İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kökenleri

Ekonomik gelişme ile beşeri ve sosyal sermaye gelişimi arasında güçlü ilişkiler olduğundan hareketle bu makalede iktisadi ve sosyal darlığın eğitimsel kökenlerine dair felsefi bir tartışma yürüteceğiz. Bu çerçevede, ilk olarak iktisadi ve sosyal darlık kavramları tartışılacaktır. Ardından modern eğitim paradigmasının kökenlerine değinilecek ve nasıl bir eğitim sistemine ihtiyaç duyduğumuz tartışılacaktır. Son olarak, genel bir tartışma eşliğinde daha üretken bir toplum için eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin bazı öneriler yapılacaktır.

The Roots of Economic and Social Shortcomings in the Context of Educational Philosophy

Due to the strong relationship between economic development and the development of human and social capital, we will have a philosophical discussion on the educational roots of economic and social shortcomings in this article. To this end, firstly, the concepts of economic and social shortcoming will be discussed. Later the roots of modern education paradigm will be addressed and what kind of education paradigm we are in need of will be debated. Finally, some suggestions regarding the improvement of education system for a more productive society will be put forward along with a general discussion.

Kaynakça

Çelik, Z. (2012). Poli ka ve uygulama bağlamında Türk eği m sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğre m müfredat reformu örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hace epe Üniversitesi, Ankara.

Dewey, J. (1939). Türkiye maarifi hakkında rapor. İstanbul: Devlet Basımevi.

Diehl, M., & Stroebe, W. (1987). Produc vity loss in brainstorming groups: Toward the solu on of a riddle. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3), 497-509.

Drucker, P. F. (1999). Knowledge-worker produc? vity: The biggest challenge. California Management Review, 41(2), 79-94.

Griliches, Z. (1984). Introduc? on. Griliches Z. (Ed.), R&D, In Patents and Produc? vity. Chicago: University of Chicago Press.

Kenan, S. (2003). Educa? on under the ımpact of mechanis? c and posi? vis? c worldviews: The case of Turkish socioeduca? onal transforma? ons (1923-1940). (Unpublished disserta? on). Teachers College, Columbia University.

Koç, M. (2015). Review of human capital development system in Turkey for a sustainable knowledge society perspec? ve and a recommended framework for STE policies for 21st century. Presented at IABPAD Spring Conference, Dallas, TX. Retrieved from h? p://doi.org/10.13140/RG.2.1.2203.0244

Küçükcan, T., & Gür, B. S. (2009). Türkiye'de yükseköğre? m: Karşılaş? rmalı bir analiz. Ankara: SETA.

Polat, S. (2014). Türkiye'nin 2023 vizyonu ve eği? mde "orta kalite" tuzağı. Ankara: SETA.

Sahlberg, P. (2007). Educa? on policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal of Educa? on Policy, 22(2), 147-171.

Thomson, G. (2012). A modern philosophy of educa? on (First edi? on). London and New York: Routledge. Retrieved from http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781136491603_ sample_512463.pdf

Ülken, H. Z. (2013). Eği? m Felsefesi. Ankara: Doğu Ba? Yayınları.

Kaynak Göster