Hayatı ve Sanatçı Kişiliği ile Selahaddin Cesur

Toplum tarafından kabul edilmiş, oluştuğu toplumun kültürel kodlarını taşıyan her türlü tını, toplumun müzik kültürünü oluşturur. Kültürün ise geçmişten günümüze devam eden maddi ve manevi değerlerin bütünü olduğu bilinmektedir. Kültür aynı zamanda toplumların kolektif bilinçaltından beslenerek yenilenen ve gelecek kuşaklara aktarılan ve içinden çıktığı toplumun dünyaya bakış açısını da yansıtan olguları da ihtiva eder. Kültürü oluşturan etmenler arasında müzik önemli bir yere sahiptir. Özellikle toplumun sevincini ve hüznünü ezgi yardımıyla aktaran müzik; insanın psikolojik yönünü, yaşanmışlıklarını, hayat tecrübelerini aktarmada büyük bir vasıtadır. Bu bilgiler ışığında kültürel aktarım açısından önemli bir kaynak olan Türk halk müziği ise yöreden yöreye farklı özellikler gösteren halk sanatına verilen addır. Bu anlamda her yöre kendi karakterine özgü halk sanatçılarını ortaya çıkarmıştır. Türk halk müziği musikişinaslarından biri olan Selahaddin Cesur da Kahramanmaraşlı sanatkârlardan biridir. Selahaddin Cesur, yaşamı boyunca gerek icracı kişiliği, gerekse ürettiği sanat eserleriyle Türk halk müziğine katkıda bulunan ünlü bir bestekârdır. Çalışmada pek çok Türk halk müziği dalında eserleri bulunan ve İstanbul’da yaşamını sürdüren Selahaddin Cesur’un hayatı, eserleri ve çalışmaları ele alınacaktır. Araştırma betimsel bir nitelikte olup, karşılıklı görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin işlenmesiyle ortaya konulmuştur. Bu çalışmadaki amaç Türk halk müziği sanatçısı Selahaddin Cesur’un yapmış olduğu besteler ve çalışmaları günümüz insanlarına ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Ayrıca sanatçının sanat icrası ve eserlerinin toplum karşısındaki değersel ölçümü de çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışma Selahaddin Cesur’un hayatını sanatçı kişiliğini ve ortaya koymuş olduğu eserlerini kapsamaktadır.

Selahaddin Cesur with His Life and Artistic Personality

All kinds of timbre, which are accepted by the society and carry the cultural codes of the society in which it was formed, constitute the music culture of the society. Culture, on the other hand, is known to be the sum of material and spiritual values from the past to the present. Culture also includes facts that are renewed by feeding from the collective subconscious of societies and transferred to future generations and reflect the world view of the society from which it emerges. Music has an important place among the factors that make up the culture. Especially the music that conveys the joy and sadness of the society with the help of melody; It is a great means of conveying the psychological aspect, experiences and life experiences of people. In the light of this information, Turkish Folk Music, which is an important source in terms of cultural transfer, is the name given to the folk art that shows different characteristics from region to region. In this sense, every region has brought out folk artists unique to its own character. Selahaddin Cesur, one of the musicians of Turkish Folk Music, is also one of the artists of Kahramanmaraş. Selahaddin Cesur is a famous composer who contributed to Turkish folk music throughout his life with both his performing personality and the works of art he produced. The life, works and works of Selahaddin Cesur, who has works in many branches of Turkish folk music and lives in Istanbul, will be discussed in this study. The research has a descriptive nature and has been presented by processing the data obtained as a result of mutual interviews. The purpose of this work is to transfer the compositions and works of Turkish folk music artist Selahaddin Cesur to today's people and future generations. In addition, the artistic performance of the artist and the value measurement of his works in front of the society are also among the aims of the study. The study covers the life of Selahaddin Cesur and his artist personality and his works.

___

  • Akan, Nesrin (2012). Platon’da Müzik. İstanbul: Bağlam Yayınları.
  • Altun, Yusuf (2018). Türkiye’de Lisans Düzeyi Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Tar Çalgısının Tercih Durumuna Yönelik Tespitler. Yüksek Lisans. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Entsitüsü.
  • Artun, Erman (2001). Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Başgöz, İlhan (2008). Türkü. İstanbul: Pan Yayıncılık.
  • Emnalar, Atınç (1998). Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
  • Fidan, Süleyman (2017). Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi. Ankara: Grafiker Yayınları.
  • Karadaş, Nergiz (2020). “Türk Sinemasında Arabesk: Müslüm Filmi Üzerine Bir İzleyici Çalışması”. Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50: 431-460.
  • Şentürk, Rıdvan (2016). Müzik ve Kimlik. İstanbul: Küre Yayınları.
  • Tekin, Hatice Selen (2014). Müzik Bilimine Doktriner Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.