. N. (2018). Bireylerin finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal erişim düzeyleri üzerine bir araştırma: İstanbul ili örneği (Yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Huston, S. J. N. (2010). Measuring financial literacy. The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296-316.

Kanmaz, A. (2018). Bireysel hisse senedi yatırımcılarının finansal okuryazarlık düzeyi üzerine bir çalışma: İzmir örneği (Yüksek lisans tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Karaağaç, A. (2015). Finansallaşma sürecinde finansal okuryazarlık (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karakuş, T. F. (2019). Genel olarak finansal okuryazarlık ve islami finansal okuryazarlık: Adana ilinde bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karamelek, F. (2019). Banka müşterilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin ölçülmesi ile ilgili bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Kartal, Y. (2019). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık, finansal tutum ve davranış düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kaya, A. (2015). KOBİ yöneticilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesine yönelik bir araştırma: İzmir ili örneği (Yüksek lisans tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Kaya, H. (2019). Finansal okuryazarlık ve İİBF’de verilen muhasebe finansman derslerinin finansal okuryazarlık üzerine etkileri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerinde bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Kayacan, E. N. (2019). Hane halkının finansal okuryazarlık ve para yönetme becerisinin ölçülmesi: Zonguldak ili örneği (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya.

Kılıç, Y. (2016). Finansal okuryazarlık ve finansal refahın belirleyicileri: Gaziantep ve çevre illeri için yapısal eşitlik modeli uygulaması (Doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Kıran, F. (2019). Finansal okuryazarlık, risk alma eğilimi ve belirsizliğe karşı tolerans ilişkisi: Batı Akdeniz girişimcileri üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. California, CA: Sage Publishing, Inc.

Kutlu, A. (2019). Finansal okuryazarlık ile bütçeleme ve tasarruf davranışı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Kutlu, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlığı: Balıkesir Üniversitesi örneği (Doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Kuyumcu, O. (2018). Finansal okuryazarlığın makroekonomik önemi ve ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Bursa ili uygulaması (Yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Küçükaslan, A. (2017). Finansal okuryazarlık: Kayseri ili serbest muhasebeci ve mali müşavirleri üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.

Lac, A. (2016). Content analysis. Switzerland: Springer International.

Mevsim, L. T. (2016). Üniversite öğrencilerinde finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Öcal, Ö. (2019). Finansal okuryazarlık ve bireysel tasarruf davranışları: Ankara ili örneği (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Öncüler, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: İstanbul Gelişim Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özgüler, İ. (2013). Bireysel finansal kaynakların yönetiminde bir araç olarak finansal eğitimde dünya uygulamaları ve Türkiye karşılaştırması (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Özkale, A. (2018). Finansal okuryazarlık ve matematiksel okuryazarlık perspektifinde Türkiye ve Kanada (Ontario) öğretim programlarının incelenmesi ve bir model önerisi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, E. (2014). Finansal okuryazarlık ve para yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personeli üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Pamukçuoğlu, K. (2019). Medyanın finansal okuryazarlık üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Salah, S. F. (2019). Yabancı öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Erciyes Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Sancak, S. (2019). Üniversite öğrencilerinde finansal okuryazarlık araştırması: Gümüşhane Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.

Saraç, E. (2014). Finansal okuryazarlık ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesi üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Şaroğlu, H. T. (2018). Kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Tunceli ilindeki kamu çalışanları üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tunceli.

Taş, Ö. T. (2019). TR83 bölgesindeki üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırması (Yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Tavşancıl, E., & Aslan, A. E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Tosun, A. E. (2016). Lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyi üzerine bir alan araştırması (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Ünal, P. (2018). Finansal okuryazarlık ve forex piyasası (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.

Vergi, S. (2019). Bankacılık sektöründe çalışan personellerin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Sivas İli örneği (Yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Yıldız, G. (2019). Davranışsal iktisat perspektifinden finansal okuryazarlık düzeyinin analizi: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.

Yücel, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlıklarının kredi kartı kullanım alışkanlıkları üzerine etkisinin incelenmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi- Hacettepe Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

1.6b549

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endüstri 4.0 Çerçevesinde Kariyer Gelişimini Destekleme Hizmetlerinin Yapılandırılması: İhtiyaçlar, Öncelikler ve Gereklilikler

Nurten KARACAN ÖZDEMİR, AHMET AYAZ

Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?

Özge KINIK, Hatice ODACI

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Öğretmen Eğitimindeki Rolleri: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya Yönelik Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Deneyimlerinin İncelenmesi

SEZAN SEZGİN

Uluslararası Öğrencilerin Dil Yeterlikleri ve Sınıf Öğrenme Çevresine Yönelik Algıları

Hasan ŞEKER

Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Asiye GÖLPEK KARABABA

TÜBİTAK 4004 Programı Desteğiyle Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı- Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi Projesinin Değerlendirilmesi

Fulya ÖZFINDIK, Ozan HOVARDAOĞLU, Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU

“Dünya Çapında Üniversiteler” Bağlamında Misyon-Vizyon Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Ömür Hakan KUZU

Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeğinin Uyarlama Çalışması

YASEMİN KATRANCI, Sare ŞENGÜL

Fen Kavramlarının Öğrenilmesinde Bilim Kurgu Filmlerinin Etkisi: Öğretmen Eğitimine Yönelik Bir Uygulama

Ercan TATLI, Fatma ŞAHİN

Engelli Bireylerin Gelişim Özelliklerinde Müzik Eğitiminin Önemi

Cemalettin BAYDAĞ