Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; okul öncesinde değerler eğitimi ile ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve araştırma modeli olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Belirlenen amaç kapsamında Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında özel bir okul öncesi kuruma devam eden 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaş gruplarında eğitim alan öğrencilerin ebeveynlerine ulaşılmıştır. Araştırmada verilere “görüşme formu” yoluyla ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen ve beş sorudan oluşan “Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ile İlgili Ebeveyn Görüşleri İnceleme Formu” kullanılmıştır. Dijital olarak hazırlanan form ebeveynlere gönderilmiş, gönüllülük esasına göre doldurulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde ebeveynlerin değer eğitiminin önemine yönelik; değer eğitiminin önemi hakkında evrensel değerlerin kazandırılmasının önemine ve karakter gelişiminde değer eğitiminin önemine vurgu yaptıkları; evde ve sosyal hayatta öğrenilen yerli, milli ve evrensel değerlerin kullanılmasına yönelik beklentilerinin olduğu; değerler eğitimi ile ilgili çizgi filmlere yönelik ebeveynlerin olumlu, olumsuz ve çekinik olarak üç farklı bakış açısına sahip oldukları; ebeveynlerin çizgi filmler hakkında kaygıları olmakla birlikte faydasının olabileceğine dair (görsellerin hafızada daha iyi kaldığına yönelik) kanaatlerinin olduğu tespit edilmiştir. Okul Öncesi; Değer Eğitimi, Ebeveyn Görüşleri; Çizgi Film.