comparison of standard tube agglutination, Coombs’ and Brucellacapt tests in the diagnosis of brucellosis

Amaç: Bruselloz tanısında, bakteri izolasyon yöntemi zaman alıcı olduğundan serolojik testler tercih edilmektedir. En sık kullanılan standart tüp aglütinasyon testi (STAT) blokan antikorlar nedeniyle yalancı negatifliklere neden olabildiğinden Coombs testi (CT) ve son zamanlarda da Brucellacapt testi (immuncapture aglutinasyon testi-IcAT) kullanılmaktadır. Bu çalışmada STAT, CT ve IcAT testlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya, bruselloz tanısı alan 21 hastanın ve 20 sağlıklı gönüllünün serum örnekleri dahil edildi. Kesin bruselloz tanısı konan 21 hastanın kan kültürlerinde Brucella melitensis izole edildi. Sınır titre değeri 1/160 olarak alındı. Bulgular: Kültür pozitif 21 hastanın 15’inde (%71,4) STAT, 18’inde (%85,7) CT ve 20’sinde (%95,2) IcAT testleri pozitif bulunmuştur. Kontrol grubunda bu testler negatif bulunmuştur. Kültür yöntemi referans alınarak yapılan değerlendirmede STAT ‘ın duyarlılığı %41,6, CT’nin duyarlılığı %85,7, IcAT’ ın duyarlılığı %95,2 olarak belirlenmiştir. Özgüllük oranları üç test için de %100 bulunmuştur. Sonuç: Bulgularımız IcAT testinin bruselloz tanısında yüksek performansa sahip olduğunu göstermektedir. Fakat daha kapsamlı çalışma gruplarıyla sonuçların desteklenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Brusellozun tanısında standart tüp aglütinasyon, Coombs ve Brucellacapt testlerinin karşılaştırılması

Purpose: Serological tests are preferred in the diagnosis of Brucellosis since bacterial isolation method is timeconsuming. The standard tube agglutination test (STAT) is used routinely in serological diagnosis, but false negative results may be observed caused by blocking antibodies. However, Coombs’ test (CT) and more recently Brucellacapt test (immuncapture agglutination, IcAT) have been used. In this study, we aimed to compare STAT, CT and IcAT. Materials and Methods: Serum samples from 21 patients diagnosed with brucellosis were included and 20 healthy volunteers were enrolled in the study. For all patients with positive blood cultures, Brucella melitensis was identified. The cut off titer was defined as 1/160. Results: STAT test was positive in 15 (71.4%), CT in 18 (85.7%) and IcAT in 20 (95.2%) of 21 culture positive patients. All tests were negative in the control group. When culture is taken as the reference, the sensitivities were found to be 41.6% in STAT, 85.7% in CT and 95.2% in IcAT whereas the specifities were found to be 100% for these three tests. Conclusion: Our findings indicate the high performance of IcAT in the diagnosis of brucellosis, which however needs to be further supported by detailed studies.

Kaynakça

1. Shapiro DS, Wong JD.Brucella. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Landry ML, Jorgensen JH. (Eds). Manuel of Clinical Microbiology 7 th ed. Washington ASM Press 1999: 625-31.

2. Orduna A, Almaraz A, Prado A, Gutierrez MP, Garcia-Pascual A, Duenas A et al. Evaluation of an immunocapture-agglutination test (Brucellacapt) for serodiagnosis of human brucellosis. J Clin Microbiol 2000;38: 4000-5.

3. Wright AE, Smith F. On the application of the serum test to the differential diagnosis of typhoid fever and Malta fever. BMJ 1897; 1: 1214- 5.

4. Ariza J, Pellicer T, Pallares R, Gudiol F. Specific antibody profile in human brucellosis. Clin Infect Dis. 1992;14: 131-140.

5. Young EJ. Serologic diagnosis of human brucellosis: analysis of 214 cases by agglutination tests and review of the literature. Rev Infect Dis. 1991;13: 359-372.

6. Pellicer T, Ariza A, Foz R, Pallares R and Gudiol F. Specific antibodies during relapse of human brucellosis. J Infect Dis. 1988; 157: 918-924.

7. Casao MA, Navarro E, Solera J. Evaluation of Brucellacapt for the diagnosis of human brucellosis. J Infect 2004;49:102- 8.

8. Serra J, Velasco J, Godoy P, Mendoza J. Can the Brucellacapt test be substituted for the Coombs’ test in the diagnosis of human brucellosis? Enferm Infect Microbiol Clin. 2001;19: 202- 5.

9. Gomez MC, Rosa C, Geijo P, Escribano MA. Comparative study of the Brucellacapt test versus the Coombs’ test for Brucella. Enferm Infect Microbiol Clin. 1999; 17: 283-5.

10. Yagupsky P. Detectionof brucellae in blood cultures. J Clin Microbiol 1999; 37: 3437- 42.

11. Alışkan H. The value ofculture and serological methods in the diagnosis of human brucellosis. Microbiyol Bul 2008; 42: 185-95.

12. Alışkan H, Çolakoğlu Ş, Turunç T, Demiroğlu YZ, Yazıcı AC, Arslan H. The evaluation of the value of Brucellacapt test in the diagnosis of brucellosis; Microbiyol Bul 2007; 41: 591-595.

13. Prado A, Gutierrez A, Duenas MA et al. Serological follow-up of brucella patients using an immunocapture-agglutination test (Brucellacapt), Coombs anti-Brucella and LPS-ELISA test. Clin Microbiol Infect 2001;1: 13- 94.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

726122

Sayıdaki Diğer Makaleler

İntraabdominal histerektomi sonrası lumbosakral pleksopati: olgu sunumu ve literatür taraması

Fethi GÜLTOP, Nuray CAMGÖZ, Mehtap HONCA, Ahmet GEDİKLİ, Eyüp HORASANLI

Fibromiyalji tedavisinde güncel yaklaşımlar

ŞEBNEM KOLDAŞ DOĞAN, Saime AY, Deniz EVCİK

Gastrointestinal stromal tümörlerde prognostik faktörler

Köksal BİLGEN, Sinan C. HASÇİÇEK, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Bahadır CELEP, Serhat TOKGÖZ, Gündüz TUNÇ, Mesut Y. ATLI

Metabolik sendromu olan ve olmayan obez hastaların antropometrik ölçümleri, yüksek sensitif CRP ve ürik asit düzeyleri açısından karşılaştırılması

Cahide ERZURUM, Aysen HALAÇOĞLU, Tevfik Tanju YILMAZER, Murat SUHER

Erişkin kadın ve erkekler ile menopoz öncesi ve sonrası kadınlar arasında demir eksikliği anemisi sıklığının karşılaştırılması

Elife ERARSLAN, Aydoğan ALBAYRAK, Nazım DENİZLİ

An intraoperative anaphylactic shock due to a hydatid cyst

ZEYNEP NUR AKÇABOY, Erkan Yavuz AKÇABOY, Nermin GÖĞÜŞ

İnsan başparmağı, cep telefonu ve çift başparmaklı koala.

Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Osman Oğuz DEMİR

Herediter trombofili tanısı alan hastalarda aspirin ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi ile gebelik sonuçları

E. Didem ÖZDEMİR, Gamze S. ÇAĞLAR, EFSER ÖZTAŞ, Sevim Dinçer CENGİZ

Anti-CCP Antibodies in Behcet's Disease with or without articular Involvement

Hamide Kart KÖSEOĞLU, Tolga Enver YÜCETÜRK, Nilüfer BAYRAKTAR, Müge Aydın TUFAN, Murat GENCER, Ahmet Eftal YÜCEL

Robot yardımlı laparoskopik cerrahide hemşirenin rolü

SEVİM ÇELİK