Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Bu çalışmanın amacı, Harita/Geomatik Mühendisliği dalında yayımlanan doktora tezlerinin içerik analizi yapılarak senteze dayalı bir sonuca ulaşmaktır. Bu amaçla, Türkiye'de yayımlanan 325 doktora tezi içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde doktora tezlerinin %70.46'sının son on beş yıl içerisinde yayınlandığı tespit edilmiştir. En fazla doktora tezi İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yayınlandığı görülmüştür. %32.62'lik oranla en fazla kamu ölçmeleri/arazi yönetimi bilim dalında doktora çalışması yapılmıştır. Doktora tezlerinin %89.54'ünün yayın dili Türkçe olup, ortalama sayfa sayısı 156'dır. Doktora tezlerinin %68.45'inin danışmanı profesör doktor unvanlıdır. En çok işlenen konular coğrafi bilgi sistemleri (%15.46), GPS/GNSS (%12.36) ve uydu görüntü analizleridir (%11.24).

The Content Analysis on Doctoral Thesies in Geomatic Engineering in Turkey

Th e purpose of this study is to reach a conclusion based on the synthesis of doctoral dissertations published about surveying (geomatic) engineering by using content analysis. For this purpose, 325 doctoral dissertations published in Turkey were analyzed using content analysis technique. As a result of performed analysis, it has been determined that 70.46's% of doctoral dissertations have been published in the last fift een years. It has been shown that most doctoral dissertations were published by Istanbul Technical University, Yıldız Technical University, Selçuk University and Karadeniz Technical University. Most of the doctorate studies have been carried out in the discipline of public measurements/ land management with the rate of %32.62. 89.54% of the publishing language of the PhD thesis is Turkish, the average number of pages is 156. 68.45% of the PhD thesis advisors have professor doctor title. Th e most covered subjects are geographic information systems (15.46%), GPS/GNSS (12.36%) and satellite image analysis (11.24%).

Kaynakça

Al, U. & Coştur, R. (2007), Türk Psikoloji Dergisi'nin bibliyometrik profi li. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.

Alkan, G., (2014). Türkiye'de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araş rma (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61(1), 41-52.

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1992). Qualita ve research for educa on: ıntroduc on and methods. Boston: Allyn and Bacon.

Boztoprak, T. (2016). Türkiye'de arazi toplulaş rması üzerine yapılmış (2000-2015) yayınların içerik analizi çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, (Yayım için kabul edildi).

Çiçek, D. & Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm araş rmaları dergisi'nde yayımlanan hakem dene mli makalelerin bibliyo- metrik profi li, Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eği minde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi, Türk Fen Eği mi Dergisi, 9(1), 49-64.

Enemark S., (2005). Global trends in surveying educa on: and the role of the FIG. Azimuth, 43(3), 19-21.

Erdoğan, M., Kayır, Ç. G., Kaplan, H., Ünal, Ü. Ö. A. & Akbunar, Ş. (2015). 2005 Yılı ve sonrasında geliş rilen öğre m programları ile ilgili öğretmen görüşleri; 2005-2011 Yılları arasında yapılan araş rmaların içerik analizi, Kastamonu Eği m Dergisi, 23(1), 171-196. Retriewed from h p://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&ano=182680_ ea3d20cdad24a0d963b122329d321f0a&?

Fazlıoğulları, O. & Kurul, N. (2012). Türkiye'deki eği? m bilimleri doktora tezlerinin özellikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eği? m Fakültesi Dergisi, 12(24), 43-75.

Gökçe, B. (2007). Toplumsal Bilimlerde Araş? rma. Ankara: Savaş Yayınevi.

İpbüker, C. (2008). Mesleki kimliğimizde yeni açılımlar, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yöne? mi Dergisi, 98(1), 43-50. Retriewed from h? p://www.hkmo.org.tr/resimler/ ekler/847O_70f6aa36530c364_ek.pdf

Kozak, N. (2000). Türkiye' de akademik turizm literatürünün gelişim süreci üzerine bir inceleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araş? rmaları Dergisi, 1(1), 15-55.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Palancıoğlu, H. M., Erkaya, G. & Hoşbaş, G. (2007). Avrupa Birliği Sürecinde Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği'nin durumu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara, Türkiye.

Polat, Z.A. & Alkan, M. (2015). Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yöne? mi Dergisi'nin Bibliyometrik Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara, Türkiye. Retriewed from h? p://www.hkmo.org.tr/resimler/ ekler/866? 109cd37ad4_ek.pdf

Silverman, D. (2001). Interpre? ng qualita? ve data: methods for analysing talk, text and interac? on. London: SAGE Publica? on.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F. & Yalçın, M. (2014). Türkiye'de eği? m yöne? minde bilgi üre? mi: Kuram ve Uygulamada Eği? m Yöne? mi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eği? m Yöne? mi, 20(1), 93-119.

Kaynak Göster