Yetişkin Eğitimi ve AB Projeleri

Avrupa Birliği Projelerinin hayata geçirilmesinde yaşam boyu eğitim kurumları son derece önemli ve bir o kadarda değerlidir. Kültürlerarası farklılıkların görülmesi, dünyadaki diğer gelişmelerin ve uygulamaların tanınması, etkileşimin artması bu projelerin temel ilkelerinden olup Avrupa Birliği projelerinin doğasının özüdür. Avrupa Birliği Projeleri Avrupa Birliği’nin öncelediği ilkeler, değerler ve eğitsel ölçütler odağında düşünüldüğünde de yetişkin eğitimine ya da hayat boyu öğrenme konu alanına ilişkin gerçekleştirilen Avrupa Birliği Projeleri, yetişkin eğitiminin bireyi bilinçlendirme işlevini harekete geçirmek için etkili araçlardır. Avrupa Birliği ilkeleri ile Avrupa Birliği Projelerinin ilişkisi açısından “yetişkin eğitimi” ya da “hayat boyu öğrenme” kavramları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler kadar Avrupa Birliği sürecindeki ülkeler için de çağımız insanının gereksinimleri yanıtlayan önemli eğitim-öğretim süreçlerinin, etkinliklerin ve projelerin oluşturulmasına kaynaklık etmiştir. Bundan ötürü bu çalışmada Avrupa Birliği projelerinin genel yapısı ile Freire’nin özgürleştirici ve problem tanımlayıcı eğitim anlayışının ana değişkenleriyle örtüşen yönleri irdelenmiştir. Bu amaçla çalışmada özgürleştirici ve problem tanımlayıcı eğitim anlayışına ve yetişkin eğitiminin temel niteliklerine ilişkin alanyazına odaklanılmıştır. İlgili alanyazından hareketle derlenen bilgiler doğrultusunda yetişkin eğitimi sürecinde Avrupa Birliği Projelerinin yeri ve önemine dönük bulguların sunulduğu bu çalışma nitel bir araştırmadır. Yetişkin eğitiminde söz konusu projelerin önemini ve katkısını açıklamada Freire’nin özgürleştirici ve problem tanımlayıcı eğitim anlayışının sunduğu içeriğe gönderimde bulunulmuştur; bu doğrultuda, incelenen literatür odağında yetişkin eğitiminde AB Projelerinin nasıl bir etki-katkı sağlayabileceği tartışılmıştır. Sonuç olarak yetişkin eğitimi sürecinin niteliğini artırmada; farklı kültürleri tanıma, işbirliği içinde hareket etme, farklı alanlarda eğitim olanaklarına ulaşma, süreçte maddi kaynak bakımından destek sunma gibi özellikleri aracılığıyla söz konusu projeler, bireylerin birçok alanda deneyim ve özerklik kazanmasına katkıda bulunabilir.