Üniversite-Sanayi İşbirliği Bağlamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Misyon ve Vizyonlarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı üniversite-sanayi işbirliği bağlamında teknoloji geliştirme bölgelerinin (teknoparklar/teknokentler) misyonlarını ve vizyonlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda faaliyette olan 52 teknoloji geliştirme bölgesinin resmi internet siteleri taranmış ve misyon ve vizyon metinlerine çevrimiçi olarak ulaşılabilen 34 teknoloji bölgesinin misyon ve vizyon ifadeleri bu çalışmada veri olarak kullanılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Misyon ve vizyon metinlerinin çözümlenmesinde QSR NVIVO 11 yazılımı yardımıyla içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında misyon ve vizyon ifadelerinin konu ve niteliklerine göre sınıflandırılmasıyla elde edilen ana tema, tema ve kodlara yer verilmiştir. Temaları oluşturan kodlara ilişkin kaynak ve atıfların frekans değerleri tablolarda gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre teknoloji geliştirme bölgelerinin üniversite ile sanayi işbirliğinin kurulması noktasında üzerlerine düşen görevlerin bilincinde oldukları söylenebilir. Araştırmanın sonuçlarında bazı teknoloji geliştirme bölgelerinin vizyon ve misyonlarını bir başka benzer kuruluştan aynen almış olma ihtimallerine dikkat çekilmiştir. Ayrıca kimi teknoloji geliştirme bölgelerinin misyon olarak kabul ettiği aynı hususların bir diğer teknoloji geliştirme bölgesine göre vizyon olarak kabul edildiği görülmektedir.

Investigation of Missions and Visions of Technology Development Regions in The Context of University-Industry Cooperation

The aim of this study is to examine the missions and visions of technology development areas (technoparks/technopolis) in the context of university-industry cooperation. The web pages of the 52 technology development zones that were active were scanned and the mission and vision expressions of the 34 technology zones that can be accessed online were used as data in this study. The research is in the screening model and the analysis of the mission and vision texts is done by using QSR NVIVO 11 software. The main themes, themes and codes obtained by classifying the expressions of mission and vision according to subject and qualifications are included in the findings of the research. The frequency values of the references and references for the codes forming the theme are shown in the tables. According to the results of the research, it can be said that the technological development regions are aware of their duties at the point of establishing industrial cooperation with the university. The results of the research highlighted the possibility that some of the technology development regions’ vision and missions were taken from another similar establishment. It is also seen that the same issues, which some of the technology development zones have adopted as a mission, are regarded as a vision according to another technology development zone.

Kaynakça

Alkan, R. M. (2014). Üniversite-sanayi işbirliği için bazı öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 4(2), 61–68.

Alshehri, A., Gutub, S. A., Ebrahim, M. A. B., Shafeek, H., Soliman, M. F., & Abdel-Aziz, M. H. (2016). Integration between industry and university: Case study, faculty of engineering at Rabigh, Saudi Arabia. Education for Chemical Engineers, 14(1), 24-34.

Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının misyon, vizyon ve değerleri ile ilgili bir çözümleme. Akademik Bakış Dergisi, 23(1), 1-15.

Aytemiz, L., Helhel, Y., & Helhel, S. (2006). Üniversite sanayi işbirliği; Isparta KOBİ’leri üzerinden bir bakış. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (30), 173-180. Retrieved from http://aves. akdeniz.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=1673&NO=7

Cady, S. H., Wheeler, J. V., DeWolf, J., & Brodke, M. (2011). Mission, vision, and values: what do they say?. Organization Development Journal, 29(1), 63-78.

Campbell, A., & Yeung, S. (1991). Brief case: Mission, vision and strategic intent. Long Range Planning, 24(4), 145-147.

Göker, A. (2002). Üniversite-sanayi-oda ve kamu kuruluşları arasında işbirliği nasıl geliştirilir paneli. 26-30 Eylül. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Guan, J. C., Yam, R. C., & Mok, C. K. (2005). Collaboration between industry and research institutes/universities on industrial innovation in Beijing, China. Technology Analysis & Strategic Management, 17(3), 339-353.

Harman, G. (2001). The drawbacks of industry partnerships. Campus Review, 9, 25-31.

Inzelt, A. (2004). The evolution of university–industry–government relationships during transition. Research Policy, 33(6), 975- 995.

Jones-Evans, D., Klofsten, M., Andersson, E., & Pandya, D. (1999). Creating a bridge between university and industry in small European countries: The role of the Industrial Liaison Office. R&D Management, 29(1), 47-56.

Khadhraoui, M., Plaisent, M., Lakhal, L., & Prosper, B. (2016). Factors inhibiting university-industry technology transfer. Journal of Information Technology and Economic Development, 7(2), 1-11.

Kılıç, M. (2010). Stratejik yönetim sürecinde değerler, vizyon ve misyon kavramları arasındaki ilişki. Sosyoekonomi, 13(2), 81-97. Retrieved from http://web.karabuk.edu.tr/sait.asgin/ Stratejik%20Y%C3%B6netim%20S%C3%BCrecinde%20 De%C4%9Ferler%20Vizyon%20ve%20Misyon%20 Kavramlar%C4%B1%20aras%C4%B1ndaki%20 %C4%B0li%C5%9Fki%20(1).pdf

Kiper, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği ve bu kapsamda üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri programı (ÜSAMP). Ankara: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. Retrieved from https://www.ideaport.org.tr/uploads/read/ file/ueniversite-sanayi-isbirligi-2010-11.pdf

Köseler, B., Karaoğlanlı, A.C., & Yıldırımer, M. (2009). Demiryolu sektöründe üniversite-sanayi işbirliği. Üniversite sanayi işbirliği ulusal kongresi, 7-8 Mayıs, (pp. 95-101). Eskişehir.

Muscio, A., Quaglione, D., & Vallanti, G. (2015). University regulation and university–industry interaction: a performance analysis of Italian academic departments. Industrial and Corporate Change, 24(5), 1047-1079.

Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde Misyon ve Vizyon Kavramlarinin Önemi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(5), 151- 171.

Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 24(1), 213-220.

Ömürbek, N., & Halıcı, Y. (2012). Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Antalya teknokenti ile Göller Bölgesi teknokenti üzerine bir araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 1(15), 249-268.

Perkmann M., Tartari V., McKelvey M., Autio E., Broström A,. D’Este P., Fini R., Geuna A., Grimaldi R., Hughes A., Krabel S., Kitson M., Llerena P., Lissoni F., Salter A., & Sobrero M. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423-442. Retrieved from https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0048733312002235#bib0495

Polat, Ç. (2007). Assessment of technology development activities in Turkish technoparks. Yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Schofield, T. (2013). Critical success factors for knowledge transfer collaborations between university and industry. Journal of Research Administration, 44(2), 38-56.

T. C. Resmi Gazete. (2001). Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu. Yayımlandığı tarih: Kabul Tarihi: 26/6/2001. Kanun Numarası: 4691. Yayımlandığı: Tarih: 6/7/2001. Sayı: 24454. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/07/20010706. htm#1

T. C. Resmi Gazete. (2017). Yükseköğretim kurumları teknoloji transfer ofisi yönetmeliği. Yayımlandığı tarih: 07.12.2017. Sayı: 30263. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2017/12/20171207-5.htm

Tepe, S. A., & Zaim, H. (2016). Türkiye ve dünyada teknopark uygulamaları: Teknopark İstanbul örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(Özel Sayı: 29), 19-43. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/53033064. pdf

Yalçıntaş, M. (2014). Üniversite-sanayi-devlet işbirliğinin ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 83-106.

Yılmaz, C., & Muğaloğlu, T. (1989). Üniversite sanayi işbirliği nasıl geliştirilir? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 107-114.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

775145