TAHAR BEN JELLOUN'UN KUM ÇOCUK ADLI ROMANINDA BEDEN VE KİMLİK SORUNSALI

Bu çalışmanın amacı Tahar Ben Jelloun'un Kum Çocuk adlı romanında beden ve kimlik sorunsalını incelemektir. Fas asıllı yazar, romanında Kuzey Afrika toplumunun geleneksel din ve ahlak anlayışına eleştirel bir yaklaşım getirmektedir. Yedi kız çocuğunun ardından erkek çocuk sahibi olmak isteyen Faslı bir baba, dünyaya gelecek sekizinci çocuğunu cinsiyeti kız da olsa erkek olarak yetiştirme kararı verir, ve roman erkek kimliğinde yetiştirilen Ahmet isimli bu kız çocuğunun hikayesini konu alır. Bu çalışmada, romandaki başkahramanın kimlik arayışını göstergebilim Kahramanın beden temsillerinden hareketle, beden ve kimlik gelişimi arasındaki ilişkinin romanın söyleminde nasıl belirdiğini ortaya koymayı amaçladık. Bu doğrultuda, kahramanın bedensel ve ruhsal özelliklerini ve geçirdiği kimliksel dönüşümleri incelemeye çalıştık Romanda betimlenen beden temsilleri incelenirken, özellikle söylemin merkezinde yer alan "bedene müdahale" kavramı üzerinde durduk. Anlatı bu konu çerçevesinde değerlendirildiğinde, kahramanın üzerinde oluşturulmak istenen kimlik doğrultusunda, bir bedenin başka bir bedene hükmetmesi ve hükmedilen bedenin hükmeden bedenle mücadele etmesi gibi izlekler karşımıza çıkmakta, ve beden romanın söyleminde bir tür çatışma alanı olarak belirmektedir. Bu doğrultuda, kahramanın kendi bedeniyle ve diğer bedenlerle olan ilişkisini çözümleyerek, baskı altında biçimlenen kimlik olgusunun romanda nasıl yapılandığını inceledik. Yapılacak çalışmada, Arap kadınının konumunu ve kimlik arayışını yansıtan romanda, toplumsal rollerin taşıyıcısı olan bedenin, bir kimlik ifadesi olarak nasıl biçimlendiğine açıklık getirmek amaçlanmaktadır

THE PROBLEMATIC OF BODY AND IDENTITY IN TAHAR BEN JELLOUN'S NOVEL, THE SAND CHILD

The aim of this study is to analyse the problematic of body and identity in Tahar Ben Jelloun's novel, The Sand Child. In this novel, the Moroccan author brings a critical approach to North Africa's traditional conceptions of religion and morality. A Moroccan father, after having seven daughters, wants to have a son and he decides to raise his eighth child as a male no matter what the gender is. The Sand Child tells the story of this little girl, Ahmet, who is brought up as a boy. In this study, we tried to analyse the main character's search of identity in the semiotic framework. While analysing the body representations of the main character, we aimed to reveal how the relation between body and identity development appeared in the discourse of the novel. In this respect, we examined the physical and psychological characteristics of the hero and the transformations in her identity. While examining the representations of the body in the novel, we focused particularly on the concept of "the intervention on body", which is positioned in the centre of discourse. When the narrative is evaluated within this context, the body appears as a conflict area overall the discourse of the novel. In this point of view, by analysing the relation of the hero with her own body and other bodies, we tried to examine how the concept of identity, built under pressure, is constructed throughout the novel. In this novel that reflects the position of Arab women and their search for identity, we aim to clarify how the body, as a vehicle for the social roles, was structured as an expression of identity

___

BEN JELLOUN, Tahar (1987). Kum Çocuk, Can Yayınları, Ankara.

BERTRAND, Denis (2000). Précis de sémiotiquelittéraire,NathanUniversité, Paris.

FONTANILLE, Jacques (1998). Sémiotiquedudiscours, PULIM, Limoges.

FONTANILLE, Jacques(1999). Sémiotique et littérature, PressesUniversitaires de France, Paris.

GREIMAS, Algirdas Julien (1966). Sémantique Structurale: Recherche de méthode, Librairie Larousse, Paris.

TANYOLAÇ ÖZTOKAT, Nedret (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, Multilingual, İstanbul.

TAJFEL, Henri& TURNER, John (1979). "An intergrativetheory of intergroupconflict",Austin, William G.;Worchel, Stephen. TheSocialPsychology of IntergroupRelations.Monterey, CA: Brooks-Cole, California.

___