Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sınav kaygı düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 615 öğrenci oluşturmuştur. Veriler demografik bilgi formu ve Revize Edilmiş Sınav Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Envanter total puanı ve dört alt başlığı (Endişe, gerginlik, ilgisiz düşünce, bedensel tepki) ile incelenmiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin 318’i (%51.7) kadın, 297’si (%48.3) erkek ve yaş ortalamaları 21.93±1.66 (min-maks:18-32) yıldır. Öğrencilerin 303’ü teorik sınav, 312’si pratik sınav öncesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların 244’ü (%39.6) 2. sınıf, 205’i (%33.3) 3. sınıf ve 166’sı (%26.9) 4. sınıftır. En fazla 3. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı yaşadığı tespit edilirken (p=0.002), ilgisiz düşünce alt başlığı dışında diğer parametrelerde sınıflar arası anlamlı fark tespit edilmiştir (p

Investigating Exam Anxiety Levels of Physical Therapy and Rehabilitation Students

The aim of this study is to determine the exam anxiety level of the students at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation. The sample of the descriptive study was 615 students attending Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation. The data were collected by demographic information form and Revised Test Anxiety Scale. Total score and four subheadings (Anxiety, tension, irrelevant thought, physical response) were examined. Of 615 student in the study 318 (51.7%) were female, 297 (48.3%) were male and mean age was 21.93±1.66 (min-max: 18-32) years. The 303 students were assessed before the theoretical exam and 312 students were assessed before the practical exam. The 244 (39.6%) of the participants were 2nd grade, 205 (33.3%) were 3rd grade and 166 (26.9%) were 4th grade. Significant differences were found except for the irrelevant thought subheading (p

Kaynakça

Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. ( 2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.

Akın, A., Demirci, İ., & Arslan, S. (2012). Revize edilmiş sınav kaygı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(21), 103-118.

Aydın, A., & Tiryaki, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 715-722.

Basco, R. E., & Olea, M. T. (2013). Correlation between anxiety level and academic performance of BS biology freshmen students. International Journal of Engineering Research & Technology, 4(1), 97-103.

Benson, J., & El-Zahhar, N. (1994). Further refinement and validation of the revised test anxiety scale. Structural Equation Modelling, 1(3), 203-221.

Cassady, C. J. (2004). The influence of cognitive test anxiety across the learningtesting cycle. Learning and Instruction, 14, 569- 572.

Cemali, M. (2017). Müzik bölümü lisans öğrencilerinde performans kaygısına neden olan faktörlerin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Coşaner, S., & Silman F. (2012). Ortaokul öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin sosyodemografik değişkenlere göre incelenmesi. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 1(2), 64-73.

Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.

Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyun eğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 153-164.

Gerdes, H., & Mallinckrodt, B. (1994). Emotional, social, and academic adjustment of college students: A longitudinal study of retention. Journal of Counseling and Development, 72, 281–288.

Gül-Akmaz, M., & Ceyhan, N. (2009). Fen edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Tokat örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 131-147.

Gürses, H. N., Alemdaroğlu, İ., & Tanrıverdi M. (2014). Türkiye’de fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte bölümü/yüksekokullarının incelenmesi ve müfredat analizi. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 25(1),16-27.

Johnson, B. A. (2007). Relationships among social support, life purpose, and stress in the lives of graduate students (Unpublished doctoral theses). University of Florida, Miami.

Lo, R. (2002). A longitudinal study of perceived level of stress, coping and self-esteem of undergraduate nursing students: An Australian case study. Journal of Advanced Nursing, 39(2), 119-26.

Niu, Z. M. D., & Henderson, C. N. R. (2014). Test anxiety and academic performance in chiropractic students. The Journal of Chiropractic Education, 28(1), 2–8.

Özgan, H., Balkar, B., & Eskil, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri tarafından sınıfta algılanan stres nedenleri ve kişisel değişkenlerin strese olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 337-350.

Rickinson, B., & Rutherford, D. (1996). Systematic monitoring of the adjustment to university of undergraduates: A strategy for reducing withdrawal rates. British Journal of Guidance and Counselling, 24, 213–225.

Spielberg, C. D., & Vagg, P. R. (1995). Test anxiety: Theory, assessment and treatment. Washington, D. C: Taylor, Francis.

Shah, T., Patel, M. D., & Shah, H. (2016). A study to evaluate depression, anxiety and stress among undergraduate physiotherapy students. An institution based pilot study. International Journal of Current Research and Review, 8(20), 20-24. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/8812 /81e1afdfd2df47a9fb77d1b7e88295847d49.pdf

Syed, A., Syed, S. A, & Khan, M. (2018). Frequency of depression, anxiety and stress among the undergraduate physiotherapy students. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34(2), 468–471.

Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Educational Journal, 14(2), 679-686.

Taşkıran, Ş. (2002). Üniversite öğrencilerinin sınav kaygısının bazı psiko-sosyal değişkenlerle ilişkisi üzerine bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 34-41.

Tektaş, N. (2014). Üniversite mezunlarının kaygı düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı), 243- 253.

Wine, J. D. (1980). Cognitive attentional theory of test anxiety. In I. G. Sarason (Ed.). Test anxiety: Theory, research, and applications. Hilldale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Yılmaz, İ. A., Dursun, S., Güzeler, E. G., & Pektaş, K. (2014). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyinin belirlenmesi: Bir örnek çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), 16-26.

Yokuş, T. (2013). The relationship between the state-trait anxiety levels and academic achievement of music teacher candidates. International Online Journal of Primary Education, 2(1), 25-31.

Zettle, R. D., & Raines, S. J. (2000). The relationship of trait and test anxiety with mathematics anxiety. College Student Journal, 34(2), 246-258.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

1.3b536