Students' Views About Pedagogical Competence of Lecturers

Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin bazı değişkenler açısından farklılaşma gösterme durumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesi, mühendislik fakültesi, ilahiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri, örneklemini ise bu fakültelerin birinci öğretim programlarının üçüncü ve dördüncü sınıfl arında öğrenim gören 792 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler 'Pedagojik Yeterlik Ölçeği' ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; "Demokratik Tutum Yeterlikleri" ile "Ders Girişine İlişkin Yeterlikler" boyutlarında öğretim elemanlarının çoğu yeterli bulunmasına rağmen "Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler" ile "Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri" boyutlarında öğretim elemanlarının azı yeterli bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre; "Demokratik Tutum Yeterlikleri" ve "Ölçme-Değerlendirme Yeterlikleri" boyutlarında anlamlı fark olduğu bulunurken; "Ders Girişine İlişkin Yeterlikler" ve "Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler" için anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Fakülte türü ve sınıf seviyesi değişkenine göre öğrenci görüşleri dört faktörde de farklılık göstermekte iken, derse devam durum değişkenine göre öğrenci görüşleri dört boyutt a da farklılık göstermemektedir.

Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri

Th e purpose of this study is to examine the students' views about faculty members' pedagogical proficiencies and to determine if these views diff er in terms of selected variables. Th e sample of the study is composed of 792 third and fourth year university students and the population of the study involves students at Faculties of Education, Engineering, Th eology, and Economics and Administrative Sciences of a university located in Turkey's Black Sea Region. Th e research data were collected by Pedagogical Competences Scale. Results revealed that students think most of the lecturers are suff icient in Democratic Att itude; however, few of them found to be suff icient in Course Process, and Measurement and Evaluation. While there were diff erences in Democratic Att itude and Measurement Assessment and Evaluation between male and female students, in other proficiencies no significant diff erences were observed in terms of students' gender. Th e views of the students diff ered in all four factors in terms of faculties and grades. However, their views in none of the four dimensions diff ered significantly according to the att endance variable.

Kaynakça

Abrami, P. C. (1989). How should we use student ra ngs to evaluate teaching? Research in Higher Educa on, 30(2), 221-227.

Abrami, P. C. (2001). Improving judgments about teaching eff ec veness using teacher ra ng forms. In M. Theall, P. C. Abrami, and L. A. Mets (Eds.). The student ra ngs debate: Are they valid? How can we best use them? [Special issue]. New Direc ons for Ins tu onal Research, 109, 59-87. future research. Interna onal Journal of Educa onal Research, 11, 253-388.

Abrami, P. C., d'Apollonia, S., & Cohen, P. A. (1990). The validity of student ra? ngs of instruc? on: What we know and what we do not. Journal of Educa? onal Psychology, 82(2), 219-231.

Abrami, P. C., Perry, R. P., & Leventhal, L. (1982). The rela? onship between student personality characteris? cs, teacher ra? ngs, and student achievement. Journal of Educa? onal Psychology, 74(1), 111-125.

Açan, B., & Saydan, R. (2009). Öğre? m elemanlarının akademik kalite özelliklerinin değerlendirilmesi: Ka? as Üniversitesi İİBF örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens? tüsü Dergisi, 13(2), 225-253.

Adem, M. (1977). Yükseköğre? m planlaması. Ankara Üniversitesi Eği? m Bilimleri Dergisi, 9(1), 336-337.

Aksu, M. B., Çivitçi, A., & Duy, B. (2008). Yükseköğre? m öğrencilerinin öğre? m elemanlarının ders uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eği? m Fakültesi Dergisi, 9(16), 17-42.

Algozzine, B., Bea? e, J., Bray, M., Flowers, C., Gretes, J., Howley, L., Mohanty, G., & Spooner, F. (2004). Student evalua? on of college teaching: A prac? ce in search of principles. College Teaching, 52(4), 134-141.

Anık, C. (2007). Eği? cinin performansını niteleyen faktörler. Bilig, 43, 133-168.

Aleamoni, L. M. (1999). Student ra? ng myths versus research facts from 1924 to 1998. Journal of Personnel Evalua? on in Educa? on, 13(2), 153-166.

Arslantaş, İ. (2011). Öğre? m elemanlarının öğre? m strateji-yöntem ve teknikleri, ile?şim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens? tüsü Dergisi, 8(15), 487-506.

Arubayi, A. E. (1987). Improvement of ınstruc? on and teacher eff ec? veness: Are student ra? ngs reliable and valid? Higher Educa? on, 16, 267-278.

Baş Collins, A. (2002). Üniversite öğrencileri öğre? m elemanlarının başarısını değerlendirebilir mi? İkilemler ve problemler. Ankara Üniversitesi Eği? m Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 81-91.

Beşoluk, Ş., & Horzum, M. B. (2011). Öğretmen adaylarının meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eği? m Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 17-4.

Cashin, W. E. (1995). Student ra? ngs of teaching: The research revisited (IDEA Paper No. 32). Manha? an, KS: Kansas State University Center for Faculty Evalua? on and Development.

Cohen, P. A. (1981). Student ra? ngs of instruc? on and student achievement: A meta-analysis of mul? sec? on validity studies. Review of Educa? onal Research, 51, 281-309.

Davidovitch, N., & Soen, D. (2006). Class a? andance and students' evalua? on of their college instructors. College Student Journal, 40(3), 691-703.

Duman, T., & Koç, G. (2004). Eği? m Fakültesi öğrencilerinin öğre? m elemanlarının demokra? k tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eği? m Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Erginer, E., & Dursun F. (2005). Öğre? m elemanlarının etkili öğre? m becerilerinin geliş? rilmesine yönelik görüşleri. Eği? m ve Bilim, 30(135), 11-22.

Ergün, M., Duman, T., Kıncal, R. Y., & Arıbaş, S. (1999). İdeal bir öğre? m elemanının özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1-11.

Ergün, M. (2001). Üniversitelerde öğre? m etkinliğinin geliş? rilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eği? m Örgütü ve Yöne? mi Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eği? m Araş? rma Geliş? rme Vak? Yayınları.

Erdem, A. R., & Sarıtaş, E. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğre? m elemanlarının davranışlarının demokra? kliğine ilişkin algıları (PAÜ örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens? tüsü Dergisi, 16, 525-538.

Esen, M., & Esen, D. (2015). Öğre? m üyelerinin performans değerlendirme sistemine yönelik tutumlarının araş? rılması. Yükseköğre? m ve Bilim Dergisi, 5(1), 52-67.

Evran Acar, F., Kılıç, A., Ay, Ş., Kuyumcu Vardar, A., & Kara, R. (2010). Öğre? m elemanlarının pedagojik formasyon ih? yacı. Interna? onal Conference on New Trends in Educa? on and Their Implica? ons, Antalya.

Fernández Balboa, J. M., & S? ehl, J. (1995). The generic nature of pedagogical content knowledge among college professors. Teaching and Teacher Educa? on, 11(3), 293- 306.

Field, A. (2005). Discovering sta? s? cs using SPSS (2. Edi? on). London: Sage Publica? ons.

Gravestock, P., & Gregor-Greenleaf, E. (2008). Student course evalua? ons: Research, models and trends. Toronto: Higher Educa? on Quality Council of Ontario.

Helterbran, V. R. (2008). The ideal professor: Student percep? ons of eff ec? ve instructor prac? ces, a? tudes, and skills. Educa? on, 129(1), 125-138.

Higher Educa? on Council (HEC). (2007). Türkiye'nin yükseköğre? m stratejisi. Ankara: Meteksan.

Hoyt, D.P., & Palle? , W.H. (1999). Appraising teaching eff ec? veness: Beyond student ra? ngs (IDEA Paper No. 36). Manha? an, KS: Kansas State University Center for Faculty Evalua? on and Development.

Kalaycı, N. (2009). Yükseköğre? m Kurumlarında Akademisyenlerin Öğre? m Performansını Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Yöntemler. Kuram ve Uygulamada Eği? m Yöne? mi, 15(60), 625-656.

Kalaycı, N., & Çimen, O. (2011). Öğre? m elemanı ve ders değerlendirme (ÖEDD) anketlerine verilen puanların bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Yükseköğre? m Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 2(IX), 925-934.

Kaya, Y. K. (2009). İnsan ye?ş? rme düzenimiz (5. Baskı). Ankara: Pegem.

Kazancı Tınmaz, A. (2013). Öğrenci görüşlerine göre öğre? m elemanlarının pedagojik yeterlikleri. Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Korkut, H. (2001). Sorgulanan yükseköğre? m. Ankara: Nobel.

Köseoğlu, K. (1994). İlköğre? me öğretmen ye?ş? ren kurumlarda yüksek lisans tezi öğre? m elemanı yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğre? m elemanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eği? m Fakültesi Dergisi, 25(1) 92-102.

Major, C., & Palmer, B. (2002). Faculty knowledge of infl uences on student learning. Peabody Journal of Educa? on, 77(3), 138- 162.

Marsh, H. W. (1987). Students' evalua? ons of university teaching: Research fi ndings, methodological issues, and direc? ons for future research. Interna? onal Journal of Educa? onal Research, 11, 253-388.

Marsh, H. W., & Roche, L. A. (1997). Making students' evalua ons of teaching eff ec veness eff ec ve. American Psychologist, 52(11), 1187-1197.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Murat, M., Aslantaş, H. İ., & Özgan, H. (2006). Öğre m elemanlarının sınıf içi eği m-öğre m etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eği m Fakültesi Dergisi, 26(3), 263-278.

Mü üoğlu, F. (2004). Maarif meseleleri. İstanbul: Ötüken.

Neumann, L., & Neumann, Y. (1985). Determinants of student's ınstruc onal evalua on: A comparison of four levels of academic areas. Journal of Educa onal Research, 78, 152-158.

Okoye, N. S. (2008). The Nigerian university teachers' eff ec veness as perceived by their students. College Student Journal, 42(2), 565-573.

Özbek, R., & Yeşil, R. (2010). Ortaöğre m alan öğre m elemanlarının sınıf içi öğre m yeterliklerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği). İnönü Üniversitesi Eği m Fakültesi Dergisi, 10(2), 111-128.

Özdemir, E., & Üzel, D. (2010). İlköğre m matema k öğretmen adaylarının öğre m elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eği m Fakültesi Dergisi, 10(20), 122-152.

Reboul, O. (1990). Eği m felsefesi. (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: İle şim.

Senemoğlu, N. (1994). Üniversite mezunu öğrencilerin görüşlerine göre üniversite öğre m elemanlarının öğre m etkinlikleri ve öğretmenlik meslek bilgisi ih yaçları. Sözel Bildiri, I. Eği m Bilimleri Kongresi, Adana.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowlegde growth in teaching. Educa onal Researcher, 15(2), 4-14.

Shulman, L. S. (1987). Knowlegde and teaching. Founda ons of the new reform. Harward Educa onal Review, 57(1), 1-22.

Şen, Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen ye ş ren kurumlarda öğre m elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Eği m Fakültesi Dergisi, 1, 99-116.

Terzioğlu, T. (2003). Akademik özgürlükler. (Edit. G. Vassaf), Özgürleşmenin Sorunları- Mehmet Ali Aybar Sempozyumları 1997-2002. Tarih Vak Yurt Yayınları.

Teyin, Z. (2009). Uludağ Üniversitesi Eği m Fakültesi'nde çalışan öğre m elemanlarının demokra k tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Tonbul, Y. (2008). Öğre

m üyelerinin performansının

değerlendirilmesine ilişkin öğre m üyesi ve öğrenci görüşleri.

Kuram ve Uygulamada Eği m Yöne mi, 56, 633-662.

Yeşil, R., & Özbek, R. (2008). Sosyal alanlar eği mi bölümlerindeki "branş" öğre m elemanlarının sorulardan yararlanma yeterlikleri (Fırat Üniversitesi örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eği m Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 175-186.

Wagenaar, T. C. (1995). Student evalua on of teaching: Some cau ons and sugges ons. Teaching Sociology, 23(1), 64-68.

Wright, R. E. (2006). Student evalua ons of faculty: Concerns raised in the literature, and possible solu ons. College Student Journal, 40(2), 417-422.

Kaynak Göster