İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'nda öngörülen Fransızca Anlatımı Geliştirme birinci sınıf dersinde öğrencilerin motivasyonunu, öğrenme isteklerini artırmak üzere neler yapılabilir? Bu çalışma, söz konusu sorunsala yanıt ararken izlemiş olduğumuz yolu ve elde edilen sonuçları betimlemektedir. Genel olarak motivasyon yeni bilgilerin ediniminde elde edilecek kazancın algısı üzerine kuruludur ve bireyde merak, kendini ve bilgisini geliştirme arzusu uyandırmayı hedefler. Eğitim bilimlerinde, eğitim projesinden proje tabanlı öğrenim bağlamında iş eğitimine geçiş sürecinde tartışılan konular ve varılan sonuçlar, özellikle öğrencilerde geliştirilmek istenen yetilerin neler olduğunu gözler önüne sermektedir. Somut bir ürün ortaya koymak üzere eyleyicilere belli bir zaman diliminde seçme, karar verme ve eyleme geçme olanağı sağlayan proje üzerine çalışma, eğitim alanının tüm öngörülerini kapsamaktadır. Bilişsel bilimlerde yürütülen çalışmaları (Piaget ve Vigotscky) temel alan "proje yöntemi" uygulaması, öğrencilerde sorumluluk duyma, bağımsız hareket edebilme, kendine güvenme, yaratıcı olma gibi yetileri geliştirmeye olanak sağlayan bir yöntem olarak kabul görmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda öngörülen 'gazete çıkarma' fikrini hayata geçirmek üzere iki yıldır basımını gerçekleştirdiğimiz L'étoile gazetesi 12'nci sayısına ulaşmıştır. Gerçek bir ürün olarak yürütülen gazete çıkarma projesinde ana temalar (siyaset, sanat, spor, güncel konular, v.s. gibi) doğrultusunda gruplar oluşturulmaktadır. Gruplarda şef, editör ya da yazar olarak görev alan öğrenciler, bir ay içinde basıma hazır yazılar hazırlamakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerin sözlü anlatımlarını ve kalabalık önünde konuşma becerilerini geliştirmek üzere yazarlardan, ayın ilk iki haftası içerisinde kendi seçmiş oldukları konuyu sınıf içinde sözlü olarak hem Türkçe hem Fransızca sunmaları, şeflerdense her bir ders başında yapılan çalışmalarla ilgili olarak sözlü rapor vermeleri istenmektedir. Bu proje çalışmasının uygulamaya geçirilmesiyle elde edilen kazanımların zenginliği, özellikle öğrenciye olduğu kadar eğitimciye kazandırdıkları bağlamında, bir eğitimci sorumluluğuyla, paylaşmayı kaçınılmaz kılmıştır

L’ÉTOILE NEWSPAPER, THE CONCLUSION OF “FRENCH COMPREHENSION DEVELOPMENT” COURSE IN WORK EDUCATION THROUGH “PROJECT BASED LEARNING” CONTEXT

What could be done in order to motivate the first year students of French Translation and Interpreting of Western Languages faculty in Yildiz Teknik University in French Comprehension Development course? The present research attempts to answer the above-mentioned question through the carried out project and its results. Generally, motivation is constructed through achieving new information and it is based on the concept of learning, and aims to awaken the desire of developing the knowledge in individual. In educational sciences, the subjects that are discussed when passing from project based learning to work education and their results, represents the abilities that could be developed in students. The project that provides the actor with certain time in order to decide and act for producing something, covers all predicted fields of education. “Project management” that forms the bases of cognitive sciences researches (Piaget and Vigotscky) develops responsibility feeling, taking measures independently, self-confidence and creativity in actors. The predicted “newspaper publishing” which is based on the same information had led us to publish 12 numbers of L’étoile duringlast two years.The main themes of the work for publishing a real product of project working have caused the formation of work groups (politics, art, sport, daily issues etc). Students that work in groups as director, editor or writer, are responsible to prepare the news during one month. Moreover, in order to develop the speaking abilities of students in front of people, they have to present their subjects orally in the first two weeks of every month in their classes both in Turkish and French, and the directors have to report orally some information concerning whatever done during the work period. By applying the project stages, the achieved successes for students and especially for the instructor, has led the researcher to share her experiences

___

 • AYTAÇ, Kemal (2007). Çağdaş Eğitim Akımları, Mevsimsiz Yayınları, Ankara.
 • BOUTİNET, Jean-Pierre (1999). Anthropologie du projet, PUF 5ème éd., Paris.
 • CHİCHİGNOUD, Bruno (2001). « Les CEMEA et la pédagogie du projet: Le Projet d’activités et les activités de découvertes techniques et scientifiques », en ligne : http://www.cemea.asso.fr/adtsljbw4a.rtf.
 • ERGÜN, Mustafa (2008). “İş Eğitimi Akımı I”, internet kaynağı Power Point Sunumu: www.egitim.aku.edu.tr/cea2008-8.ppt, (web‎sayfasının‎son‎ziyaret‎tarihi‎:Temmuz‎3102).
 • FOULIN, Jean-Noel &Mouchon, Serge (1999). Psychologie de l’éducation, Éditions Nathan, Paris.
 • MAVROMARA- LAZARİDOU, Catherine (2006). La pédagogie de projet pratiquée en FLE (français langue étrangère) dans les deux premières classes du collège public grec, Doktora Tezi, Karlsruhe Eğitim Fakültesi, Almanya. http://opus.bszbw.de/phka/volltexte/2008/1/pdf/These_Mavromara_Lazaridou.pdf
 • ÖZDEN, Yüksel (2003). Öğrenme ve öğretme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • PERRENOUD, Philippe (2002). « Apprendre à l’école à travers des projets: Pourquoi? Comment? », in Éducateur, no 14 (Aralık), ss. 6-11.
 • PİAGET, Jean (1969). Psychologie et Pédagogie, Denoel/Gonthier [coll. Folio/essais], Paris.
 • SÖNMEZ, Veysel (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • VYGOTSKİ, Lev (1997). Pensée et langage, trad. Françoise Sève, avant-propos Yves Clot, 3ème éd., Paris

___

APA YILMAZ H (2013). İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 731 - 741.
Chicago YILMAZ Hülya İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 731 - 741.
MLA YILMAZ Hülya İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.731 - 741.
AMA YILMAZ H İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 731 - 741.
Vancouver YILMAZ H İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 731 - 741.
IEEE YILMAZ H "İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.731 - 741, 2013.
ISNAD YILMAZ, Hülya. "İŞ EĞİTİMİNDE ‘PROJE TABANLI ÖĞRENME’ YÖNTEMİ BAĞLAMINDA“FRANSIZCA ANLATIMI GELİŞTİRME” DERSİ ÇIKTISI OLARAK L’ETOILE GAZETESİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 731-741.