İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının Önemi ve Türkiye’deki Durum Analizi

Türkiye’de hemşirelik eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere farklı diploma dereceleri ile verilmektedir. Bunlardan biri de İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora eğitimidir. Bu çalışmanın amacı doktora eğitiminin hemşirelik mesleğinde önemini vurgulamak ve Türkiye’deki iç hastalıkları hemşireliği doktora eğitiminin yıllara göre yeni kayıt sayısı, mevcut öğrenci sayısı ve mezun öğrenci sayılarının incelenmesidir. 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren 2016-2017 yılına kadar İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programına ait veriler analiz edilmiştir. Bu verilerde yıllık yeni kayıt sayısı, mevcut öğrenci sayısı ve mezun öğrenci sayıları değerlendirilmiştir. 2013 yılına kadar olan veriler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden, daha sonraki yıllara ait veriler ise Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmıştır. 2010 öncesi ve 2010 sonrasına ait dönemlerdeki yeni kayıt ve mezun sayıları iki farklı dönem olarak analiz edilmiştir. Buna göre 1999-2000 eğitim öğretim yılından 2009-2010 eğitim öğretim yılına kadar toplamda 74 yeni kayıtlı öğrenci ve 31 mezun öğrenci olduğu belirlenmiştir. 2010-2018 arası dönemde ise 2 yılın verileri eksik olmasına rağmen yeni kayıt ve mezun sayısı ise sırasıyla 116 ve 62 olduğu belirlenmiştir. İç Hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapan öğrenci sayısında her geçen yıl artış olsa da İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı bazında eğitim veren kurum sayısı ve doktoralı öğrenci sayısının hâlen istendik seviyede olmadığı görülmüştür.

The Importance of Internal Medicine Nursing Doctoral Program and Analysis of Current Situation in Turkey

Nursing education in Turkey is given in different diploma degrees as a bachelor, master’s degree, and doctoral education. One of these is Internal Medicine Nursing Doctorate education. The aim of this study was to highlight the importance of doctoral training for the nursing profession and to present numbers of current students, new registry, and graduates from internal medicine nursing doctoral education according to years. Data from Internal Medicine Nursing PhD program from 1999-2000 academic year to 2016-2017 were examined. In this data, the number of new enrollments, the number of students, and the number of graduates are evaluated. The data up to 2013 were taken from Measurement, Selection, and Placement Center, and the data for the following years were received from the Council of Higher Education. The number of new registries and graduate students before and after 2010 was examined as two different periods. Accordingly, it was determined that there were 74 newly enrolled students and 31 graduate students in total, from 1999-2000 academic year to 2009- 2010 academic year. In the following period between 2010-2018, although the data of 2 years are missing, the number of new registry and graduated students was 116 and 62, respectively. Although there is an increase in the number of students doing a doctorate in the field of Internal Medicine Nursing every year, it was seen that the number of institutions providing education on the basis of the Department of Internal Medicine Nursing and the number of doctoral students are still not at the desired level.

Kaynakça

Akdemir N., Özdemir L., & Akyar İ. (2011). Türkiye’de mezuniyet sonrası eğitim kapsamında iç hastalıkları hemşirelik eğitiminin durumu. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 50-58.

Ardahan, M., & Özsoy, S. (2015). Türkiye’de hemşirelik araştırmalarındaki eğilimler: yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 516-534.

Arslan, F., Uzun, Ş., & Oflaz, F. (2010). Türkiye’de hemşirelikte doktora tez çalışmalarının özellikleri, yaşanan güçlükler ve tezlerin kullanımı. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 2(2), 110-122.

Bahçecik, N., & Alpar, Ş. E. (2009). Nursing education in Turkey: From past to present. Nurse Education Today, 29(7), 698-703.

Besen, D. B. (2016). Examining post gradudate theses in nursing in Turkey between 1980-2015. International Journal of Health Science Research and Policy, 1(2), 46-51.

Cronenwett, L., Dracup, K., Grey, M., McCauley, L., Meleis, A., & Salmon, M. (2011). The doctor of nursing practice: A national workforce perspective. Nursing Outlook, 59(1), 9-17.

Emanuele, D. M., & O’Dell, D. G. (2011). Is the doctorate of nursing practice a degree or a role? The Journal for Nurse Practitioners, 7(8), 644-645.

Ergöl, Ş. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 152-155.

Fang, D., Li, Y., Kennedy, K. A., & Trautman, D. E. (2017). 2016-2017 Enrollment and graduations in baccalaureate and graduate programs in nursing. Washington, D. C.: American Association of Colleges of Nursing.

Gümüş, S., & Bellibaş, M. Ş. (2013). Eğitim yönetimi doktora eğitiminde uygulama temelli bir yaklaşım: Eğitim doktorası (Ed. D.). Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 19(1), 7-29.

HEPDAK. (2013). 1. Genel kurul raporu. Retrieved from http:// hepdak.org.tr/images/belgeler/hepdak-toplanti/hepdak_ toplanti_2.pdf.

Kocaman, G., & Arslan-Yürümezoğlu, H. (2015). Türkiye’de hemşirelik eğitiminin durum analizi: Sayılarla hemşirelik eğitimi (1996-2015). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 255- 262. Retrieved from http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/ pdf_HIG_1679.pdf

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 29690). Retrieved from http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm

López-Montesinos, M., & Maciá-Soler, L. (2015). Doctorate nursing degree in Spain. Revista Latino-Americana De Enfermagem, 23(3), 372-378.

McKenna, H. (2005). Doctoral education: Some treasonable thoughts. International Journal of Nursing Studies, 42(3), 245- 246.

O’Connor, B. (2012). New American Association of Colleges of Nursing data show significant enrollment increases in baccalaureate, master’s, and doctoral nursing degree programs. Journal of Professional Nursing, 28(1), 3–4.

ORPHEUS/AMSE/WFME Task Force. (2012). Standards for PhD education in biomedicine and health sciences in Europe. Zagreb, Croatia: ORPHEUS

Özdemir, H., Arslan, S., & Taşçı, S. (2014). A qualitative study about nursing doctoral education in Turkey. International Journal of Nursing Sciences, 7(2), 547-552.

Özkütük, N., Orgun, F., Akçakoca, B. (2018). Türkiye’de hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına ilişkin güncel durumun incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(2), 150–157.

Scochi, C. G. S., Gelbcke, F. L., Ferreira, M. D. A., Lima, M. A. D. D. S., Padilha, K. G., Padovani, N. A., & Munari, D. B. (2015). Nursing doctorates in Brazil: Research formation and theses production. Revista Latino-Americana De Enfermagem, 23(3), 387-394.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). ESG 2015. Brussels, Belgium: EURASHE. Retrieved from https://enqa.eu/wp-content/ uploads/2015/11/ESG_2015.pdf.

Torun, S. (2019). Türkiye’de hemşirelik lisans programlarında hemşirelik tarihi dersi öğretiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 9(3), 317-325.

Ünsal, A. (2010). Lisansüstü eğitimlere ilişkin yapılan eğitimin hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeyleri üzerine etkisi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(15), 45-57.

Yavuz, M. (2004). Nursing doctoral education in Turkey. Nurse Education Today, 24(7), 553-559.

Yılmaz, A., Yazgan, E. Ö., Dur, B., Salman, F., & Demir, A. (2017). Türkiye’de hemşirelik lisansüstü tezlerinin yayım olma durumu: Bibliyometrik analiz (1977-2016). Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 19(3), 34-44.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2018). İstatistik verileri. Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/

Kaynak Göster