KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı kurumsal yönetim derecelendirme notu duyurularının hisse senedi getirisi üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaçla kurumsal yönetim derecelendirme endeksinde bulunan 29 firmanın 2007-2019 verileri analiz edilmiştir. Araştırmada olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun açıklandığı güne bağlı olarak 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası günlük hisse senedi getirisinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için eşleştirilmiş (paired) t-testinden, firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notu ile hisse senedi getirisi arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar derecelendirme notunun açıklanma tarihinden 5 gün öncesi ve 5 gün sonrasında göre hisse senedi getirilerinde anlamlı bir farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında kurumsal yönetim derecelendirme notu ile hisse senedi getirileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta olup kurumsal yönetim derecelendirme notu arttıkça hisse senedi getirisi artış göstermektedir. Elde edilen sonuçlar kurumsal yönetim ve vekâlet teorisi çerçevesinde hem teorik hem de yönetsel katkı sunmaktadır.

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE RATİNG NOTE ANNOUNCEMENTS ON STOCK RETURNS: AN EVENT STUDY FOR TURKEY

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance rating announcements on stock returns. For this purpose, the data of 2007-2019 time period of 29 companies included in the corporate governance rating index were analyzed. Event study method was used in the research. In addition, paired t-test was used to determine whether daily stock returns differed 5 days before and after 5 days depending on the day the Corporate Governance Rating Score was announced. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between corporate governance rating and stock returns of firms. The results obtained from the research reveal that there are significant differences in stock returns 5 days before and 5 days after the announcement date of the rating. In addition, there is a significant relationship between corporate governance rating and stock returns, and as the corporate governance rating increases, stock returns increase. The results obtained from the research provide both theoretical and managerial contributions within the framework of corporate governance and agency theory.

Kaynakça

Aghabaki, M. (2014) “Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Firma Değeri ve Hisse Senedi Getiri Oranı Arasındaki İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Akın, A. (2004) “Mülkiyet Sahipliğinden Kaynaklanan Yönetim Hakkının Devri Açısından Post-Modern Yönetsel Kontrol Yaklaşımları ve Stratejileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22: 127-148.

Aktan, C.C. (2013) “Kurumsal Şirket Yönetimi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1): 150-191.

Alp, A. ve Kılıç, S. (2014) “Kurumsal Yönetim Nasıl Yönetilmeli?”, İstanbul: Doğan Kitap.

Aydın, A.D. (2017) “İyi Yönetilen Şirketlerin Sırrı Olarak Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4): 1541-1553.

Bektaş, N.Ç. ve Kırkbeşoğlu, E. (2020) “Kurumsal Yönetim Endeksinde Bulunmanın Hisse Senedi Getirisine Etkisi: BIST Finans Sektörü Örneği”, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1): 28-42.

Bhagat, S. ve Bolton B. (2008) “Corporate Governance and Firm Performance”, Journal of Corporate Finance, 14(3): 257-273.

Black, S.B., Jang, H. ve Kim, W. (2005) “Does Corporate Governance Predict Firms’ Market Values? Evidence from Korea”, ECGI-Finance Working Paper No. 86/2005.

Brown, L.D. ve M. L. Caylor. (2004) “Corporate Governance and Firm Performance”. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586423, (17.03.2019).

Büyükşalvarcı, A. ve Abdioğlu, H. (2010) “Does Governance, Financial Ratios and Stock Returns: An Empirical Analysis of Istanbul Stock Exchange (ISE)”, International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887, 57.

Çetin, H., Salur, M.N. ve Akusta, A. (2020) “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 3(1): 66-74.

Çonkar, K., Elitaş, C. ve Atar, G. (2011) “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki (XKURY) Firmaların Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi ile Ölçümü ve Kurumsal Yönetim Notu ile Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(1): 81-115.

Denis, D. K. ve McConnell, J.J. (2003) “International Corporate Governance” Finance Working Paper, (Report No. 5).

Doğan, M. (2015) “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi”, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Doğan, M. (2018a) “Kurumsal Yönetimin Teorik Temelleri”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(1): 84-96.

Doğan, M. (2018b) “Kadın Yönetim Kurulu Üye Sayısının Finansal Performans Üzerinde Etkisi: Literatür Taraması”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(2): 132-141.

Doğan, M. ve Topal, Y. (2015) “Yönetim Kurulu Büyüklüğü ile Finansal Performans Arasındaki İlişkiye Yönelik Literatür Taraması”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2015, 2(1): 87-111.

Doğan, M. ve Yıldız, F. (2013) “The Impact of the Board of Directors’ Size on the Bank Performance: Evidence from Turkey”, European Journal of Business and Management, 5(6): 130-140.

Donaldson, T. ve Preston, L.E. (1995) “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications”, The Academy of Management Review, 20(1): 65-91.

Drobetz, W., Schillhofer, A. ve Zimmerman, H. (2003) “Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Germany”, https://www.cofar.uni mainz.de/dgf2003/paper/paper146.pdf, (12.10.2020).

Ece, O. ve Güner, M. (2018) “Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Firma Piyasa Performansı ve Firma Finansal Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi: BİST’da Bir Uygulama”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(3): 745-782.

Ertikin, K. (2017) “Bağımsız Denetimde Bir Dönüm Noktası: Enron Olayı ve Sarbanes-Oxley Yasası”, Mali Çözüm Dergisi, 27: 55-86.

Eyüboğlu, Kemal. (2011) “Kurumsal Yönetimin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketler Açısından Bir Değerlendirme”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1: 55-69.

Freeman, R.E. (1984) “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, Boston: Pitman.

Gergin, B. ve Kıymetli Şen, İ. (2019), “Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almanın Bankaların Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(4): 956-978.

Güngör, B. ve Güney, G. (2019) “Kurumsal Yönetim Performansının Hisse Senedi Getirileri ile İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1): 37-66.

Gümüş, G., Gümüş. Y. ve Altunal, I. (2017) “Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 104-121.

Gürbüz, A.O. ve Ergincan, Y. (2004) “Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler” İstanbul: Literatür Yayıncılık.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070712-24.htm, (21.03.2019).

http://www.saharating.com/~saharati/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi-nedir/, (21.03.2019).

http://www.saharating.com/~saharati/kurumsal-yonetim-derecelendirmesi/kurumsal-yonetim-derecelendirme-notlarinin-anlami/, (21.03.2019).

http://www.spk.gov.tr/sayfa/index/6/10/1, (21.03.2019).

Javaid, F. ve Saboor, A. (2015) “Impact of Corporate Governace Index on Firm Performance: Evidence from Pakistani Manufacturing Sector”, Journal of Public Administration and Governance, 5 (2): 1-21.

Javed, A.Y. ve Iqbal, R. (2006) “Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Karachi Stok Exchange”, The Pakistan Development Review, 45(4): 947-964.

Karamustafa, O., Varıcı, İ. ve Er, B. (2009) “Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17: 100-119.

Karayel, M. ve Doğan, M. (2014) “Yönetim Kurulunda Cinsiyet Çeşitliliği ve Finansal Performans İlişkisi: BIST 100 Şirketlerinde Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 75-88.

Karayel, M. ve Doğan, M. (2016) “Board Composition and Firm Performance: Evidence from BIST 100 companies in Turkey”, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XXII – No2.

Kevser, M. (2018) “Bankaların Sahiplik Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.

Kim, H. J. ve Yoon, S. S. (2007) “Corporate Governance and Firm Performance In Korea”, Malaysian Accounting Review, 6(2): 1-17.

Klein, P., Shapiro, D. M. ve Young, J. (2005) “Corporate Governance, Family Ownership and Firm Value: The Canadian Evidence”, Corporate Governance: An International Review, Wiley Blackwell, 13(6): 769-784.

Mamun, S.A., Musa, S.M. ve Islam, M.A. (2018) “Comparative Analysis of Financial Performance of Conventional Banks and Islamic Banks”, Journal of Knowledge Globalization, 10(2): 67-89.

OECD (2016) “G20/OECD Principles of Corporate Governance (Turkish Version)”, OECD Publishing. Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264257443-tr.

Oral, T., Polat, E. ve Şit, A. (2017) “Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Sermaye Yapıları İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(1): 126-141.

Özçelik, K. (2017) “Kurumsal Yönetimin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Holding Ve Yatırım Endeksi (Xhold) Firmaları İle Ampirik Bir Uygulama”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 123-141.

Park, Y. W. ve Shin, H. (2004) “Board Composition and Earnings Management in Canada”, Journal of Corporate Finance, 10 (3): 431-457.

Pham, P.K., Suchard, J.A. ve Zein, J. (2011) “Corporate Governance and Alternative Performance Measures: Evidence from Australian Firms”, Australian Journal of Management, 36(3): 371-386.

Pham, P.K., Suchard, J.A. ve Zein, J. (2007) “Corporate Governance, Cost of Capital and Performance: Evidence from Australian Firms”, DOI: 10.2139/ssrn.1015986.

Sarıoğlu, K. (2002) “Enron Olayı”, Yönetim Dergisi, 41: 49-53.

Sakarya, Ş., Yazgan K.F. ve Yıldırım H.H. (2017) “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansına Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 18(40): 55-76.

Sakarya, Ş. (2011) “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi ile Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 7(13): 147-162.

Shleifer, A. ve R. W. Vishny. (1997) “A Survey of Corporate Governance”, The Journal of Finance, 52(2): 737–783. SPK. (2005) “Kurumsal Yönetim İlkeleri” Ankara: SPK Yayınları.

Tachiwou, A. M. (2016) “Corporate Governance and Firms’ Financial Performance of Listed Company in the West African Monetary Union (WAMU) Regional Financial Exchange”, International Journal of Economics and Finance, 8(8): 212-221.

Tarakçıoğlu Altınay, A. (2016) “Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(25): 47-64.

Topal, Y. ve Doğan M. (2014) “Impact of Board Size on Financial Performance: The Case of BIST Manufacturing Industry”, International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER) 5(4): 74–79.

TÜSİAD (2002) “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi”, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Uyar, S. (2004) “Kurumsal Şeffaflığın Sağlanmasında Kurumsal Yönetim Anlayışının Önemi”, Mali Çözüm Dergisi, 66: 154-168.

Ünlü, U., Yağlı, İ. ve Yalçın, N. (2017) “Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: Topsis Yöntemi ile BIST 30 Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1): 63-81.

Verstegen, B. H. J. (2001) “Nine Ways for a Decision Maker to Use Theoretical Notions, with Special Reference to Teaching Agency Theory for Management Accounting”, Journal of Accounting Education, 19(2): 119-127.

Yapa, K. (2017) “BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Şirketlerinin Derecelendirme Notu İlanının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3): 437-458.

Yavuz, S., Yıldırım, S. ve Elmas, B. (2015) “Kurumsal Yönetim Endeksi ile Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi: BIST’de Bir Uygulama”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2): 73-82.

Yenice, S., ve T. Dölen. (2013) “İMKB’ de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19): 199-214.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead815123, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {166 - 184}, doi = {10.11611/yead.815123}, title = {KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Kevser, Mustafa and Doğan, Mesut} }
APA Kevser, M , Doğan, M . (2021). KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 19 (1) , 166-184 . DOI: 10.11611/yead.815123
MLA Kevser, M , Doğan, M . "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 166-184 <
Chicago Kevser, M , Doğan, M . "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 166-184
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI AU - Mustafa Kevser , Mesut Doğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.815123 DO - 10.11611/yead.815123 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 184 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.815123 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI %A Mustafa Kevser , Mesut Doğan %T KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI %D 2021 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.815123 %U 10.11611/yead.815123
ISNAD Kevser, Mustafa , Doğan, Mesut . "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 / 1 (Mart 2021): 166-184 .
AMA Kevser M , Doğan M . KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 166-184.
Vancouver Kevser M , Doğan M . KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 166-184.
IEEE M. Kevser ve M. Doğan , "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN OLAY ÇALIŞMASI", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 166-184, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.815123