Erişkin kadın ve erkekler ile menopoz öncesi ve sonrası kadınlar arasında demir eksikliği anemisi sıklığının karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışma ile İstanbul Anadolu Yakasında 15-70 yaş arasındaki hastalarda anemi, demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi prevalansı ve cinsiyetle arasındaki korelasyonun araştırılması planlandı. Aynı zamanda reprodüktif ve postmenopozal dönem kadınlarda anemi, demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi prevalansının araştırılması planlandı. Demir eksikliği anemisi tespit edilen hastalarda etyolojik nedenler belirlendi. Gereç ve Yöntem: Demir düzeyi Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan Ulusal Sağlık ve Beslenme Muayenesi Araştırmalarında (NHANES II VE NHANES III) kullanılan testlerle incelenmiştir. Çalışma grubu yaşları 15-70 arasında değişen 297’si kadın (%65,9), 154’ü erkek (%34,1) 451 hastadan oluşmuştur. Bulgular: Çalışma sonucunda kadınlarda; anemi %28, demir eksikliği (DE) %15,9, demir eksikliği anemisi (DEA) %13,5 iken erkeklerde; anemi %10,4, demir eksikliği (DE) ve demir eksikliği anemisi (DEA) %2,6 olarak bulundu. Demir eksikliği anemisi kadınlarda daha sık bulunmuş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p

A comparison of the prevalence of iron deficiency anemia between adult women and men and between premenopausal and postmenopausal women

Aim: This study investigated the prevalence of iron deficiency and iron deficiency anemia in patients aged 15-70 years and its correlation with gender at the Anatolian site of Istanbul. Our study also investigated the prevalence of iron deficiency and iron deficiency anemia among reproductive and postmenopausal women. The etiological causes of iron deficiency anemia were determined in patients. Materials and Methods: Iron status was examined with the tests used in the United States National Health and Nutrition Examination Studies (NHANES II and NHANES III). A total of 451 cases, 297 women (65.9%) and 154 men (34.1%), aged 15-70 years were inluded in the study. Results: As a result, 28% of women was identified with anemia, 15.9% with iron deficiency (ID) and 13.5% with iron deficiency anemia (IDA). The ratios were 10.4%, %2.6 and %2.6 in males, respectively. IDA was significantly more prevalant in women than in men (p<0.001). The total prevalence of anemia was 22%, ID was 11.3% and iron deficiency anemia was 9.8% among all cases. The prevalence of IDA was 17.5% in reproductive females and 5.8% in the postmenopausal women (p<0.01). Conclusion: Iron deficiency anemia was found to be more common in women than men in our region, and the prevalence of anemia, ID and IDA was increased with advancing age in both sexes.

Kaynakça

1. Kıllıp S, Bennett JM, Chambers MD. Iron Deficiency Anemia: Review. American Family Physician 2007;75:671-5.

2. Dilek İ, Altun S, Tuncer İ, Uygan İ, Topal C, Aksoy H. Demir eksikliği anemisinde hemoglobin, hematokrit değerleri, eritrosit indeksleri ve etyolojik nedenlerin değerlendirilmesi: Van Tıp Dergisi 2000;7(2):51-6.

3. Halterman JS, Kaczorowski JM, Aligne CA, Auinger P, Szilagyi PG. Iron deficiency and cognitive achievement among school-aged children and adolescents in the United States:Original article. Pediatrics 2001;107:1381-6.

4. Cook J. Diagnosis and management of iron-deficiency anaemia: Review. Best Pract Res Clin Haematol 2005;18(2):319-32.

5. Hillman RS. Iron deficiency and other hypoproliferative anemias: Harrison’s Principles of Internal Medicine 14th Edition 1998;1: 638-43.

6. Ravel R. Factor deficieny anemia: Clinical Laboratory 6th Edition 1995;3:22-34.

7. Wallach J. Hematologic diseases. Interpretation of Diagnostic Tests. Fifth Edition 1992;12: 267-76.

8. Lee RG. Iron deficiency and iron deficiency anemia: Eds: Lee R.G, Bithell C.T, Foerster J. Wintrobe’s Clinical Hematology 10th edition. Lea- Febiger. Chapter 1999;34:979-1010.

9. Meyers LD, Habicht JP, Johnson C, Brownie C. Prevalences of anemia and iron deficiency anemia in black and white women in the United States estimated by two methods:Original article. Am J Public Health 1983;73(9):1042-9.

10. Dailman P.R, Yip R, Johnson C. Prevalence and causes of anemia in the United States, 1976 to 1980:Original article. The American Journal of Clinical Nutrition 1984;39:437-45.

11. Looker AC, Dallman PR, Carroll MD, Gunter EW, Johnson CL. Prevalence of iron deficiency in the United States:Original article. JAMA 1997;26;277(12):973-6.

12. Milman N, Clausen JO, Jordal R. Iron status in young Danish men and women: a population survey comprising 548 individuals: Original article. Ann Hematol 1995;70(4):215-21.

13. Olsson KS, Marsell R, Ritter B, Olander B, Akerblom A, Ostergard H, et al. Iron deficiency and iron overload in Swedish male adolescents: Original article. J Intern Med 1995;237(2):187-94.

14. Uchida T, Kawachi Y, Sakamoto Y, Igaki T, Ogasawara N, Kariyone S, et al. Prevalence and pathogenesis of iron deficiency in Japanese women (1981-1991)]:Original article. Rinsho Ketsueki 1992;33:661-5.

15. Milman N, Ulrik CS, Graudal N, Jordal R. Iron status in young Danes. Evaluation by serum ferritin and haemoglobin in a population survey of 634 individuals aged 14-23yr:Original article. Eur J Haematol 1997; 58:160-6.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

47154

Sayıdaki Diğer Makaleler

Anti-CCP Antibodies in Behcet's Disease with or without articular Involvement

Hamide Kart KÖSEOĞLU, Tolga Enver YÜCETÜRK, Nilüfer BAYRAKTAR, Müge Aydın TUFAN, Murat GENCER, Ahmet Eftal YÜCEL

İnsan başparmağı, cep telefonu ve çift başparmaklı koala.

Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Osman Oğuz DEMİR

Erişkin kadın ve erkekler ile menopoz öncesi ve sonrası kadınlar arasında demir eksikliği anemisi sıklığının karşılaştırılması

Elife ERARSLAN, Aydoğan ALBAYRAK, Nazım DENİZLİ

Gastrointestinal stromal tümörlerde prognostik faktörler

Köksal BİLGEN, Sinan C. HASÇİÇEK, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Bahadır CELEP, Serhat TOKGÖZ, Gündüz TUNÇ, Mesut Y. ATLI

Robot yardımlı laparoskopik cerrahide hemşirenin rolü

SEVİM ÇELİK

Klasik lameller iktiyozis: nadir görülen bir olgu

NURULLAH ÇELİK, Semra KARA, Murat ÇETİNKAYA, Orhan BULUT, Mustafa GENÇOĞLU, Sibel ÇELİK, Fadime YÜKSEL

Fibromiyalji tedavisinde güncel yaklaşımlar

ŞEBNEM KOLDAŞ DOĞAN, Saime AY, Deniz EVCİK

Herediter trombofili tanısı alan hastalarda aspirin ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi ile gebelik sonuçları

E. Didem ÖZDEMİR, Gamze S. ÇAĞLAR, EFSER ÖZTAŞ, Sevim Dinçer CENGİZ

Splenik arter anevrizma olgusunda laparoskopik anevrizma rezeksiyonu ve laparoskopik splenektomi

Önder SÜRGİT, Gökhan AKKURT, Aydın İNAN, Cenap DENER

An intraoperative anaphylactic shock due to a hydatid cyst

ZEYNEP NUR AKÇABOY, Erkan Yavuz AKÇABOY, Nermin GÖĞÜŞ