LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı, lojistik alanındaki yüksek lisans/doktora tezlerinin daha çok hangi temaları ele aldığını ortaya koymaktır. Bu amaçla temalar, hem lojistik olarak genel manada hem de faaliyetleri olarak daha detaylı olarak değerlendirilecektir. Araştırmanın evreni, lojistik alanında 2020 yılında yazılmış olan yüksek lisans/doktora tezleridir. Toplamda 204 tez için değerlendirme kriterleri oluşturulmuş, 127 tez sosyal bilimler alanı dışında olduğundan ve 5 tanesinin anahtar kelime dizininin olmamasından dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. Belirlenen kriterlere uyan 55 tane yüksek lisans ve 17 tane doktora tezi değerlendirilmiştir. Verilerin incelenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmış ve MAXQDA 2020 paket programından yararlanılmıştır. Tezler, lojistik teması ile genel ve lojistik faaliyetleri kapsamında ise özel olarak değerlendirilmiştir. Lojistik genel teması kapsamındaki tezlerin genellikle sürdürülebilirlik, performans ve sektörel konularda olduğu ve lojistik faaliyetleri kapsamındaki tezlerin ise ulaştırma, depolama ve stok yönetimi konularında olduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans tezlerinin stok yönetim faaliyetlerini de ele aldığı görülmektedir.

CONTENT ANALYSIS OF THESES ON LOGISTICS AND ITS ACTIVITIES

The purpose of this study is to reveal which themes most of the master's / doctoral theses in the field of logistics made with. For this purpose, themes will be evaluated in more detail both logistically in general and activities. The universe of the research is the master's / doctoral theses written in 2020 in the field of logistics. Evaluation criteria were established for a total of 204 theses, because of they were outside the field of social sciences 127 theses and 5 theses did not have a keyword index were not evaluated. 55 master and 17 doctoral theses that met the specified criteria were evaluated. Content analysis technique and the MAXQDA 2020 package program was used to analyze the data. Theses have been evaluated within the scope of logistics theme and general logistics activities. It has been determined that the theses within the scope of the logistics theme are generally on sustainability, performance and sectoral issues, and logistics activities are within the scope of transportation, storage, transportation and stock management. It is seen that master theses also deal with stock management activities.

Kaynakça

Acar, A. Z., ve Gürol, P. (2013). Türkiye’de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3): 289-312.

Ballou, R. H. (2007). The Evolution and Future of Logistics and Supply Chain Management. European Business Review, 19(4): 332-348.

Bowersox, D. J., Clos, D. J., ve Coope, M. B. (2002). Supply Chain Logistics Management. 1. baskı, New York: McGraw-Hill Higher Education.

Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study. DBER Speaker series. University of Nebraska Discipline-Based Education Research Group (Online)

Çavdar, E. (2020). Lojistik alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının sosyal ağ analizi ile incelenmesi. Turkish Studies - Economy, 15(3): 1267-1284.

Das, A., ve Handfield, R. B. (1997). A meta-analysis of doctoral dissertations in purchasing. Journal of Operations Management, 15: 101-121.

Dede, N. P., Karasoy, E. N., ve Çam, B. (2018). Türkiye'de Lojistik Eğitimine Yönelik Bir Araştırma. II. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, 2: 121-133.İstanbul: Hiper Yayıncılık.

Duran, G., ve Çelikkaya, S. (2019). Türkiye'de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Gümüşhane Üniversitesi İslâhiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 3(3): 152-167.

Erturgut, R. (2016). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. 1. baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Grant, D. B. (2012). Logistics Management. Essex: Pearson Education Limited.

Gubi, E., Arlbjørn, J. S., ve Johansen, J. (2003). Doctoral Dissertations in Logistics and Supply Chain Management A Review of Scandinavian Contributions from 1990 to 2001. International Journal of Physical Distribution ve Logistics Management, 33(10): 854-885.

John Gattorna, Abby Day ve John Hargreaves (1991),"Effective Logistics Management", Logistics Information Management, 4(2): 2-86.

Klaus, P. (2009). Logistics research: a 50 years’ march of ideas. Logistics Research, 1(1): 53-65.

Korkmaz, İ. H., ve Çetinkaya, C. (2019). Türkiye’de Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1): 479-493.

Lambert, Douglas M., Stock, James R., ve Ellram, Lisa M. (1998). Fundamentals of Logistics Management. 1. baskı, New York, McGraw-Hill Higher Education.

Lummus, R. L., Krumwiede, D. W., ve Vokurka, R. J. (2001). The relationship of logistics to supply chain management: developing a common industry definition. Industrial Management ve Data Systems, 101(8): 426-431.

Pfohl, H.-C. (1997). Logistics. The State of The Art. Human Systems Management, 16(3): 153-158.

Rajkumar, C., Kavin, L., Luo, X., ve Stentoft, J. (2016). Doctoral dissertations in logistics and supply chain management: a review of Nordic contributions from 2009 to 2014. Logistics Research, 9(5).

Sarıdoğan, A. (2017). Logistics: emergence of the term and historical developments. VUZF Review, 2: 181-189.

Solem, O. (2003). Epistemology and Logistics: A Critical Overview. Systemic Practice and Action Research, 16(6): 437-454.

Southern, R. (2011). Historical Perspective of the Logistics and Supply Chain Management Discipline. Transportation Journal, 50(1): 53-64.

Stock, G. N., Greis, N. P., ve Kasarda, J. D. (1998). Logistics, strategy and structure A conceptual framework. International Journal of Operations ve Production Managemen, 18(1): 37-52.

Stock, J. R. (1997). Applying theories from other disciplines to logistics. International Journal of Physical Distribution ve Logistics Management, 27(9/10): 515-539.

Stock, J. R., ve Broadus, C. J. (2006). Doctoral Research In Supply Chain Management and/or Logistics-Related Arease: 1999-2004. Journal Of Busıness Logistics, 27(1): 139-496.

Swanson, D., Goel, L., Francisco, K., ve Stock, J. (2017). Applying Theories from Other Disciplines to Logistics and Supply Chain Management: A Systematic Literature Review. Transportation Journal, 56(3): 299-356.

Şahin, E. (2018). Türkiye'de Lojistik Eğitimi, Lojistik Eğitim Standartları, Mesleki Yeterlilik ve Bologna Süreci,AB Üye Ülkeleri ile Türkiye Kıyaslaması. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şahin, H., ve Topal, B. (2016). Türkiye'de Tedarik Zinciri Konusudan Yapılan Doktora Tezlerinin Genel Profilinin İçerik Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. International Journal of Social Science, 50(Autumn 2): 471-482.

Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık

Waters, D. (2003). Logistics An Introduction to Supply Chain Management. Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, B., Çiğdem, Ş., ve Seyhan, M. (2020). Tedarik Zinciri Alanyazını Rotası: Lisansüstü Çalışmaların Evrimi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21): 21-47.

Zachariassen, F., ve Arlbjørn, J. S. (2010). Doctoral dissertations in logistics and supply chain management A review of Nordic contributions from 2002 to 2008. International Journal of Physical Distribution ve Logistics Management, 40(4): 332-352.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead877240, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {288 - 303}, doi = {10.11611/yead.877240}, title = {LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Aydın, Hatice and Ramazan, Sezer and Altınok, Hayrullah} }
APA Aydın, H , Ramazan, S , Altınok, H . (2021). LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 19 (1) , 288-303 . DOI: 10.11611/yead.877240
MLA Aydın, H , Ramazan, S , Altınok, H . "LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 288-303 <
Chicago Aydın, H , Ramazan, S , Altınok, H . "LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 288-303
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ AU - Hatice Aydın , Sezer Ramazan , Hayrullah Altınok Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.877240 DO - 10.11611/yead.877240 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 288 EP - 303 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.877240 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ %A Hatice Aydın , Sezer Ramazan , Hayrullah Altınok %T LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ %D 2021 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.877240 %U 10.11611/yead.877240
ISNAD Aydın, Hatice , Ramazan, Sezer , Altınok, Hayrullah . "LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 / 1 (Mart 2021): 288-303 .
AMA Aydın H , Ramazan S , Altınok H . LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 288-303.
Vancouver Aydın H , Ramazan S , Altınok H . LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 288-303.
IEEE H. Aydın , S. Ramazan ve H. Altınok , "LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 288-303, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.877240