Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri Demografik Faktörlere Göre Değişiyor mu?

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin demografik faktörlere göre değişip değişmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin sosyal sermaye düzeyleri ile demografik faktörler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 akademik dönemi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji ve İnşaat Mühendisliği (1., 2., 3. ve 4. sınıf) bölümlerinde öğrenim gören 400 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu bölümlerde tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen lisans öğrencilerine anket uygulanmış ve 388 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Güvenilirlik analizinde ölçeğin (0.60≤α2.71) komşuluk ilişkilerine önem verdiği, derslerde başarılı olmanın sosyal sermaye düzeyini artırdığı, geliri düşük olan öğrencilerin geliri yüksek olanlardan daha fazla komşuluk ilişkilerine önem verdiği ve aylık hane geliri 7501-10500 TL arası olan öğrencilerin, 10501 TL üzerinde hane gelirine sahip olan öğrencilerden daha fazla sosyal sermayeye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin anne-babanın eğitim seviyesine bağlı olmadığı bulgusuna da ulaşılmıştır.

Does Social Capital Level of University Students Vary Based on Demographic Factors?

Main purpose of this study is to determine whether or not social capital level of university students vary based on demographic factors. In line with this purpose, the relationship between social capital level of university students and demographic factors is analyzed. Population of the study consists of 400 university students who study at Psychology and Civil Engineering programmes (the 1st,2nd, 3rd and 4th years) at Hasan Kalyoncu University in 2017-2018 academic year. The university students who were chosen by using random sampling were given questionnaires and 388 of them were evaluated. It is found in reliability analysis that the scale is highly reliable (0.60≤α2.71); being successful at lessons increases the level of social capital; the students with low income background attach more importance to neighbor relations than the ones with high income background and the students whose monthly household income is between TL 7.501-10.500 have more social capital than the students whose monthly household income is higher than TL 10.501. In addition, it is also found that students’ levels of social capital do not correlate with parent’s education level.

Kaynakça

Ağcasulu, H. (2017). Sosyal sermaye kavramı ve temel bakış açılarının karşılattırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17): 114-129.

Ardahan, F. (2012). Bireylerin sosyal sermaye profili: Antalya örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 38-56. Retrieved from http://www.asosjournal.com/files/ asosjournalmakaleler/1606344056_435%20FA%C4%B0K%20 ARDAHAN.pdf

Başak, S., & Öztaş, N. (2010). Güven ağ bağları, sosyal sermaye ve toplumsal cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1): 27-56.

Coleman, J. S., & Hoffer, T. (1987). Public and private high schools: The impact of communities. New York: Basic Books.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of social capital. American Journal of Sociology, 94, (Supplement: Organizations and ınstitutions: Sociological and economic approaches to the analysis of social structure), 95-120. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2780243?origin=JSTOR- pdf&seq=1#page_scan_tab_contentspdf&seq=1#page_scan_tab_contents

Dasgupta P., & Serageldin I. (1999). Social capital. A multiface-ted perspective. http://documents.worldbank.org/curated/ en/663341468174869302/pdf/multi-page.pdf

Field, J. (2006). Sosyal sermaye (2. Basım). (Çev. B. Bilgen & B. Şen). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Fukuyama F. (1997). Social capital. The Tanner lectures on human values delivered at Brasenose College, Oxford. Retrieved from https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/f/ Fukuyama98.pdf

Gerni, M. (2013). İlişkilerin maddi boyutu: Sosyal sermaye ve örgütsel boyutu. İstanbul: Beta Yayınları.

Grootaert, C. (1998). Social capital: The missing link? Social capital initiative. Washington, DC: The World Bank Social Development Department Publications. Retrieved from http://siteresources. worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital- Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-03.pdf

Günkör, C., & Özdemir Ç. (2017). Sosyal sermaye ve eğitim ilişkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(1),70-90.

Karagül, M., & Dündar, S. (2006). Sosyal sermaye ve belirleyicileri üzerine ampirik bir çalışma. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12, 61-78.

Kitapcı İ. (2017). Sosyal Sermayenin Kamusallığından Sosyal Sermaye Başarısızlığına: Teorik Bir Perspektif. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(1), 78-100. https://doi. org/10.11611/yead.338916

Özcan, B. (2011). Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America”s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1): 65-78.

Şahin, M., & Ünal, A. (2010). Sosyal sermaye: Kuram, uygulama ve eleştiri. İstanbul: Değişim Yayınları. Tatlı, N. (2013). Sosyal sermayenin bireylerin istihdamı üzerindeki etkisi hane halkı reisleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3): 87-114.

Türk Dil Kurumu (2018). Genel Türkçe Sözlük. Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/

Tüysüz, N. (2011). Sosyal sermayenin ekonomik gelişme açısından önemi ve sosyal sermaye endeksinin hesaplaması. Ankara: Kalkınma Bakanlığı Yayınları.

Yaylalı, M. (2003). Mikro iktisat (3. Basım). Erzurum: Beta Yayınları.

Kaynak Göster