Yabancı Uyruklu Öğrenci Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme Çalışması

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı uluslararasılaşma politikaları kapsamında artış göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin demografik, akademik, sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini tespit etmeye yönelik “Yabancı Uyruklu Öğrenci Özelliklerinin Belirlenmesi Anketi”ni geliştirmektir. Anket, literatür taraması sonucunda belirlenen demografik, akademik, sosyoekonomik ve kültürel boyutlarda ele alınmıştır. 35 sorudan oluşan taslak anket formu için uzman görüşüne başvurulmuş, beş öğrenci ile ön uygulama yapılmıştır. Uzman ve öğrenci dönütleri sonrasında yeniden düzenlenen anket 34 soruya indirilmiş ve orantısız tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 50 öğrenciye uygulanmıştır. Ankette yer alan dört boyut için hesaplanan KGİ değerleri 0.91 ile 1.00 arasında değişmektedir. Bu araştırmada geliştirilen anketin, yabancı uyruklu öğrenci profilini ortaya çıkarmak ve öğrencilerin gereksinimlerini belirlemek konusunda alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

A Survey Development Study for Determining the Characteristics of Foreign Students

The number of foreign students in higher education institutions of Turkey are increasing within the scope of internationalization policies. The aim of this study is to develop a “Survey for Determining Foreign Student Characteristics” for assigning students’ demographic, academic, socioeconomic, and cultural characteristics in Bursa Uludağ University Vocational School of Health Services. As a result of literature review, survey was discussed under demographic, academic, socioeconomic, and cultural dimensions. For the draft questionnaire consisting of 35 questions, expert opinion was applied, and five students were pre-applied. After the expert and student feedback, the reorganized questionnaire was reduced to 34 questions and applied to 50 students determined by a disproportionate stratified sampling method. The KGI values calculated for the four dimensions included in the questionnaire ranged from 0.91 to 1.00. The survey developed in this study is thought to contribute to the field in order to reveal the profile of foreign students and determine the needs of the students.

Kaynakça

Allaberdiyev, P. (2007). Türk cumhuriyetlerinden Türkiye’ye yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Annaberdiyev, D. (2006). Türkiye’de eğitim gören Türk cumhuriyetleri ve Türk üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumları, psikolojik ihtiyaçları ve psikolojik uyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ateş, A. (2011). Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(1), Retrieved from http://www.acarindex.com/dosyalar/ makale/acarindex-1423877256.pdf

Başaran Alagöz, S. & Geçkil, T. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sorunlarının incelenmesi: Konya ili örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 278-284.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Çelik, İ. (2013). Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Çoşkunserçe, O. (2014). Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik bir çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Çöllü, E. F., Öztürk, Y. E. (2009). Türk cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarından Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin uyum ve iletişim sorunları: Konya Selçuk Üniversitesi örneği. Journal of Azerbaijani Studies, 11, 223- 239.

Dominguez-Whitehead, Y., & Sing, N. (2015). International students in the South African higher education system: A review of pressing challenges. South African Journal of Higher Education, 29(4), 77-95.

Erdoğan, S., Nahçivan, N., & Esin, M. N. (2015). Hemşirelikte araştırma süreç, uygulama ve kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Forbes-Mewett, H., & Sawyer, A. M. (2016). International students and mental health. Journal of International Students, 6(3), 661-677.

Güçlü, N. (1996). Yabancı öğrencilerin uyum problemleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 101-110.

Günay, B. (Ed.). (2014). Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin sorunları çalıştay kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları.

Keser, H., & Kavuk, M. (2015). Okulda siber zorbalık farkındalık anketinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 17-30.

Kılıçlar, A., Sarı, Y., & Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61, 157-172.

Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.

Kumcağız, H., Dadashzadeh, R., & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 37-50.

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.

Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özkan, G., & Acar-Güvendir, M. (2015). Uluslararası öğrencilerin yaşam durumları: Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 174- 190.

Paksoy, H. M., Paksoy, S., & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-94.

Savaşan, F., Yardımcıoğlu, F., & Beşel, F. (2015, Kasım). Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri: Sakarya üniversitesi örneği. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İstanbul.

Sezgin, A. A. , Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 417-436.

Şahin, M., & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 204, 88-114.

Veneziano L., & Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.

Wallace, L. S., Blake, G., Parham, J., & Baldridge, R. E. (2003). Development and content validation of family practice residency recruitment questionnaires. Family Medicine, 35(7), 496-498.

Wu, H., Garza, E., & Guzman, N. (2015). International Student’s Challenge and Adjustment to College. Education Research International, 2015.

Yardımcıoğlu, F., Beşel, F., & Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri (Sakarya Üniversitesi örneği). Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 12(1), 203-254.

Yeşilyurt, S., & Çapraz, C. (2018). Ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan kapsam geçerliği için bir yol haritası. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 251-264.

Yıldıran, C., Özkan, D., & Büyükyılmaz, O. (2016). Yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin durum analizi: Karabük Üniversitesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 20-34.

Yurdugül, H. (2005, Eylül). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Yükseköğretim Kurulu (2019, 15 Mayıs). YÖK’ten üniversitelere “Uluslararası öğrenci kontenjanı” müjdesi. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/yok-ten-yabancikontenjani-mujdesi.aspx.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

59493