TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bu araştırma, finansal raporlama standartlarının muhasebe meslek mensupları tarafından bilenen farklılıkları ve duruma ilişkin yaklaşımlarını tespit etmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı ve mesleki faaliyetlerini bağımsız olarak yürüten 392 muhasebe meslek mensubundan anket yoluyla elde edilen veriler frekans dağılımı ve aritmetik ortalama ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre finansal raporlama standartlarına ilişkin yaklaşımlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığının tespit edilebilmesi için Kruskal-Wallis H Testi ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katkı sağlayan muhasebe meslek mensuplarının muhasebe alanındaki küresel gelişmeleri yakından takip ettikleri ancak bilgilendirme faaliyetlerinde ve uygulama eğitiminde eksiklikler olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan finansal raporlama standartlarının çevrilmesinin bazı kavramsal karmaşıkların ortaya çıkmasına yol açtığı bu suretle ilgili standartları öğrenmekte zorluk çektikleri tespit edilmiştir.

AN IMPLEMENTATION ON THE APPROACHES AND DIFFERENCES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS ON TURKEY FINANCIAL REPORTING STANDARDS

This research aims to determine the differences of the financial reporting standards known to accounting professionals and define their approaches to the matter. In this regard, the data obtained through a questionnaire from 392 accounting professionals carrying out their professional activities independently and registered to the Ankara Chamber of Independent Accountants and Financial Advisors were evaluated by frequency distribution and arithmetic average. Additionally, in order to determine whether there is any statistically significant difference between participants' approaches to financial reporting standards Kruskal-Wallis H Test and Mann-Whitney U Test were used in accordance with their descriptive characteristics. As a result, it was determined that accounting professionals who contributed to the research had been closely following the global developments in the accounting field, yet it is stipulated that there are still deficiencies in information services and practical training. On the other side, the use of translations of the financial reporting standards had emerged some cognitive complexities and thus lead to the difficulty of fully learning the related standards.

Kaynakça

Abdioğlu, H., Kılıç, İ. B., Yavuz, S. ve Kuş, T. (2014). Muhasebe Standartlarının Uygulanma Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Standartlara Bakış Açılarının ve Mesleki Yetkinliklerinin İncelenmesi Üzerine Balıkesir İlinde Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık 2014, 9(3), 207-231. Ağca, A. ve Dalkılıç, E. (2014). Muhasebe Meslek Mensupları KOBİ’ler İçin TFRS’ye Hazır Mı? Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 39, 1-20. Ataman, B. ve Cavlak, H. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 153-168. Buena, S., Sacarin, M. ve Mihaela, M. (2012). Romanian Professional Accountants’ Perception on the Differential Financial Reporting for Small and Medium-Sized Enterprises. Accounting and Management Information Systems, 11(1), 27-43. Beyazıtlı, E. Özdemir, S. F. ve Alpay, E. E. (2015). Finansal Raporlamada Standardizasyon ve Muhasebe Meslek Mensuplarını Zorlayan Öğrenme Sürecinin Bilinçli Yetkinlik Öğrenme Modeli Temelinde İrdelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Mart 2015, 8(1), 1-31. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (BOBİ FRS), (2017), T.C. Resmî Gazete, Sayı:30138, 29 Temmuz 2017. Can, İ. ve Gör, Y. (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Meslek Mensupları Arasında Bilinirlik Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara ve Çankırı İlleri Örneği. World of IFRS Dünyası Dergisi, Aralık. Ceylan, P. ve Terzi, S. (2016). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Etiği Algılamalarının İncelenmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz 2016, Sayı: 13, 312-327. Demirbağ, T. ve Çalık, A. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama: Adana ve Van İlleri Örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(5), 105-118. Erol, M. ve Aslan, M. (2017). Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarının Gelişmesi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Ocak 2017, (12), 55-86. Fidan M. E. ve Cinit H. (2013). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübeleri ile Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 1-25. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Karabayır, E. M., Öztürk ve S., Ertugay, E. (2019). Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının UFRS Farkındalığı. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 57, 221-236. Karahan, M. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Kobi TFRS Hakkındaki Düşünceleri ve Farkındalık Düzeyleri: Gaziantep Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(4), 998-1013. Kısakürek, M. M. ve Alpan, N. (2010). Muhasebe Meslek Etiği ve Sivas İlinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47), 213-228. Köroğlu, Ç. ve Doğan, C. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Süreci ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi (Marmaris İlçesi Örneği). World of IFRS Dünyası Dergisi, Eylül 5. Kulkarni, P. ve Hyderabad, R. (2014). Implementation of IFRS in India: A Study of Awareness among Practicing Chartered Accountants. Presidency Journal of Management Thought ve Research, 4(1), June 2014, 1-15. Mahmood, Z., Khan, A.B., Rehman, A.U., ve Atta, S. (2018). Preliminary Insights on the Adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 4(1), 95-110. Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Kitabevi, Eskişehir. Öztürk, S. M. ve Çarıkçı, O. (2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Algı Düzeyinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(3), 568-582. Pajunen, K. (2010). The International Financial Reporting Standards from the Perspective of the Finnish Accounting Thought, Three Essays. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies. Kuopio, 2010, ISBN: 978-952-61-0190-3. Phan, D., Mascitelli, B. ve Barut, M. (2014). Perceptions Towards International Financial Reporting Standards (IFRS): The Case of Vietnam. Global Review of Accounting and Finance, 5(1), March 2014, 132-152. Sağlam, N. ve Yolcu, M. (2019). Uygulamalı UFRS/TFRS Rehberi. Özbaran Ofset Matbaacılık, Ekim 2019 1. Baskı, Ankara. Sakarya, Ş., Yazgan, F. K. ve Yıldırım, H. H. (2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Bilinirliğinin ve Farkındalığının Tespiti: Balıkesir İli Örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan 2018, Özel Sayı, 699-724. Şenol, H. ve Özçelik, H. Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS Algılama ve Uygulama Sürecine Bakış Açılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 2015, 17(4), 871-891. TÜRK-İŞ. (2019). Açlık ve Yoksulluk Sınırı. TÜRK-İŞ Haber Bülteni, 26 Kasım 2019. http://www.turkis.org.tr/kasım-2019-aclık-ve-yoksulluk-sınırı--d320750. Yel, T. ve Erdem, S. M. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 217-231. Yılmaz, B. (2007). Muhasebe Standartlarının Oluşumu ve Uygulama Alanı. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 139-153. Yılmaz, Z. (2017). TR90 Bölgesindeki SMMM Oda Başkanlarının BOBİ FRS Konusundaki Görüşleri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(15), 1866-1880. www.ifrs.org.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead732569, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {88 - 109}, doi = {10.11611/yead.732569}, title = {TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Baran, Emre and Derya Baskan, Tuba} }
APA Baran, E , Derya Baskan, T . (2021). TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 19 (1) , 88-109 . DOI: 10.11611/yead.732569
MLA Baran, E , Derya Baskan, T . "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 88-109 <
Chicago Baran, E , Derya Baskan, T . "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 88-109
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Emre Baran , Tuba Derya Baskan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.732569 DO - 10.11611/yead.732569 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 109 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.732569 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Emre Baran , Tuba Derya Baskan %T TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2021 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.732569 %U 10.11611/yead.732569
ISNAD Baran, Emre , Derya Baskan, Tuba . "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 / 1 (Mart 2021): 88-109 .
AMA Baran E , Derya Baskan T . TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 88-109.
Vancouver Baran E , Derya Baskan T . TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 88-109.
IEEE E. Baran ve T. Derya Baskan , "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAKLAŞIMLARI VE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 88-109, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.732569
  • ISSN: 2148-029X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

41.7b 23.6b