TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA

Biz bu çalışmamızda erken yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretiminin önemi üzerinde dururken, bilgisayar ve çoklu ortam araçlarının yabancı dil öğrenimine ne tür katkılar ve avantajlar sağlayabileceğini araştırdık. Çalışmamızın tamamında, pek çok bilimsel araştırma sonucu çocukların erken yaşlarda ikinci bir dili de kolaylıkla öğrenebileceği tezinizi yinelerken, bilgisayar, internet ve çoklu ortam araçlarının, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel dil becerilerine yönelik ne gibi olumlu etkileri olabileceğini deneysel bir çalışma ile ortaya koymaya çalıştık. Bunun yanı sıra, dilbilgisi, kelime bilgisi ve sesbilgisi gibi üç alt becerinin gelişiminde teknoloji araçlarının sağlayabileceği katkılar üzerinde durduk. Bu bağlamda, özel bir ilköğretim okulunda 4. sınıf öğrencileri ile 8 hafta süren deneysel bir çalışma gerçekleştirdik. Oluşturulan deney ve kontrol gruplarıyla, müfredata uygun olarak seçilen 3 konu işlendi. Her iki grup içinde yöntem olarak ortak eylem odaklı yaklaşım temel alınırken, kontrol grubunda dinleme becerisi için bilgisayar ve yöntem kitabı, deney grubunda ise çoklu ortam araçlarının birçoğu ve farklı teknikler kullanıldı. Ön test ve son test karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin geleneksel materyallerle sürdürülen öğretime kıyasla daha başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Uygulanan tutum ölçeği ile test sonuçları karşılaştırıldığında, başarıyla tutum arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Deney grubundaki öğrencilerin daha başarılı olmalarının bilgisayara karşı olan tutumla ilgisi olmadığı, bilgisayarın sınıf ortamında kullanılmasıyla başarının doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır

ÇOCUKLARA MULTİMEDİA DESTEKLİ FRANSIZCA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

In this study while emphasizing the importance of education and teaching foreign languages at an early age, we have investigated what advantages contributions the computer and multimedia devices may provide for teaching a foreign language. In this study, besides displaying the results of a great many of researches showing that children can learn a second language easily at an early age, we have tried to show in our experimental study the positive effects of use of computer, internet and multimedia devices to teaching such basic language skills as reading, writing, listening and speaking. Besides, we studied the contributions of technological devices to the development of the treesub-skills namely grammar, vocabulary and phonetics. In the control and experimental groups we studied three topics chosen accordance with the curriculum while we used a method based on la perspective co-actionnellein both groups, the computer only for listening and the guide book were used in the control group, and in the experimental group, many of the multi-media tools and the different techniques were used. When the attitude scale and test results were compared, any significant relation between success and attitude was not found. It was concluded that there is no relation between students' success in the experimental group and their attitude towards computer, but the student success is directly proportional to the use of computer in the classroom environment

___

 • AKPINAR, Yavuz(2005).Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, Ankara: Ertem Matbaası, Anı Yayıncılık.
 • ANIS, Jacques (1986).Ordinateur, Pédagogie, Communication, Langue Française, N°70, Paris: C.R.L.
 • BARDI, Anne-Marie (2008).A l’Ere de l’Ecole Numérique, Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement, numéro 1, Versailles : Spéciale Interstices.
 • BOIRON, Michel (2010).Comment Motiver les Apprenants: Innovation et Créativité en Cours de Langues Motiver à Apprendre et Apprendre à Motiver. Pologne: Real.
 • BROOKS, David (1997).Web Teaching: A Guide to Designing Interactive Teachingfort he World Wide Web. New York: Plenum.
 • Cecr (2001). Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Strasbourg: Conseil de l’Europe.
 • DELLAL, Akpınar Nevin (2011).Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Edinimi. Nedir? Niçin? Nasıl?, İstanbul: Oktay Matbaacılık, Çanakkale Kitaplığı Akademi.
 • GERMAIN, Claude (1976). L’image dans l’Apprentissage des Langues, In: Communication et langages. N°29.
 • IGUENANE, Salengros Isabelle (2010). ‘‘Fle Internet et Approche Culturelle’’, Université de Provence, Sciences du Langage, Spécialité Français Langue Etrangère et Seconde, s.365.
 • IŞIK, Ali (2010).Yabancı Dil Nasıl Öğrenilmez? Nasıl Öğrenilir? Ankara: Elma Yayınevi. LALANDE, Martin Patrice (1997). L’Internet: un Vrai Défi pour la France, Rapport Au Premier Ministre.
 • MENIGOZ, Jacques (2002). ‘‘Nouvelles Technologies et Usages Pédagogiques Regard sur un Collège du Doubs, Université de Franche–Comté, Faculté des Lettres et Sciences Humains, s.9.
 • ODABAŞI, Ferhan & DURSUN, Özgür (2011). Çoklu Ortam Tasarımı, Ankara : Yorum Matbaası, Pegem Yayınları.
 • POL, Hendrik Van Der, (2010). Guide de Mesure pour l’Intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (Tic) en Education, Document Technique n.2, Canada : Institut de Statistique de l’UNESCO ROBERT, Paul (2006). Le Robert Micro Dictionnaire de la Langue Française, 1ère edition, Paris: Maury-Erolivres
 • TAGLIANTE, Christine (2005). l’Evaluation et le Cadre Européen Commun, Paris: CLE International/SEJER.
 • TOKDEMİR, Aslıhan (1997). Dil Edinimi ve Yabancı Dil, Ankara: Sam Yayınları.
 • SARI, Hakan (2006) ‘‘Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi İle İlgili Öğrenci Görüşleri’’, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • STIENEN, Jac (2007). Les TIC au Service de l’Education. http://www.iicd.org/files/Education-impactstudy-French.pdf/
 • UNESCO (2004).Technologies de l’Information et de la Communication en Education, un Programme d’Enseignementet un Cadre pourla Formation Continue des Enseignants, France.
 • WENDEN, Anita (1991) Learner Strategies for Learner Autonomy, Englewood Cliffs, PrenticeHall.
 • http://www.uv2s.fr
 • http://www.edufle.net/Internet-en-FLE
 • http://www.cti.hull.ac.uk/malang/notes/2002/lecture3/Exemples%20of%20technology1.rtf

___

APA AYCAN A (2013). TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 77 - 96.
Chicago AYCAN AHMET TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 77 - 96.
MLA AYCAN AHMET TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.77 - 96.
AMA AYCAN A TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 77 - 96.
Vancouver AYCAN A TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 77 - 96.
IEEE AYCAN A "TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.77 - 96, 2013.
ISNAD AYCAN, AHMET. "TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE TOYOUNGLEARNERSBY MULTIMEDIA". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 77-96.