Türkiye’de Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimi Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de engelli bireylerin uzaktan eğitimi konusunda yapılan lisansüstü tezlerin yöntemsel eğilimlerini, türlerini, tezlerde incelenen engel durumlarını, konularını, ders alanı ve değişken türlerini belirlemektir. Bu amaçla Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ulusal tez merkezinde yer alan lisansüstü tezler taranmış ve on dört adet lisansüstü tez analiz edilmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada ulusal tez merkezinden indirilen lisansüstü tezler araştırmacılar tarafından hazırlanan analiz formu kullanılarak analiz edildi. Çalışma sonucunda, engellilerin uzaktan eğitimi ile ilgili yapılan ilk tezin 1986 yılına ait olduğu ve 2000’li yıllarda az da olsa tez sayısının arttığı görülmektedir. İncelenen tezlerde en çok nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Tezlerin örneklem grubunu ise en çok zihinsel engelli bireylerin oluşturduğu tespit edildi. İncelenen tezlerin en çok yüksek lisans tezi düzeyinde ve bilgisayar mühendisliği anabilim dalı bünyesinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca, çalışma sonucunda yapılan tezlerin en çok Trakya ve Anadolu Üniversitelerinde yürütüldüğü görülmektedir. Sonuç olarak, konu ile ilgili yapılan lisansüstü tez sayısının az olduğu belirlenmiş ve araştırmacılara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Analysis of Post-Graduate Theses Conducted in Turkey about Distance Education of the Disabled Individuals

The purpose of this study is to analyze the post-graduate theses conducted in Turkey about distance education of the disabled individuals in terms of methodological trends, type of the study, examined disability types, subjects, course areas, and variable types. For this purpose, post-graduate theses listed in national theses database centers of Council of Higher Education of Turkey were reviewed, and as a result of this review, 14 post-graduate theses were analyzed. The content analysis method was used as a research methodology in this study. Theses downloaded from the national theses database center were analyzed using the analysis forms prepared by the researchers. Consequently, it was observed that the first thesis about the distance education of the disabled individuals was conducted in 1986, and there was a slight increase in the number of theses during the 2000’s. Besides, it was observed that quantitative and qualitative research methods were mostly used in the theses. It was also determined that the sample groups of the studies were mostly formed by mentally disabled individuals. It was found that the theses were mostly at the master of science level and mostly conducted in computer science departments. In addition to this, it was seen that the studies were mostly conducted in Trakya and Anadolu Universities. Finally, as a result of this study, it was found that the number of studies about the distance education of disabled individuals was low, and some suggestions were made for the interested researchers.

Kaynakça

Aksal, F. A. (2015). Are headmasters digital leaders in school culture?. Education & Science, 40(182), 77-86.

Allen, M., & Coney, K. (2017). What happens next? 2017: A report on the first destinations of 2015 disabled graduates. https://www.agcas.org.uk/write/MediaUploads/Resources/ Disability%20TG/WHN_report_final_20_October_2017.pdf adresinden alınmıştır.

Altinay, F., Dagli, G., & Altınay, Z. (2017). Role of technology and management in tolerance and reconciliation education.Quality & Quantity, 51, 2725-2736.

Artino, A. R., & Stephens, J. M. (2009). Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online. The Internet and Higher Education, 12(3-4), 146-151.

Başar, M., Arslan, S., Günsel, E., & Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22.

Burdette, P. J., & Greer, D. L. (2014). Online Learning and students with disabilities: Parent perspectives. Journal of Interactive Online Learning, 13(2), 67-88.

Bülbül, A. H., Tuğtekin, U., İlic, U., Kuzu, A., & Odabaşı, H. F. (2016). Çevrimiçi ortamlarda araştırma toplulukları: Öğretim üyeleri için bir yol haritası. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 171-190.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). Routledge.

Driscoll, M. (1995). Paradigms for research in instructional systems. In Gary J. Anglin (Ed.). Instructional technology: Past, present, and future (2nd ed. pp. 322-329). Englewood, CO: Libraries. Unlimited.

Edmonds, C. D. (2004). Providing access to students with disabilities in online distance education: Legal and technical concerns for higher education. American Journal of Distance Education, 18(1), 51-62.

Graham, S., & Harris, K. R. (2013). Common Core State Standards, Writing, and Students with LD: Recommendations. Learning Disabilities Research & Practice, 28(1), 28-37.

Göker, H., & Tekedere, H. (2016). Content analysis of the graduate thesis on e-learning environments for people with disabilities. Adıyaman University Journal of Social Sciences Institute, 24, 945-970.

Heiman, T., & Shemesh, D. O. (2012). Students with LD in higher education use and contribution of assistive technology and website courses and their correlation to students’ hope and well-being. Journal of Learning Disabilities, 45(4), 308-318.

Kinash, S., Crichton, S., & Kim-Rupnow, W. S. (2004). A review of 2000-2003 literature at the intersection of online learning and disability. American Journal of Distance Education, 18(1), 5-19.

Kocdar, S., Okur, M. R., & Bozkurt, A. (2017). An examination of xMOOCS: An embedded single case study based on Conole’s 12 dimensions. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(4), 52-65.

Lapadula, M. (2003). A comprehensive look at online student support services for distance learners. The American Journal of Distance Education, 17(2), 119-128.

Male, D. (2003). Challenging behaviour: The perceptions of teachers of children and young people with severe learning disabilities. Journal of Research in Special Educational Needs, 3(3), 162-171.

Muilenburg, L. Y., & Berge, Z. L. (2005). Student barriers to online learning: A factor analytic study. Distance education, 26(1), 29-48.

Ommerborn, R. (1998). Distance Study for the disabled. National and international experience and perspectives. Hagen, Germany: Fern-Universitat, Zentrales Institut fur Fernstudienforschung (ZIFF).(ERIC Document Reproduction Service No. ED 422 516).

Pearson, J., & Trinidad, S. (2005). OLES: An instrument for refining the design of e‐learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 21(6), 396-404.

Sakarya, A. (2011). Zihinsel engelli çocuklar için moodle ortamında bir uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Seale, J. K. (2013). E-learning and disability in higher education: Accessibility research and practice. Routledge. Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17), 1-6.

Tandy, C., & Meacham, M. (2009). Removing the barriers for students with disabilities: Accessible online and web‐enhanced courses. Journal of Teaching in Social Work, 29(3), 313-328.

Thind, R., Stevens, T., & Waters, B. (2016). Into higher education 2016: For anyone with learning, health or disability issues. London, UK: Disability Right. Retrieved from https:// www.disabilityrightsuk.org/sites/default/files/IntoHE2016. pdf

Topaloğlu, M. (2008). Zihinsel engelli çocukların uzaktan eğitimi ve web tabanlı bir yazılım sisteminin geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi (2013- 2018). Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 9(2), 277-286.

TÜİK (2019, Mayıs). Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni [Basın Bülteni]. Erişim adresi https://ailevecalisma.gov.tr/media/6598/ bulten_may%C4%B1s2019_20190624-1.pdf.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, S. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla özürlüler için geleceğe bir kapı açmak. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 612-620.

Yükseltürk, E., & Bulut, S. (2007). Predictors for student success in an online course. Journal of Educational Technology & Society, 10(2), 71-83.

Watson, J., Murin, A., Vashaw, L., Gemin, B., & Rapp, C. (2013). Keeping Pace with K-12 Online & Blended Learning: An Annual Review of Policy and Practice. 10 Year Anniversary Issue. Evergreen Education Group.

Kaynak Göster