Sanatçı ve Siyasetçi: Jacques-Louis David ve “Marat’ın Ölümü”

Fransız devrimi , Fransa’da cumhuriyetin kurulması amacı güdülerek monarşinin devrilmesi ve ciddi reformlara gidilmesini kapsayan çalkantılı bir dönemi içermiştir. Halk bu dönemde aydınlanmaya, sarayın kontrol mekanizmasından sıyrılmaya başlamıştır. Bu yenilikçi düşünce ülkede temelden gelen köklü değişikliklere inanan insan sayısını artırmıştır. Fransa’nın 18.yy yaşadığı bu kaos halkı etkilediği gibi sanatçıları da etkilemiştir. Dönemin sanatçılarından olan Jacques Louis David’in siyasi içerikli resimleri de döneme damgasını vurmuştur. Büyük ihtilalin ressamı olduğu gibi, Napolyon çağının da ünlü ressamı olmakta devam etti. Jacques Louis David siyasi görüşünü yaymak amacı ile sanatsal çalışmalarını eylemci bir tavırla kullanmıştır. Batı sanat tarihinin ve 18. yüzyıl Fransız resim sanatının önemli isimlerinden biri olan Jacques Louis David, ülkesinin politik gidişatına müdahale eden çok az sayıda ressamdan biriydi. Fransız ihtilalinin liderlerinden biri olan, David’in yakın dostu gazeteci, bilim ve siyaset adamı Jean Paul Marat’ın Jironden Partisi üyelerinin siyasi görüşlerine ters düştüğü fikri ile öldürülmesi üzerine yapılan “Marat’ın Ölümü” adlı eser bu tavrın önemli göstergelerinden biridir. David çalışmasında, halkın belli bir kesiminde diktatör olarak bilinen Marat’ı, düşünülenin aksine yüce bir kişilik formunda betimlemeye çalışmıştır. Betimlenen resim gönül rahatlığı ve kederi içinde barındırmıştır. Arka plandaki sadelik resmi anlamsal olarak derinleştirdiği gibi tek yönden gelen ışık da onu daha vurgusal kılmaktadır. Marat’ın ölümü, David’in savunduğu düşünceleri ölümsüzleştirmiştir

ARTIST AND POLITICIAN: JACQUES-DAVID AND “THE DEATH OF MARAT”

The French revolution included a turbulent period in which the monarchy was overthrown and serious reforms were made to establish the republic. People started to be enlightened and to get out the palace’s hand during this period. This innovative idea increased the number of people who believed in fundamental changes in the country. This chaos which French experienced in the 18th century influenced the artists as well as people. Jacques David’s political paintings, one of the artists of the period, marked to the era. He continued to be a famous painter of the Napoleonic era, as well as a painter of the great revolution. The greatness of David and his genius of art have never been a matter of discussion. Jacques Louis David used his artistic work in an activist manner to disseminate his political views. One of the most important figures in Western art history and 18th century French painting, Jacques Louis David was one of the few artists who interfered with his country's political progress. One of the leaders of the French Revolution, David's close friend, scientist and politician Jean Paul Marat was killed because he was in conflict with the political views of Jironden Party members. Then David made his painting ’The Death of Marat’. This work is an important indication of David's attitude towards political progress. In his work, David tried to portray Marat, who was known as a dictator in a certain part of the public, in the form of a supreme personality, as opposed to thought. The picture depicts a clear conscience and sorrow. The simplicity of the background deepens the painting semantically and the light coming from one direction makes it more emphasized. The death of Marat immortalized the ideas that David defended

___

 • Adam, A. (2015). Toplumsal ve Sosyal içerikli olayların sanatçı tarafından algılanışı ve sanat eserlerine yansıması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Resim-iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara
 • Bektaş, E. (1995). Avrupa Sanatına Giriş. İstanbul: Engin
 • Gombrich, E.H. (2002). Sanatın Öyküsü. E. Erduran ve Ö. Erduran (Çev.). (3. Baskı ) İstanbul: Remzi Kitabevi ( İlk baskı. 1997 )
 • Hauser, A. (1995). Sanatın toplumsal tarihi. Y. Gölönü (Çev.). İstanbul:Remzi
 • Kara, Ö. T. (2010). Toplumsal olayların etkisiyle gelişen üç büyük akımın Türk ve dünya edebiyatında izleri, The Black Sea Journal of Social Sciences, Yıl:2 Sayı:2
 • Özmutlu, G. (2013). David, Rossetti ve Daumier’nin edebi konulu resimlerinde Avrupa’daki toplumsal değişimin yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 6 Sayı: 25
 • Petrov, G. (1979). Olaylar İçinde Büyük Sanatçılar ve Üstün Yapıtları. H. A. Aytuna (Çev.). İstanbul: İnkılap
 • Sözen, M., Tanyeli, U. (1996). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü (4 Basım). İstanbul:Remzi
 • Şentürk, V. (2012). Analitik resim çözümlemeleri. İstanbul: Ayrıntı Y.
 • Tetikçi, İ. (2017). Jacques Louis David’in Resimlerindeki Teatrallik, makale- sayfa 184
 • Turani, A. (1979). Dünya Sanat Tarihi (2. Baskı). Ankara: Türk Tarih KurumuTürk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, (1983). Cilt-3, İstanbul: Anadolu Y.
 • Vidalenc, J. (1998) Jean Paul Marat Fransız Politikacı, Doktor ve Gazeteci. Ansiklopedi Britannica. Encyclopaedia Britannica, Inc. (Temmuz 2018 ) https://www.britannica.com/biography/Jean-Paul-Marat#ref12567
 • Wallerstain, I. ( Bahar 1989) Dünya tarihinde yer alan bir olay olarak Fransız Devrimi. İ. B. Tarhanlı (Çev.) Özgün metin. Social Research Dergisi C. 56, Sayı:1 http://dergipark.gov.tr/iuihid/issue/1250/14686
 • https://bit.ly/2Qz71es (Erişim: 5.12.2018)
 • https://bit.ly/2Gk8IHU (Erişim: 5.12.2018)
 • https://bit.ly/2Gk9hl0 (Erişim:15.12.2018)
 • https://bit.ly/2QZnCr2 (Erişim: 06.12.2018)
 • https://bit.ly/2QyZL23 (Erişim: 3.12.2018 )
 • https://bit.ly/2Bl8tX9 (Erişim: 14.12.2018)
 • https://bit.ly/2SQhOxn (Erişim: 1.12.2018)
 • https://diyablog.com/sanat-hareketleri/neoklasisizm-sanati/ (Erişim: 06.12.2018)
 • https://eksisozluk.com/tiers-etat--1512733 (Erişim: 06.12.2018)
 • http://www.hukukmedeniyeti.org/mesruti-krallik/nedir/ (Erişim: 06.12.2018)
 • https://www.marxists.org/archive/bax/1900/marat/introduction.htm (Erişim:6.12.2018)
 • https://www.makaleler.com/mutlakiyet-nedir (Erişim: 02.12.2018)
 • https://www.tarihlisanat.com/maratnin-olumu-jacques-louis-david/ (Erişim: 6.12.2018)
 • http://lcivelekoglu.blogspot.com
 • https://bit.ly/2R0n2JH
 • https://bit.ly/2A1huVC
 • https://www.fine-arts-museum.be/en