Functional Transformation of Universities: An Assessment on Literature

There is broad literature on the impacts of universities as well as classification studies carried out taking into account the methods and approaches used in these studies. However, no assessment based on a global and a specific country agenda is available. In my opinion, the historical review of the mass literature on the universities’ impacts will provide important insight into the functional transformation of universities. University institution is a result of social production influenced by social development processes as well as the need to shape them. In this study, the literature on universities’ impacts was assessed according to the language criteria. The studies conducted on the impacts of the universities in English -which is today’s lingua franca- and in Turkish, to represent the local level, are classified based on their contents and dates. It is designated that universities have undergone a functional transformation over the years. Besides that, there are similarities and differences encountered in studies in English and Turkish. The Type 1 studies, which reveal the expenditure impacts of university, have been started in English since 1960s and in Turkish in the 1990s. As for Type 2 studies, which are related to Knowledge impacts of the university, it has been determined that there is a historical parallelism.

Üniversitelerin Fonksiyonel Dönüşümü: Literatür Üzerinden Bir Değerlendirme

Üniversitenin etkileri ile ilgili oldukça geniş bir literatür mevcuttur. Söz konusu çalışmalarda kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar göz önünde bulundurularak yapılan literatür sınıflandırma çalışmaları vardır. Ancak küresel ve belirli bir ülke gündemi baz alınarak bir değerlendirmeye rastlanmamıştır. Kanımca üniversitenin etkileri ile ilgili yığın literatürün tarihsel olarak değerlendirilmesi üniversitenin geçirdiği fonksiyonel dönüşüm hakkında önemli bilgiler verecektir. Üniversite kurumu, toplumsal bir üretimin sonucudur. Bu kurum toplumsal gelişmelere yön verdiği kadar söz konusu gelişmelerden de etkilenmektedir. Bu çalışmada üniversitenin etkileri ile ilgili literatür dil kriterine göre değerlendirilmiştir. Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizce ve yerel düzeyi temsil etmek için Türkçe’de yapılan üniversite etki çalışmaları içerikleri ve yapıldıkları tarih baz alınarak sınıflandırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu üniversitenin yıllar içinde fonksiyonel dönüşüm geçirdiği belirlenmiştir. Bunun yanında İngilizce ve Türkçe’de yapılan çalışmalar arasında benzerlik ve farklılıklara ulaşılmıştır. Üniversitenin harcama etkilerini ortaya koyan Tip 1 çalışmalar İngilizce’de 1960’larda, Türkçe’de ise 1990’lı yıllarla beraber yapılmaya başlanmıştır. Üniversitenin bilgi etkilerini konu alan Tip 2 çalışmalarda ise tarihsel bir paralellik olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

Akcasu, S., & Harman, S. (1987). Üniversite-sanayi ilişkileri. Sanayi Kongresi Bildirileri, 9-15 Kasım 1987, Ankara.

Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., & Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003–2009 yılları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.

Akdoğan M. Ş. (1989). Üniversite sanayi işbirliği konusunda tarafların birbirlerinden somut beklentileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 127-130.

Akengin, H., & Kaykı, A. (2013). Şehirleşme-üniversite ilişkisine bir örnek: Gazimağusa. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 501-525.

Albeni, M. (2000). Bölgesel kalkınmada yükseköğretim kurumlarının rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Anselin, L., Varga, A., & Zoltan, A. (1997). Local geographic spillovers between university and high technology innovations. Journal of Urban Economics, 42, 422-448.

Aydemir, S. (1987). Impact of universities on local/regional economic and social life. 27th European Congress of the Regional Science Association, Atina.

Aydın, İ. (2002). Üniversitenin ekonomik faaliyetlere etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 5, 187-199.

Baer, W. S. (1976). University-industry interactions in civil sector R&D. Santa Monica, CA. The Rand Corporation.

Baer, W. S. (1978). Universities and Other R&D Performers. In Smith B. L. R. and Karlesky J. J. (Eds). The State of Academia Science, volume II: Background Papers, New Rochelle, New York, Change Magazine Press.

Baer, W. S. (1980). Strengthening university-industry interactions. Rand Paper Press.

Bartik, T. J., & Erickcek, G. A. (2008). The local economic impact of ‘eds & meds’: How policies to expand universities and hospitals affect metropolitan economies. (pp. 1-31). Washington, DC: Brookings Metropolitan Policy Program.

Bania, N., Eberts, R., & Fogarty, M. S. (1993). Universities and the startup of new companies: Can we generalize from route 128 and Silicon Valley? The Review of Economics and Statistics, 75, 761-766.

Beeson, R. J., & Montgomery, E. (1993). The effects of colleges and universities on local labor markets. Review of Economics & Statistics, 75(4), 735‐761

Berkes, N. (2012). Türkiye’de çağdaşlaşma. Kuyaş A. (Ed.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bilginoğlu M. A., Atik H., Türker O., Pamuk Y., & Düzgün R. (2002). Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri ilinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına etkileri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 135.

Bonner, E. R. (1968). The economic impact of a university on its local community. Journal of the American Institute of Planners, 5(34), 339-343.

Booth, G. G., & Jarret, J. (1976). The identification and estimation of a university’s economic impacts. The Journal of Higher Education, 47(5), 565-576.

Breslin, T. P. (1979). The economic impact of Trenton State College on the local community. Trenton State College.

Brodsky, Neal H. (1979). University/industry cooperation: A preliminary analysis of existing mechanisms and their relationship to the innovation process. New York University, Graduate School of Public Administration, Center for Science and Technology Policy.

Brockliss, L. (2000). Gown and town the university and the city in Europe, 1200–2000. Minerva, 38, 147-170.

Brodrick, Hon. G. C. (1887). A history of the University of Oxford. New York: Anson D. F. Randolph and Company.

Brownrigg, M. (1973). The economic impact of a new university. Scottish Journal of Political Economy, 20(2), 123-140.

Burke, P. (2010). Bilginin toplumsal tarihi. Mete Tuncay (Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Caffrey, J., & Isaacs, H. (1971). Estimating the impact of a college or university on the local economy. Washington: American Council on Education.

Cerych, L., & Frost-Smith, B. (1985). Collaboration between higher education and industry: An overview. European Journal of Education, 20(1), 7-18.

Cook, E. D. (1970). Analyzing university student contribution to the economic base of the community. Annals of Regional Science, 4, 146-153.

Cortes, Alvaro. (2004). Estimating the Impacts Urban Universities on Neighborhood Housing Markets: An Empirical Analysis. Urban Affairs Review, 39(3), 342-375.

Çalışkan, V., & Sarış, F. (2008). Çanakkale şehrinde üniversite ve konut ilişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi, 20, 215-238.

Çayın, M., & Özer, H. (2015). Üniversitelerin il ekonomisine katkısı ve öğrencilerin tüketim yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 131-147.

Çınar, R., & Emsen, Ö. S. (2001). Eğitim ve iktisadi gelişme: Atatürk Üniversitesinin Erzurum il ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1-2), 91-104.

Dabney, C. W. (1908). The university and city in co-operation. The Outlook, 89(13), 655-661.

David, E. E. (1979). Science futures: The industrial connection. Science, 203, 837-840.

Demireli, C., & Taşkın, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin bulundukları şehre ekonomik katkıları: Kütahya il merkezi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 321-328.

Drucker, P. F. (1979). Science and industry, challenges of antagonistic interdependence. Science, 204, 806-810.

Drucker, J., & Goldstein, H. (2007). Assessing the regional economic development impacts of unıversities: A review of current approaches. International Regional Science Review, 30(1), 20-46.

Durman, M. (1998). Dumlupınar Üniversitesi’nin Kütahya’nın sosyo-ekonomik gelişimine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Ergun, C. (2014). Üniversite ve kent ilişkisi üzerine görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 216-237.

Erkekoğlu, H. (2000). Bölge üniversitelerinin yerel ekonomiye katkıları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 211- 229.

Etzkowitz, H. (1997). Introduction: Universities in the global knowledge economy. In H. Etzkowitz, & L. Leydesdorff (Eds.), Universities and the global knowledge economy: A triple helix of university-industry-government relations (pp. 1-8). London and Washington: Pinter.

Etzkowitz, H. (2008). The triple helix: University-industrygovernment innovation in action. New York: Routledge.

Feldman, M. P. (1994). The university and economic development: The case of Johns Hopkins University and Baltimore. Economic Development Quarterly, 8(1), 67-76.

Felsenstein, D. (1996). The university in the metropolitan arena: Impacts and public policy ımplications. Urban Studies, 33(9), 1565-1580.

Florax, R. (1992). The university: A regional booster? Economic impacts of academic knowledge infrastructure. Newcastle upon Tyne: Avebury.

Florax, R., & Folmer, H. (1992). Knowledge impacts of universities on industry an aggregate simultaneous investment model. Journal of Regional Science, 32(4), 437-466.

Fowler, D. R. (1984). University-industry research relationships. Research Management, 27(1), 35-41.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

Glasson, J. (2003). The widening local and regional development impacts of the modern universities-A tale of two cities (and North-South perspectives). Local Economy, 18(1) 21-37.

Goddard, J., & Chatterton, P. (1999). Regional development agencies and the knowledge economy: Harnessing the potential of universities. Environment and Planning C: Government and Policy, 17(6), 685-699.

Goldstein, H., & Luger, M. I. (1990). Science/technology parks and regional development theory. Economic Development Quarterly, 4, 64-78.

Görkemli, H. N. (2009). Selçuk Üniversitesinin Konya kent ekonomisine etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 169-186.

Gözener, B., & Sayılı, M. (2012). Tokat ili Turhal ilçesinde yükseköğretimin genel olarak değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 169- 184.

Güleç, K. (1987). Üniversite araştırma kurumları ve sanayi arasındaki ilişkiler. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Raporu..

Habermas, J., & Blazek, J. R. (1987). The idea of the universitylearning processes. New German Critique, 41, 3–22.

Harvey, J. W. (1958). The university and the city: A study of economic relationships between the University of California and the city of Berkeley. Unpublished report, Bureau of Public Administration, University of California, Berkeley.

Işık, Ş. (2008). Türkiye’de Üniversitelerin kentlerin gelişimi ve ekonomik yapısı üzerine etkileri. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Jeacock, R. L. (1977). The impact of Malaspina College on the local economy. Washington, D.C.: Distributed by ERIC Clearinghouse. Retrieved from https://catalogue.nla.gov.au/ Record/5342949?lookfor=author:%22Jeacock,%20Robert%20 L%22&offset=1&max=2

Kaya, G. (2014). Adıyaman Üniversitesinin kentsel mekân ve sosyal çevre üzerindeki etkisi (Altınşehir Mahallesindeki haneler ve işletmeler üzerine bir inceleme). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 231-259.

Karataş, M. (2002). Üniversitelerin sosyo-ekonomik gelişmedeki rolü ve önemi (Muğla Üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Kavak, Y. (1990). Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yükseköğretim kurumlarının çevreye dönük faaliyetleri. Ankara: TOBB, Yayın No: Genel 157; Ar-Ge 67.

Keleş, R. (1971). Büyükkent dışı üniversiteler. Amme İdaresi Dergisi, 4(1), 3-30.

Kraushaar J. L. (1964). How much of an asset is a college? College and University Business, 36(1), 43-45.

Küçükçirkin, M. (1990). Üniversite-sanayi işbirliği, ülke sanayii ve ekonomisi açısından önemi. Ankara: TOBB, Yayın No: Genel 158; Ar-Ge 68.

Külahçı, M. (1988). Üniversite-sanayi işbirliğinde çağdaş gelişmeler. Türkiye İktisat, 1(13), 71-74.

Laub, J. M. (1972). The college and community development: A socioeconomic analysis for urban and regional growth. New York: Praeger.

Laurie, S. (1887). The rise and early constitution of universities, with a survey of mediaeval education. New York: Appleton and Co.

Luger, M. I., & Goldstein, H. A. (1991). Technology in the garden: Research parks in regional economic development. Chapel Hill, N. C.: University of North Carolina Press.

Linthicum, D. S. (1978). Economic impacts of Maryland community colleges: A closer look. Annapolis: Maryland State Board for Community Colleges.

Lockshiss, A. (2009). The effect of a college on housing prices and the tax base. The College of New Jersey. Retrieved from https:// business.pages.tcnj.edu/files/2011/07/Lockshiss.thesis.pdf

Macintyre, C. (2003). New models of student housing and their impact on local communities. Journal of Higher Education Policy and Management, 25(2), 109-118.

Malecki, E. (1981). Federal R&D Spending in the United States of America: Some impacts on metropolitan economies. Regional Studies, 16, 19-35.

Malecki, E. (1991). Technology and economic development. Essex: Longman Scientific and Technical.

Mansfield, E. (1991). Academic research and industrial innovation. Research Policy, 20(1), 1-12.

Mansfield, E. (1998). Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings. Research Policy, 26, 773-776.

Meray, S. (1970). Üniversite kavramları ve modelleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 13-66.

Mischaikow, M., & Spratlen, T. (1967). A regional impact model for measuring the flow-of-fund and income effect generated by institutions of higher learning. Annals of Regional Science, 1, 196-212.

Munro, M., & Livingstone, M. (2012). Student impacts on urban neighbourhoods: Policy approaches, discourses and dilemmas. Urban Studies, 49(8), 1679-1694.

Ogur, J. (1973). Higher education and housing: The impact of colleges and universities on local rental housing markets. The American Journal of Economics and Sociology, 32(4), 387-394. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3485201

Öztürk, S., Torun, İ., & Özkök, Y. (2011). Anadolu’da kurulan üniversitelerin illerin sosyo-ekonomik yapılarına etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(8), 145-158.

Parker, D. D., & Zilberman, D. (1993). University technology transfers: Impacts on local and U. S. economies. Contemporary Policy Issues, 11, 87-99.

Philips, J. A. (1974). Economic impact of community college on local economies. Fall Meeting of the Community College Social Science Association. Dallas, Texas.

Rahn, H. W., & Segner, E. P. (1976). Technical research: Patways for improving interaction between academia and industry. Engineering Education, 794-795.

Rashdall, H. (1895). The universities of Europe in Middle Ages I-II. Oxford: Clarendon Press.

Raumer, K. von (1859). German universities: Contributions to the history and ımprovement of the German universities. New York: F. C. Brownell.

Ryan, D. (1977). The University of Calabria in its regional context. Paedagogica Europaea, 12(1), 63-91.

Sağır, A., & İnci, Ü. H. (2013). Karabük’te üniversite algısı: Karabük Üniversitesi örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 49-81.

Sağır, A., & Dikici, E. (2011). Yeni göçmenlik mekânları olarak yeni kurulan üniversiteler: Ordu Üniversitesi örneğinde öğrencilerinin bütünleşme sorunları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 217-251.

Sanchez, A. M., & Tejedor, A. P. (1995) University-industry relationships in peripheral regions: The case of Aragon in Spain. Technovation, 15(10), 613–625.

Sargın, S. (2007). Türkiye’de üniversitelerin gelişim süreci ve bölgesel dağılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Dergisi, 3(5), 133–150.

Savaş-Yavuzçehre, P. (2016). Üniversitelerin kentlerine etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 235-250.

Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının analizi ve Erzurum ekonomisinin katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317-330.

Schofer, E., & Meyer, J. (2005). The worldwide expansion of higher education in the Twentieth Century. American Sociological Review, 70, 897-920.

Steinacker, A. (2005). The economic effect of urban colleges on their surrounding communities. Urban Studies, 42(7), 1161- 1175.

Şahin, M. (1991). Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin il ekonomisine katkısı. Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı.

Şen, A. (2011). Local income and employment, impact of universities: The case of İzmir University of Economics. Journal of Apllied Economics and Business Research, 1(1), 25-42.

Tekeli, İ. (1972). Büyük kent dışı üniversitelerin kuruluş yeri sorunları üzerine. Mimarlık, 12, 36-40.

Toprak, M. A. (2012). Mekânsal planlama politikaları ve kentlerin sosyo-ekonomik durumu ışığında Türkiye’de ‘üniversiteleşme’ süreci. Ege Coğrafya Dergisi, 21(2), 1-23.

Toprak, M. A. (2017). Kütahya kentinin sosyo-ekonomik yapısı ve gelişiminde Dumlupınar Üniversitesinin etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Tuğcu, C. T. (2003), Üniversitelerin yerel ekonomik faaliyet hacmine katkıları: Nevşehir örneği. 2. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri.

Vandegrift, D., Lockshiss, A., & Lahr, M. (2012). Town versus gown: The effect of a college on housing prices and the tax base. Growth and Change, 43(2), 304-334.

Varış, F. (1976). Yeni üniversitelerin ve fakültelerin kurulmasında uygulanabilecek ölçütler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 73–93.

Wallerstein, I. (2000). The Essential Wallerstein. New York: The New Press. Retrieved from https://is.cuni.cz/studium/predmety/ index.php?do=download&did=87612&kod=JMMZ108

Wilson, J. H., & Raymond, R. (1973). The economic impact of a university upon the local economy. Annals of Regional Science, 7(2), 130-142. Wilson, J. H. (1975). The student expenditure impact of a university on the local economy. Annals of Regional Science, 9, 122-126.

Wood, A. (1786). History and antiquities of the colleges and halls in the University of Oxford. Oxford: Clarendon Press.

Yılmaz, C. (2011). Anadolu kentlerinin öğrencileşmesi: Başka bir kentleşme deneyimi. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 25(1), 1-18.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

58693