Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri

Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Devlet üniversitesinde yeralan beş fakülteden toplam 512 üniversite öğrencisinden anket yoluyla ve Yılın Eğitimcisi Ödülü’nü alan 10 öğretim üyesi ile yüzyüze görüşmeler aracılığıya veri toplanmıştır. Diskriminant fonksiyon analizi ile elde edilen öğrenci verisi bulguları, etkili ve etkili olmayan üniversite öğretmenlerini ayırteden altı temel faktör olduğunu göstermektedir: İyi organize edilmiş ders, rahat bir öğrenme ortamı, öğrencinin öğrenme sürecini göz önünde bulundurma, alana ilgiyi artıran, etkili iletişim ve dersin öğrenciler tarafından değerli bulunması. Ödüllü öğretim üyeleri ile yapılan yüzyüze görüşme transkriptleri içinse endüktif içerik analizi yapılmış ve etkili üniversite öğretmeni profiline dair beş özellik belirlenmiştir: Öğretim pratikleri, öğrenci merkezlilik, öğrencilerle iletişim, etkili öğretimi destekleyici kişilik özellikleri ve öğretim üyesinin alan bilgisi. Araştırma sonucunda iyi üniversite öğretmeni özellikleri dört ana başlık altında toplanmıştır: Kaliteli öğretim aktivitesi ve öğrenme deneyimi, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisi, etkili öğretimi destekleyen kişilik özellikleri ve alan bilgisi.

Characteristics of Good University Teacher According to University Students and Educators of the Year Awardees

When higher education policies are taken into consideration, research and innovation attract attention, while education and training responsibilities rarely find a place in these policies. Good university teacher is one of the topics that need to be prioritized with respect to universities’ teaching roles. This mixed-method research intends to examine university student’s and faculty members’ perceptions of university teachers in a Turkish higher education context. A total of 512 university students from a comprehensive public university in Ankara and ten faculty members from the same institution, who received Educator of the Year award, were included in this study for data collection. The stepwise discriminant analysis of the student survey data showed that six essential items distinguish effective vs. ineffective university teachers: well-organized course, comfortable learning atmosphere, concerned about student learning, course being valuable, the self-confidence of the instructor, and effective communication. The inductive content analysis of the faculty interviews provided five main themes: teaching practices, student-centeredness, and communication with students, supportive personality characteristics and subject- matter knowledge. As a result, four main areas were identified on good university teacher characteristics: quality teaching and learning experience, faculty member-student communication, personality characteristics supporting effective teaching, subject matter knowledge.

Kaynakça

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği. (2015, 18 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 29566). Retrieved from https://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20158305.pdf

Anderson, M. R., Ingram, J. M., Buford, B. J., Rosli, R., Bledsoe, M. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2012). Doctoral students’ perceptions of characteristics of effective college teachers: A mixed analysis. International Journal of Doctoral Studies, 7, 279-309. https://doi.org/10.28945/1693

Avcı Ü., & Kalelioğlu F. (2019). Students’ perceptions of education and teaching quality in a teacher training programme. Journal of Higher Education and Science, 9(1), 52-64.

Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. Retrieved from http://bmir.lamiradapedagogica.net/doc/ BAIN%20Fragment%20original.pdf

Barr, R. B. & Tagg, J. (1995). From teaching and to learning: A new paradigm for undergraduate education. Change: The Magazine of Higher Learning, 27(6), 12-26.

Baş-Collins, A. (2002). Üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının başarısını değelendirebilir mi? İkilemler ve problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 81-91.

Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university. UK: Open University Press.

Blackburn, R. T., & Lawrence, J. H. (1995). Faculty at work: Motivation, expectation, satisfaction. London, England: The John Hopkins University Press.

Brinkley, A., El-Fakahany, E., Dessants, B., Flamm, M., Forcey, Jr. C. B., Ouellett, M. L., & Rothschild, E. (2011). The Chicago handbook for teachers: A practical guide to the college classroom. Chicago: The University of Chicago Press.

Brookfield, S. D. (2006). The skillful teacher: On technique, trust and responsiveness in the classroom. San Francisco: Jossey- Bass Brown, G. & Atkins, M. (1988). Effective teaching in higher education. New York: Routledge

Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of professoriate. Princeton University Press.

Buskist, W. (2009). Effective teaching: Perspectives and insights from division Two’s 2 and 4 –year awardees. Journal of Teaching Psychology, 29(3), 188-193.

Calaguas, A. M. (2012). Teacher effectiveness scale in higher education. Development and psychometric properties. International Journal of Research Studies in Education, online first. doi: 10.5861/ijirse.2012.108.

Clark, J. (1995). Suggestions for Effective University Teaching. Retrieved from http://ion.uwinnipeg.ca/~clark/acad/teach/ effteach.html

Cobban, A. B. (1975). The medieval universities: Their development and organization. London: Methuen; [New York]: Harper & Row, Barnes & Noble.

Cook-Sather, A., Bovill, C., & Felten, P. (2014). Engaging students as partners in learning and teaching: A guide for faculty. San Francisco: Jossey-Bass.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaştırma: Türkiye yükseköğretimi için yol haritası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/ Yayinlar/Yayinlarimiz/buyume-kalite-uluslararasilasma- turkiye-yuksekogretim-icin-bir-yol-haritasi.pdf

Dalke, A. F. (2002). Teaching to learn/learning to teach: Meditations on the classroom. New York: Peter Lang Publishing Inc.

Dandy, K. L., & Bendersky, K. (2014). Student and faculty beliefs about learning in higher education: Implications for teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 26(3), 358-380.

Delaney, J. G., Johnson, A. N., Johnson T. D., & Treslan, D. L. (2013). Students’ perception of effective trading in higher education. In Goodnough K., Galway G., Badenhorst C., & Kelly R. (Eds.). Inspiration and innovation in teaching and teacher education. Lanham, Maryland: Lexington Books.

Emil, S. (2013). Pilot study on the students’ perceptions of effective university teachers in a Turkish university. A paper presented at the European Conference on Educational Research, İstanbul: Turkey.

Emil, S. (2014). Effective university teachers’ characteristics and teaching practices: Understanding the Turkish university students’ perspective. A paper presented at the European Conference on Educational Research, Budapest: Hungary.

Entwistle, N. J., & Peterson, E. R. (2004). Conceptions of learning and knowledge in highereducation: Relationships with study behaviour and influences of learning environments. International Journal of Educational Research,41, 407–428.

Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (2008). A handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practice. New York: Routledge.

Fuller, R. G., Campbell, T. C., Dkystra, Jr. D. J., & Stevens, S. (2009). College teaching and development of reasoning. North Carolina: Information Age Publishing, Inc.

Gallant, T. B. (2008). Academic integrity in the twenty-first century: A teaching and learning imperative. ASHE Higher Education Report, 33(5), 1-143.

Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3), 255-274.

Güneri, O. Y., Orhan, E. E., & Aydın, Y. Ç. (2017). Professional development needs of junior faculty: A survey study in a public university in Turkey. Yükseköğretim Dergisi, 7(2). 73-81.

Keeley, J., Smith, D. & Buskist, W. (2006). The teacher behavior checklist: Factor analysis of its utility for evaluating teaching. Teaching of Psychology, 33(2), 84–91.

Lucas, C. J. & Murry, Jr. J. W. (2002). New faculty: A practical guide for academic beginners. New York: Palgrave Macmillan.

Minor, L. C., Onwuegbuzie, A. J., Witcher, A. E., & James, T. L. (2002). Preservice Teachers’ Educational Beliefs and their perceptions of characteristics of effective teachers. The Journal of Educational Research, 96(2), 116-127.

Mintzberg, H. (2000). View from the top: Henry Mintzberg on strategy and management. Academy of Management Executive, 14(3), 31-42.

Murray, H. G. (2007). Low inference teaching behaviors and college teaching effectivenesss: Recent developments and controversies. In R. P. Perry & J. C. Smart (Eds). The scholarship of teaching and learning in higher education: An evidence- based perspective. The Netherlands: Springer.

Naveed, M., Aftab, F., Hashmi M. A., Ali, S., & Junaid, M. (2015). Characteristics and methods of effective teachers: A qualitatitive study of students’ perspectives. International Journal of Innovation in Teaching and Learning, 1(2), 1-15.

Onwuegbuzie, A. J., Slate, J. R., Leech, N. L., & Collins, K. M. T. (2007). Conducting mixed analyses: A general typology. International Journal of Multiple Research Approaches, 1, 4-17. doi:10.5172/mra.455.1.1.4

Onwuegbuzie, A. J., Witcher, A. E., Collins, K. M., Filer, J. D., Wiedmaier, C. D., & Moore, C. W. (2007). Students’ perceptions of characteristics of effective college teachers: A validity study of a teaching evaluation form using a mixed-methods analysis. American Educational Research Journal, 44(1), 113-160. doi 10.3102/0002831206298169

Özcan, K. (2013). Undergraduate students’ perceptions of teaching quality in higher education. Education and Science, 38(169), 142–158.

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1998). Studying college students in the 21st century: Meeting new challenges. Review of Higher Education, 21, 151-165.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Perry, R. P. & Smart, J. C. (2007). The scholarship of teaching and learning in higher education: An evidence-based perspective. The Netherlands: Springer. Ralph, E. G. (2003). Effective college teaching: Fresh insights and exemplary practices. New York: Nova Science.

Rosenshine, B., & Furst, N. F. (1971). Research on teacher performance criteria. In B. O. Smith (Ed.), Research in Teacher Education: A symposium. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Schönwetter, D. J. (1996). Effective instruction and student differences in the college classroom (Doctoral dissertation). University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Smith, R. (1998). Reflecting critically on our efforts to improve teaching and learning. In E. Neal (ed), To Improve Academy. Stillwater, Oklahama: New Forums Press.

Sözer, M. E., Zeybekoğlu, Z. & Alaylı, A. (2018). Examining graduate teaching assistants’ conceptions of and readiness for effective teaching in a non-profit Turkish university. Innovation in Education and Teaching International, 56(3), 373-384.

Spencer, K. & Schmelkin, L. P. (2002). Student perspectives on teaching and its evaluation. Assessment and Evaluation in Higher Education, 27(5), 397-409.

Steiner, G. (2003). Lessons from the masters. Boston: Harvard University Press.

Tekeli, İ. (2011). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisinin geliştirilmesinde göz önüne alınacak yaklaşımlar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tonbul, Y. (2008). Öğretim üyelerinin performansının değerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz(56), 633-652.

Välimaa, J., & Hoffman, D. M. (2008). Knowledge society discourse and higher education. Higher Education 56(3), 265-285.

Weimer, M. (2015). Defining teaching effectiveness, Retrieved from https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-profes- sor-blog/defining-teaching-effectiveness/

Witcher, A. E., Onwuegbuzie, A. J., & Minor, L. C. (2001). Characteristics of effective teachers: Perceptions of preservice teachers. Research in Schools, 8(2), 45-57.

Wood, A. M. (1998). The effects of teacher enthusiasm on student motivation, selective attention and text memory. (Doktora Tezi). University of Western Ontario, Canada.

Young, S., & Shaw, D. G. (1999). The profiles of effective college and university teachers. Journal of Higher Education, 70(6), 670-686.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK). (2019). Retrieved from http://yokak.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2019). Retrieved from https://yok. gov.tr/

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

61693