Türkiye’ de İkamet Eden Sığınmacı Suriyeli Öğrenci ve Velilerin Göç Öncesi Türk Kültürüne Yönelik Algı ve Yaklaşımlarının Öz Kültürleriyle Karşılaştırılarak İncelenmesi

Bu araştırmada Türkiye’de ikamet eden sığınmacı Suriyeli öğrenci ve velilerin Türk kültürüne yönelik algı ve yaklaşımlarını öz kültürleriyle karşılaştırarak incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Türk kültürüne uyum sağlaması beklenen Suriyeli öğrenci ve velilerine yönelik uyum programları tasarlamak araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Aksaray, Kayseri, Ankara, Adana, Şanlıurfa ilindeki 13 erkek ve 18 kadın Suriyeli oluşturmuştur. Bu araştırmada kapsamında kartopu örneklem tekniği kullanılarak, görüşmeyi kabul eden tüm Suriyeli katılımcılar ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kişiler E1, E2, E3…ve K1, K2, K3… şeklinde kodlanmış ve gerçek isimleri kullanılmamıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve araştırmada kullanılan anket maddeleri ayrı ayrı yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Türkiye’ye gelmeden önce Suriyeli mülteciler, Sosyal açıdan Türkiye’nin Avrupa gibi demokratik yönden sosyalleşmiş olduğuna yönelik olumlu görüşe sahip oldukları, Dini açıdan incelendiğinde, Türkiye’de bütün dinlerin yaşadığı, bu sebeple dinlere bağlı olarak çok sayıda mezhebin varlığına dikkat çekilmiştir. Türkiye’nin laik demokratik bir ülke olduğu, Kültürel açıdan çıkan sonuçlar ise Türkiye’nin Zengin bir kültüre sahip olduğu ve çeşitli kültürlere beşiklik ettiği ifade edilmesine rağmen bazılarına göre ise kültürel yönden benzerlik olmakla birlikte büyüklere saygı, düğünler, gece dışarı çıkıp çıkmama gibi konularda farklılıkların daha çok olduğu ifade edilmiştir. Selçuklularla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları, Osmanlı Devleti’ni işgalci bir devlet şeklinde gördükleri, Türkiye Cumhuriyeti dönemi hakkında elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ise katılımcıların çoğunluğu Türkiye’yi modern, kadın ve erkek eşitliğinin olduğu, zengin, güçlü, bilgi birikimi olan, demokratik ülke olarak görmüşlerdir. Bu sonuçlardan dikkat çekici olanları ise katılımcılardan çoğunun Atatürk’ü tanımaları ve Türkiye’de kadın erkek eşitliğine varlığına dikkat çekmeleri olmuştur. Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Suriyeli Öğrenci ve Veliler, Kültürel Uyum

___

APA Karagöz, S. (2022). Türkiye’ de İkamet Eden Sığınmacı Suriyeli Öğrenci ve Velilerin Göç Öncesi Türk Kültürüne Yönelik Algı ve Yaklaşımlarının Öz Kültürleriyle Karşılaştırılarak İncelenmesi . Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 152-170 .