İngilizce Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Üniversitelerimizde uygulanan yabancı dil hazırlık programlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Her üniversitede uygulanan program kendine has özellikler taşıdığından ayrı ayrı incelenmelidir. Bu nedenle bu çalışmada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 2017-18 eğitim öğretim yılında uygulanan İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Cengizhan (2006) tarafından hazırlanan öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin görüşlerini belirleme anketi kullanılmıştır. Anket programın hedefleri, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutları faktörlerinden oluşmaktadır. Çalışmada tek zamanlı anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler 249 hazırlık sınıfı öğrencisinden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda yabancı diller hazırlık programına ilişkin öğrencilerin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Fakat gelişmeye açık yön olarak, öğrenme hedeflerinin ihtiyaçlara daha iyi yanıt verecek şekilde düzenlenmesinin gerektiği ve öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurmada kendilerine güven kazandıracak düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği saptanmıştır. Ayrıca çalışmada cinsiyet değişkenine göre programın incelenen boyutlarından hiçbirinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda öğrencilerin olumlu görüşler belirtmelerinin nedenleri nitel çalışmalar ile incelenmelidir.

Opinions of Students on the Curriculum of English Preparatory Program

Efforts to evaluate foreign language preparatory programs at Turkish universities have gained importance in recent years. Since the curriculum of each university carries its own characteristics, it should be examined separately. For this reason, this survey study is designed to determine the opinions of students about the curriculum of English preparatory program implemented at Zonguldak Bülent Ecevit University The School of Foreign Languages in the academic year of 2017-2018. The questionnaire prepared by Cengizhan (2006) aiming to determine the opinions of the students regarding the curriculum for the English preparatory program was used for this purpose. It consists of the following factors: the aims of the program, learning - teaching process and evaluation dimensions. The cross-sectional survey design was used in the study. Data were collected from 249 preparatory class students. Findings revealed that the opinions of the students related to the curriculum used in the foreign language preparation program were positive in general. However, the direction for development is that it is necessary to organize the learning objectives in a way that the student needs are met better. Also, regulations should be made for students to gain confidence in communicating in the foreign language. As another finding of the study, no significant difference was found in any factors examined in relation to gender. Qualitative studies should be conducted to look into the reasons why students expressed positive opinions in further studies.

Kaynakça

Akgöz, E., & Gürsoy, Y. (2014). Turizm eğitiminde yabancı dil öğrenme, istek ve kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 21, 29.

Ateş-Özdemir, E. (2006). Türkiye’de İngilizce öğreniminin yaygınlaşmasının nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 28-35. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/161003

Batumlu, D. Z., & Erden, M. (2007). The relationship between foreign language anxiety and English achievement of Yıldız Technical University School of foreign languages preparatory students. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 24-38.

Cengizhan, L. (2006). Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 285-307.

Çoştu, Y. (2007). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfına yönelik düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(23), 179-199.

Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Genç, G. (2009). İnönü Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dil kaygıları. Education Sciences, 4(3), 1080-1088.

Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 251-264.

İnal, B., & Aksoy, E. (2014). Çankaya Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 85-98. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/08.inal.pdf

Sarıtaş, B. (2013). Yükseköğretimde İngilizce-I dersine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Suna, Y., & Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de yabancı dil öğrenme-öğretme problemine ilişkin yapılan çalışmaların derlemesi. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 3(5), 7-24.

Şen-Ersoy, N., & Kürüm-Yapıcıoğlu, D. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 7-43. Retrieved from http://www.enadonline. com/0DOWNLOAD/pdfler/tr/ersoyc3s3m1.pdf

Yılmaz, E. (2014). Evaluation of the views of American teaching assistants on the English language education offered at universities in Turkey. Bartin University Journal of Faculty of Education, 3(2), 449-470. Retrieved from http://oaji.net/ articles/2014/691-1418211683.pdf

Yüce, S. (2014). A study on the assessment of servıce quality in foreign language education service. Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 325-364.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

59093

Sayıdaki Diğer Makaleler

2000’lerde Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Rol Çatışması mı veya Rol Genişlemesi mi?

FATMA FULYA TEPE

İngilizce Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Duygu SAĞLAM, Elif AKDEMİR

Devlet Konservatuvarlarına Öğrenci Seçme Sınavında Esas Alınan Puanların Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği

İLKER KÖMÜRCÜ

Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı Deneyimi

Gökçen BAŞARANOĞLU

Nitelikli İşgücü İçin Etkin Mesleki Eğitim Konusuna Çözüm Olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitimi

İLHAN ATİK

Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Entelektüel Becerileri ve Mutluluk Düzeylerine Etkisi

ASLI UZ BAŞ, YAĞMUR SOYLU

Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlikleri ve Araştırmaya Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

SERHAT ALTIOK, ERMAN YÜKSELTÜRK, Mehmet ÜÇGÜL

Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversiteler, Fakülteler ve Bölümler Bağlamında İncelenmesi

MURAT GÖK

Üniversite Öğrencilerinin Üstbiliş Düşünme Beceri Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği

Melih DİKMEN, Murat TUNCER

Akademinin Gözüyle Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmaları

Ülkü ÖZTEN, Hakan ANAY, Meltem ÖZTEN ANAY, Yiğit ACAR