Üniversitelerde Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik: Öğretim Üyelerinin Algılarındaki Farklılıklar

Bu araştırmanın amacı, öğretim üyelerinin üniversitelerdeki bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik algı düzeylerinin belirlenmesi ve yönetim görevlerinin etkisi kontrol edildiğinde öğretim üyelerinin kişisel, mesleki ve kurumsal özelliklerine göre bu algılarında oluşan farklılaşmaların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, nicel veriler Türk devlet üniversitelerinde görev yapan 1339 öğretim üyesinden "online" olarak Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler ise betimsel ve kovaryans analizleri ile incelenmiştir. Öğretim üyelerinin genel olarak bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik algıları orta düzeyde iken (ort=3.17; ss=.87) araştırma uygulamalarına ilişkin yönetsel esneklik algılarının ise (ort=3.43; ss=.94) yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca yönetim görevlerinin etkisi kovaryant olarak kontrol altında tutulduğunda, öğretim üyelerinin yönetsel uygulama esnekliği algılarında disiplinlerine ve üniversitelerin kuruluş yılları ile bulundukları bölgelere göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, köklü üniversitelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde özellikle sosyal bilimlerde görev yapan öğretim üyelerinin üniversitelerdeki akademik destek uygulamalarına yönelik algıları daha olumludur. Öğretim üyelerinin algılarındaki bu farklılıkların, akademik destek mekanizmalarının gelişmiş yükseköğretim kurumlarının büyük bölümünün yer aldığı bölgelerdeki üniversitelerin kurumsal yapılarının bir parçası haline gelmiş olması ve sosyal bilimler alanındaki çalışmaların daha az maliyetle gerçekleştirilebilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Öğretim üyelerinin algılarındaki bu farklılıkların en aza indirgenmesi ve akademik üretkenliklerine sağlanan kurumsal katkının artt ırılması için öğrenme-öğretme enstitüsü, araştırma ofisi ve medya danışma bürosu gibi temel birimlerin kurulmasının yanı sıra, üniversite yönetimleri daha az maliyetli olan yabancı dilde makale yazım desteği, akademik çalışma ve proje hazırlama eğitimleri, kurum içi hakemlik sistemi, formal mentorluk programı, disiplinler arası çalışma grupları oluşturulması ve bölüm seminerleri gibi uygulamaları hayata geçirebilirler

Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices in Universities: The Diff erences in Faculty's Perceptions

Th e purpose of this research is to determine the level of faculty's perceptions related to managerial fl exibility regarding scholarly practices in universities, and to examine the diff erences in these perceptions in terms of their personal, professional and institutional features by controlling the impact of their managerial duties when the impact of their managerial duties are controlled. In line with this purpose, quantitative data were collected online from 1339 faculty members who work in Turkish public universities via the online version of the Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices Scale. Th e data were examined by descriptive and covariance analyses. Th e general level of faculty's perceptions related to managerial fl exibility regarding scholarly practices was found at a medium level (Mean=3.17; sd=.87) while their perceptions related to managerial fl exibility regarding research practices was found at a high level (Mean=3.43; sd=.94). In addition, aft er controlling when the impact of their managerial roles are taken under control as covariant, significant diff erences in faculty's perceptions related to managerial practice fl exibility were explored in terms of their disciplines and universities' establishment dates and locations were explored. According to these results, the perceptions of faculty members working who work especially in social fields, at universities which are located in regions covering many prestigious universities are more positive than others. It might be claimed that having advanced academic support mechanisms as the institutional component of universities in these developed regions and carrying out studies in social science disciplines with less resources are the reasons of these diff erences. It might be said that the reasons of these diff erences between the perceptions of faculty members are that academic support mechanisms has been institutional components of universities which are situated in regions where the most of developed higher education institutions are found and that studies in social science disciplines can be carried out with less costs. To minimize the diff erences in faculty's perceptions related to managerial practice fl exibility and to increase the institutional contribution to their academic productivity, university managers can operate less expensive practices such as the support for academic writing in foreign language, academic study and project preparation trainings, internal review system, formal mentoring program, forming interdisciplinary study groups, and departmental seminars, as well as establishing fundamental units like teaching-learning institute, research off ice and media advisory bureau

Kaynakça

Adonisi, M., & van Wyk, R. (2012). The infl uence of market orienta on, fl exibility and job sa sfac on on corporate entrepreneurship. Interna onal Business & Economics Research Journal, 11(5), 477-486.

Akman, Y., Kelecioglu, H., & Bilge, F. (2006). Öğre m elemanları- nın iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Hace epe Üniversitesi Eği m Fakültesi Dergisi, 30, 11-20. Retriewed from h p://www.efdergi.hace epe.edu.tr/yone

m/icerik/makaleler/720-published.pdf

Altbach, P. G. (Ed.) (1996). The interna onal academic profession: portraits of fourteen countries. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Altunel, M. C., Kocak, O. E., & Cankir, B. (2015). The eff ect of job resources on work engagement: a study on academicians in Turkey. Educa onal Sciences: Theory & Prac ce, 15(2), 409- 417. doi:10.12738/estp.2015.2.2349

Arayıcı, Y., Coates, P., Koskela, L., & Kagioglou, M. (2011). Knowledge and technology transfer from universi es to industries: a case study approach from the built environment fi eld. Yükseköğre m Dergisi, 1(2), 103-110. Retriewed from http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2011002/ YOD_2011002006.pdf

Ary, D., Cheser-Jacobs, L., Razavieh, A., & Sorensen, C. (2006). Introduc on to research in educa on (7th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Bentley, P. J., Coates, H., Dobson, I. R., Goedegebuure, L., & Meek, V. L. (Eds.) (2013). Job sa sfac on around the academic world. Dordrecht: Springer.

Biçerli, M. K. (2011). Yükseköğre m sistemimizi işgücü piyasasındaki gelişmeler paralelinde yeniden yapılandırmak zorundayız. Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, 1(3), 122-127. doi:10.5961/jhes.2011.018

Bolay, S. H. (2011). Çağdaş üniversitede neler önem kazanmaktadır? Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, 1(3), 105-112. doi:10.5961/ jhes.2011.016

Campbell, C. M., & O'Meara, K. (2014). Faculty agency: Departmental contexts that ma er in faculty careers. Research in Higher Educa on, 55(1), 49-74. doi:10.1007/s11162-013- 9303-x

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araş rma sürecinde nicel veri analizi (3. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Ceylan, C. (2001). Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Chynoweth, P. (2009). The built environment interdiscipline: a theore cal model for decision makers in research and teaching. Structural Survey, 27(4), 301-310.

Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: new founda ons for collegiality, autonomy, and achievement. Higher Educa on Management, 13(2), 9-24.

Coates, H., Dobson, I., Edwards, D., Friedman, T., Goedegebuure, L, & Meek, L. (2009). The a rac veness of the Australian academic profession. Melbourne: LH Mar n Ins tute.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in educa on (6th ed.). London: Routledge.

Uslu, B. (2015). Communica on, climate and managerial fl exibility regarding scholarly prac ces in universi es, and faculty's academic intellectual leadership: a structural equa on modeling (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye.

Uslu, B. (2016). Managerial fl exibility regarding scholarly prac ces scale: Validity and reliability studies in university environment. Kuram ve Uygulamada Eği m Yöne mi, 22(1), 109-131. doi: 10.14527/kuey.2016.005

Uslu, B., & Arslan, H. (2015). Faculty's academic intellectual leadership: predic ve rela ons with several organiza onal characteris cs of universi es. Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, 5(2), 125-135. doi:10.5961/jhes.2015.115

Yükseköğre m Kurulu. (2015). Devlet üniversitelerinde görev yapan öğre m üyelerinin dağılımı. Retriewed from h p:// ista s k.yok.gov.tr/

Kaynak Göster