ÖĞRETMEN ADAYLARININ YILMAZLIK VE GELECEĞE YÖNELİK UMUT DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL ZEKAYA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Duygusal zekâsı yüksek bireylerin, yaşamlarında kendilerini gerçekleştiren ve dengeli karakter sahibi olmaları sebebiyle de duygusal zeka, IQ'dan daha önemli olarak kabul edilebilmektedir. Bireylerin umut ve yılmazlık düzeyleri ise, bireyin bir hedefe ulaşmada engellenme ile karşılaştığı durumlarda değişkenlere duyarlılık gösteren bir yapı sergileyerek değişebilmektedir. O halde eğitimde önemli rol üstlenen öğretmen adaylarının karşılaştıkları ya da karşılaşacakları sorunlarla başa çıkma mekanizmalarını etkileyebilecek olan umut ve yılmazlık düzeyleri üzerinde duygusal zeka yeteneklerinin ne şekilde etkili olabileceği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışmanın grubunu Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören toplam 213 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen çalışmada, veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 'Kişisel Bilgi Formu' ile öğrencilerin duygusal zeka, umut ve yılmazlık düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla Petrides & Furnham (2001) tarafından geliştirilen 'Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği', Snyder ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen 'Umut Ölçeği' ve Gürgan (2006) tarafından geliştirilen 'Yılmazlık Ölçeği' kullanılmıştır. Araştırma verileri öğretmen adaylarının duygusal zekalarının onların yılmazlık ile geleceğe yönelik umut düzeyleri üzerinde tam bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu noktada özellikle psikolojik olarak yıpratıcı ve sarsıntılı biçimde olumsuz durumlara maruz kalan bireylerin duygusal zekalarının güçlendirilmesi için umut sağlayıcı, yılmazlık ve pes etmeme becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla sağaltım süreçleri uygulanması yerinde olacaktır

INVESTIGATING THE EFFECTS OF TEACHER CANDIDATES' EXPECTATIONLESSNESS AND EXPECTATION LEVELS ON EMOTIONAL INTELLIGENCE

Emotional intelligence can be regarded as more important than IQ because emotional intelligence individuals have to be self-fulfilling and have balanced character. The problem of this research is how the emotional intelligence abilities can affect the expectationlessness and irreversibility levels that can affect the ways in which the prospective teachers, who play an important role in education, meet or cope with the problems they encounter. The students' study group constitutes a total of 213 teacher candidates studying at Düzce University Faculty of Education Preschool Teaching Department. The 'Emotional Intelligence Scale', developed by Petrides & Furnham (2000, 2001), Snyder (2000), was developed by the researchers in order to evaluate the emotional intelligence, expectations and resilience levels of the students with 'Personal Information Form' and 'Expectation Scale' developed by Yilmaz et al. (1991) and 'Yilmazlık Scale' developed by Gürgan (2006) were used. The research shows that the teacher candidates' emotional intelligence has a full effect on their expectationlessness and expectationlessness levels. At this point, it would be appropriate to apply treatment procedures to strengthen emotional intelligence of individuals who are especially exposed to psychologically depressing and shaky situations, in order to strengthen their expectationlessness, resilience and non-repudiation skills

Kaynakça

Akman, Y. & Korkut, F. (1993). Umut Ölçeği üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193-202.

Armstrong, A. & Galligan, R. (2011). Eq And Psychological Resilience To Negative Life Events. Personality and Individual Differences, 51, 331-336

Baer, R. A., Smith, G. T. & Allen, K. B. (2004). Assessment of mindfulness by selfreport: The Kentucky inventory of mindfulness skills. Assessment, 11, 191-206.

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. & Toney, L. (2006). Using self report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27-45.

Bayhan, P., Çetin, Z., Yükselen, A. (2009). Self-perception levels of mothers dealing with infant care problems for babies 0-12 months old. Pediatrics International, 51 (5), 726-731.

Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.

Bumphus, A.T. (2008). The emotional ıntelligence and resilience of school leaders: An investigation into leadership behaviours. Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Southern Missisipi.

Burt, J. (2007). An examination of the relationship between trait-based emotional ıntelligence and psychological resilience ın youth with asperger’s disorder. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Calgar Y.

Cohn, M. A., Fredrickson B, L., Brown S.L., Mikels J.A. & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. American Psychological Association, 9 (3), 361–368.

Coleman, M. & Ganong, L. (2002). Resilience and families Family Relations, 51 (2), 101-102.

Çetin, Z., Yükselen, A., Doğan, Ö. (2005). Zihinsel engelli, normal gelişim gösteren ve korunmaya muhtaç çocukların cinsiyet rollerini algılamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 16 (1), 61-77.

Deniz, M.E., Özer, E. & Işık, E. (2013). Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu: Geçerlik güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (169), 407-419.

Falkenström, F. (2010). Studying mindfulness in experienced mediators: A quasiexperimental approach. Personality and Individual Differences, 48, 305-310.

Garmezy, N., Masten, A. S. & Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology. Child Development, 55, 97-111.

Goleman, D. (1999). Duygusal zeka. Çev: Banu Seçkin Yüksel, 11. Basım, Varlık Yayınları, İstanbul.

Goleman, D. (2000). İş başında duygusal zeka. Varlık Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2000.

Griebel, C. (2015). Emotional intelligence as a mediator in the relationship between mindfulness and subjective well-being (Yayımlanmamış doktora tezi). Eastern Illinois University, Illinois.

Grotberg, E. H. (2007). A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit. Retrieved on March 2007, at URL: http://resilnet.uiuc.edu/library/grotb95b.html.

Gürgan, U. (2006). Yılmazlık ölçeği (YÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (2), 45-74.

Howell, A. J., Digdon, N. L., Buro, K. & Sheptycki, A. R. (2008). Relations among mindfulness, well-being, and sleep. Personality and Individual Differences, 45, 773-777.

Kaner, S. (2009). Yenilenmiş Ana-Baba Sosyal Destek Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Türk Eğitim Derneği Eğitim Bilim Dergisi, 35(157), 15-29.

Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition & Emotion, 23 (1), 4- 41.

Maboçoğlu, F. (2006). Duygusal zeka ve duygusal zekanın gelişimine katkıda bulunan etkenler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Özer, E. & Deniz, M.E. (2014). An investigation of university students’ resilience level on the view of trait emotional EQ. İlköğretim Online, 13 (4), 1240-1248.

Patterson, J. M. (2002). Understanding family resilience. Journal of Clinical Psychology, 58 (3), 233-246.

Petrides, K. V., Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29, 313–320.

Petrides, K. V. & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality, 15, 425–448.

Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, USA: BlacKwell Publising.

Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9 (3), 185-211.

Sandel, Keranen J. (2007), The Effects of Trauma Exposure, Emotional Intelligence and Positive Emotion on Resilience, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fielding Graduate University.

Schutte, N. S. & Malouff, J. M. (2011). Emotional intelligence mediates the relationship between mindfulness and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 50 (7), 1116-1119.

Schutte, N. S., Manes, R. R. & Malouff, J. M. (2009). Antecedent-focused emotion regulation, response modulation and well-being. Current Psychology, 28 (1), 21-31.

Snowden, A., Stenhouse, R., Young, J., Carver, H., Carver, F. & Brown, N. (2015). The relationship between emotional intelligence, previous caring experience and mindfulness in student nurses and midwives: A cross sectional analysis. Nurse Education Today, 35, 152-158.

Snyder C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C. & Harney, P. (1991). The Will and the Ways: developmen and validationof an Individual Differences Measureof Expectation. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 4, 570-585.

Werner, E. E. (1995). Resilience in development. American Psychological Society, 4 (3),81-85.

Kaynak Göster