English teachers’ perceptions of the middle school English language curriculum

In this study, which utilized survey as the research design, it was aimed to find out the teachers’ perceptions of the middle school English language curriculum which was developed in 2012 and revised in 2016. Target population of this study included all teachers working in Turkish public middle schools in Ankara, while the sample was composed of 349 teachers selected through clustered sampling method. A questionnaire developed by the researchers was used as data collection instrument. Findings revealed that many problems with respect to the components of the curriculum developed in 2012 have been solved, while only a few but most crucial problems still exist. It was concluded that this curriculum cannot develop students’ autonomy, communicative competence, and their writing, listening, and speaking skills. More research was suggested to be conducted to find out whether this failure resulted from the design itself or implementation process.

İngilizce öğretmenlerinin ortaokul İngilizce dersi öğretim programı ile ilgili algıları

Tarama yöntemi kullanılan bu çalışmada, öğretmenlerin 2012 yılında geliştirilip 2016’da revize edilen ortaokul İngilizce dersi öğretim programı ile ilgili algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara’daki devlet ortaokullarında çalışan bütün İngilizce öğretmenleri oluştururken, örneklemi küme örnekleme yöntemi ile seçilen 349 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bulgular, programın boyutları ile ilgili daha önceki birçok sorunun bu program ile çözüldüğünü, fakat halen birkaç çok önemli sorunun devam ettiğini göstermiştir. Öğrencilerin bağımsız çalışma, iletişimsel yeterlik, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiremediği sonucuna varılmıştır. Bu başarısızlığın programın kendisinden mi yoksa uygulama biçiminden mi kaynaklandığını bulmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği önerilmiştir.

Kaynakça

Büyükduman, F. İ. (2005). The opinions of elementary school English teachers on the English curriculum for elementary schools. Hacettepe University Journal of Education. 28, 55-64.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London and New York: Taylor and Francis Group.

Collis, B. & Moonen, J. (1988). Designing an external evaluation of a large-scale software development project. Paper Presented at The International Association for Computing in Education Conference, New Orleans, USA.

Çelik, G. İ. (2009). Teacher opinions about 4th classes English programme in primary schools. Unpublished doctoral dissertation, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye.

Demirtaş, Z. & Erdem, S. (2015). Fifth grade English course curriculum: Comparison of the revised curriculum with the previous curriculum and teachers’ views related to the new curriculum. Sakarya University Journal of Education. 5(2), 55-80.

Dinçer, B. (2013). Evaluation of 7th grade English language curriculum according to Stufflebeam’s CIPP model. Unpublished master’s thesis. Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.

Er, K. O. (2006). Evaluation of English curricula in 4th and 5th grade primary schools. Unpublished doctoral dissertation. Ankara University, Ankara, Turkey.

Erdoğan, M., Kayır, Ç. G., Kaplan, H., Aşık-Ünal, Ü. Ö. & Akbunar, Ş. (2015). Teachers’ views on curriculum developed since 2005: A content analysis of the researches between 2005 and 2011. Kastamonu Education Journal. 23(1), 171-196

Erdoğan, V. (2005). An evaluation of the English curriculum implemented at the 4th and 5th grade primary state schools: The views of the teachers and the students. Unpublished master’s thesis. Mersin University, Mersin, Turkey.

Erkan, M. A. (2009). Investigation of the matters confronted in application of the new English teaching curriculum for primary schools’ 4th and 5th grades (A case study in Gaziantep). Unpublished master’s thesis. Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

Ersen-Yanık, A. (2007). A study of English language curriculum implementation in 6th, 7th and 8th grades of public primary schools through teachers’ and students’ perception. Unpublished doctoral dissertation. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Fraenkel, J. R, Hyun, H.H. & Wallen, N.E. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Ed.). New York: McGraw Hill

Fritz, W., Möllenberg, A. & Chen, G. (2002). Measuring intercultural sensitivity in different cultural contexts. Intercultural Communication Studies. 11(2), 1-16.

Güneş, T. (2009). Teachers’ Opinions on the English Language Curriculum of the 5th Grade of Primary Education. Unpublished master’s thesis. Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Harman, K. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil dersi program uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Unpublished Master’s thesis. Harran University, Şanlıurfa, Türkiye.

Koydemir, F. (2001). Erken yaşta yabancı dil öğretiminin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Unpublished doctoral dissertation. Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

Mersinligil, G. (2002). Evaluation of the English language curriculum for the fourth and fifth grade students in elementary education: A sample of Adana province. Unpublished doctoral dissertation. Çukurova University, Adana, Turkey.

Ministry of National Education. (2013). İlköğretim kurumları İngilizce dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Ocak, G., Kızılkaya, H. & Boyraz, S. (2013). Evaluation of 6th grade English curriculum in terms of speaking skills and identifying causes of speaking problems students face. International Journal of Academic Research Part B. 5(3), 366-372, doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.55

Oliva, P. F. (1997). Developing the curriculum (4th Ed.). USA: Longman Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2004). Curriculum: Foundations, principles and issues. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2017). Curriculum: Foundations, principles and issues (7th ed.). USA: Pearson Education Limited.

Örmeci, D. M. (2009). An evaluation of English language curricula implemented at the 4th, 5th, and 6th grades in respect of teachers’ opinions. Unpublished master’s thesis. Trakya University, Edirne, Turkey.

Seçkin, H. (2010). Evaluation of fourth grade English language program. Unpublished doctoral dissertation. Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Tekin-Özel, R. (2011). Determination of challenges encountered in the implementation English curricula for primary schools: The sample of Ankara. Unpublished master’s thesis. Ankara University, Ankara, Turkey.

Yaman, S. (2010). Assessment of English curriculum for primary schools’ 4th and 5th Grades according to teachers’ opinions: A case study in Gaziantep. Unpublished master’s thesis. Fırat University, Elazığ, Turkey.

Yörü, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf İngilizce öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Eskişehir örneği. Unpublished master’s thesis. Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Kaynak Göster

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • ISSN: 2146-3638
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011

264193

Sayıdaki Diğer Makaleler

Difficulties of transported education application: A case study

Pınar Yengin SARPKAYA, Si̇nem DAL

Student opinions regarding strengths and weaknesses of face to face and online teaching

Ömer NAYCİ

The effects of teaching strategies, methods and techniques on creative thinking: A meta-analysis study

Sevda DOLAPÇIOĞLU, Burcu GÜRKAN

Practices and opinions of teachers working at public, private and International Baccalaureate schools on measurement and evaluation

Merve YILDIRIM SEHERYELİ, Selahattin GELBAL

The effect of contemporary approaches education on prospective teachers' self efficacy towards science teaching and technological pedagogical content knowledge self confidence

Ali GÜNAY BALIM, ÜMMÜHAN ORMANCI, SEVİNÇ KAÇAR, Erkan ÖZCAN, ALİ GÜNAY BALIM

A bilingual university student’s acculturation process in the United States: A linguistic case study for culturally responsive curriculum development

Eda Başak HANCI-AZİZOĞLU

English teachers’ perceptions of the middle school English language curriculum

Suat KAYA, Ahmet OK

The relationships among prospective teachers’ teacher efficacy with their levels of academic motivation, academic procrastination, and anxiety about the Public Personnel Selection Examination (PPSE)

ASUMAN SEDA SARACALOĞLU, BESTE DİNÇER, Muhammed EKEN, Sinan BAYIK

A scale development study on measuring science teachers' autonomy on curriculum

Okan YOLCU, Ruken AKAR VURAL

Metaphoric perceptions of academicians and graduate students about the concepts of curriculum and curriculum evaluation

ŞAHİN DANİŞMAN, ŞULE BETÜL TOSUNTAŞ