Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programının Öğrenme Çıktılarının Analizi

Açık ve ölçülebilir öğrenme çıktıları eğitim programlarının temelini oluşturmaktadır. Mühendislik eğitiminde öğretim sürecinin başarı ile sonuçlandırılması büyük ölçüde iyi yapılandırılmış öğrenme çıktılarına (kazanımlara) bağlıdır. Bu çalışmada Türkiye’deki özel bir üniversitenin mühendislik fakültesi malzeme bilimi ve nano mühendislik bölümü programındaki 41 derse ait 324 kazanım yapı bakımından incelendi ve iyi yapılandırılmış kazanımlar revize edilmiş Bloom taksonomisine göre sınıflandırıldı. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanıldı. Kazanımların çoğunluğunun (%54) zayıf yapılandırılmış kazanımlardan oluştuğu belirlendi. İyi yapılandırılmış kazanımlar analiz edildiğinde ise kazanımların en çok hatırlamak ve uygulamak alt boyutlarında toplandığı belirlendi. Çalışma sonuçları, Türkiye’de yapılacak mühendislik eğitimi programları için kaynak ve rehber niteliğindedir.

Analyzing Learning Outcomes in a Materials Science & Nano Engineering Curriculum

Learning outcomes are essential to any educational program. They should be clear and measurable. So far, however, there has been little discussion about engineering curriculum learning outcomes. The aim of this study is to analyze the learning outcomes of a material science & nano engineering curriculum proposed at a private university in Turkey. Data for this study were collected using a qualitative case study. A qualitative case study approach was chosen to allow a systematic process of analyzing written texts. For this purpose, 324 required and core elective course learning outcomes belonging to 41 different courses in the material science & nano engineering curriculum have been examined. The most apparent finding to emerge from this study is that the majority of learning outcomes (174 out of 324, which equates to 54%) are poorly structured. Besides, the well-structured learning outcomes consist of mostly remembering and applying sub-dimensions of the cognitive domain.

Kaynakça

Bailey, K. (2008). Methods of social research. New York: Simon and Schuster.

Brooks, S., Dobbins, K., Scott, J. J., Rawlinson, M., & Norman, R. I. (2014). Learning about learning outcomes: the student perspective. Teaching in Higher Education, 19(6), 721-33.

Chance, B., & Peck, R. (2015). From curriculum guidelines to learning outcomes: Assessment at the program level, The American Statistician, 69(4), 409-16.

Dobbins, K., Brooks, S., Scott, J. J. A., Rawlinson, M., & Norman, I. R. (2016). Understanding and enacting learning outcomes: The academic’s perspective. Studies in Higher Education, 41(7), 1217-1235.

Gezer, M., Şahin, İ. F., Öner-Sünkür, M., & Meral, E. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/43616

Hussey, T., & Smith P. (2003). The uses of learning outcomes. Teaching in Higher Education, 8(3), 357-68.

Kennedy, D., Hyland Á., & Ryan N. (2007), Writing and using learning outcomes: a practical guide. Cork, Ireland: UCC. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/238495834

Kennedy, D. (2006). Writing and using learning outcomes: a practical guide. Cork, Ireland: UCC

Khoza, S. B. (2001). The outcomes of students studying a computer literacy course at unischool (Doctoral dissertation). Durban, University of Durban-Westville.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.

Marios, H. (2017). Learning outcomes in higher education: assumptions, positions and the views of early-career staff in the UK system. Studies in Higher Education, 42(12), 2250- 2266.

Meda, L., & Swart, A. J. (2018). Analysing learning outcomes in an electrical engineering curriculum using illustrative verbs derived from Bloom’s Taxonomy. European Journal of Engineering Education, 43(3), 399-412.

Mitchell, K. M., & Manzo, W. R. (2018). The purpose and perception of learning objectives. Journal of Political Science Education, 14(4), 456-472.

Moore, J. M. (2018, June). Mapping learning outcomes across biological and agricultural engineering concentrations. Within the Curriculum. ASEE Annual Conference & Exhibition. Salt Lake City, Utah. Retrieved from https://peer.asee.org/mapping- learning-outcomes-across-biological-and-agricultural- engineering-concentrations-within-the-curriculum Neuman, L. W. (2011). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Pearson.

Swart, A. (2014). Ensuring the sustainability of an engineering curriculum–a case study from a telecommunications course. OIDA International Journal of Sustainable Development, 7(11), 47-56.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yolcu, H. H. (2019). İlkokul öğretim programı 3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisi açısından analizi ve değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 18(1), 253-262.

Zhu, J., Chen, J., McNeill, N., Zheng, T., Liu, Q., Chen, B., & Cai, J. (2019). Mapping engineering students’ learning outcomes from international experiences: designing an instrument to measure attainment of knowledge, skills, and attitudes. IEEE Transactions on Education, 62(2), 108-118.

Zorluoğlu, S., Levent, A. K., & Sözbilir M. (2016). School chemistry curriculum according to revised Bloom Taxonomy, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10, 260-279.

Kaynak Göster