EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Günümüzde, yabancı dil öğretiminde dört temel (dinleme, konuşma, yazma, okuma) becerinin ve alt becerilerin (dilbilgisi, kelime ve ses bilgisi) öğretimi önem kazanmaktadır. Özellikle 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkan yabancı dil öğretim yöntemi olan eylem-odaklı yaklaşım da dört temel becerinin ve alt becerilerin öğretimine odaklanmış ve bunun nasıl gerçekleştirileceği de, yabancı dil öğretiminde rehber niteliğinde olan Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metninde belirtilmiştir. Ancak uygulama aşamasında, dört temel becerinin karşılaşılmaktadır. Avrupa Birliği ortak başvuru metninde de belirtildiği gibi dil öğretiminde dört becerinin kazandırılmasında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de kelime öğrenimi/öğretimidir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için çeşitli yöntem ve stratejiler geliştirilmiş, hatta her yabancı dil öğretim yaklaşımı kendisinden önceki yöntemin stratejilerini biraz daha geliştirerek, yeni kelime öğrenme stratejileri geliştirme çabası içerisine girmiştir. Şimdiye dek birçok sözcük öğretimi stratejisi geliştirilmiştir. Sözcük öğretim stratejilerinden bir tanesi de hem hedef dildeki hem de anadildeki eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle öğrencinin kelime hazinesini geliştirmek ve kendisini hedef dilde daha iyi ifade edebilmesini sağlamaktır. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelime öğretimiyle ilgili birçok sözlük ve çalışma olmasına rağmen, Türkçe'den Fransızca'ya sadece Michelle Bozdemir'in yapmış olduğu sözlük çalışması mevcuttur. Bu nedenle çalışmamızda eş ve zıt anlamlı kelimelerle sözcük öğretim yöntemlerini ve bu tür sözlüklerin yabancı dil öğretimindeki yerini inceleyeceğiz

THE PLACE AND IMPORTANCE OF SYNONYMS AND ANTONYMS TEACHING IN LANGUAGE ACQUISITION

Nowadays it gains importance of teaching four basic skills (listening, speaking, writing and reading) and sub-skills (grammar, vocabulary and fonetic) in foreign language teaching. The actionoriented method that appears after 2000, focuses on teaching of four basic skills and sub-skills and it’s explained in the Common European Framework that is accepted as a guide in foreign language teaching. There are some problems in teaching of four basic skills. As it is indicated in the Common European Framework, one of the problems encountered during the teaching of four skills is vocabulary learning/teaching. So far, many word-learning strategies have been developed. One of the many methods and strategies that have been developed to overcome this difficulty is to improve vocabulary knowledge of students through teaching of antonyms in their both native language and target language and to provide the information that the students need to express themselves in the target language. Although there are many dictionaries and research studies on the teaching of synonyms and antonyms, there is only one Turkish-French synonym-antonym dictionary which is developed by Michelle Bozdemir. The present article will emphasize the importance of synonyms and antonyms in vocabulary teaching and contributions of synonyms and antonyms to foreign language students in acquiring vocabulary learning strategies

___

 • AMSİLİ, P. (2003). L’antonymie en terminologie : quelques remarques.
 • BOZDEMİR, M. (2010). Fransızca-Türkçe / Türkçe-Fransızca Sözlük, İstanbul.
 • CORBIN, P. (1989). Lire les dictionnaires, « Le Français dans le monde », n. s. Lexiques. pp. 31- 41.
 • ÇETİNKAYA, Z. (2005). Basit Tekrar ve Alıştırmalar Yoluyla Sözcük Öğretimi. Dil Dergisi,s.130.
 • DERVİŞOĞULLARI, N. (2008). Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi.
 • D’ARCANGUES, M. (2000). “L’acquisition du Lexique,Classes de première langue vivante II et de seconde langue vivante II” I.U.F.M.- Académie de Montpellier.
 • DURİEUX, C. (1996-1997). “ Pseudo-Synonymes en langue de spécialité” Cahier du CIEL 89- 114.
 • GHAZAL,L. (2007). “Learning Vocabulary In Efl Contexts Through Vocabulary Learning Strategies”, Novitas-ROYAL, Vol.1(2) Turkey, Antalya, no:2, 84-91.
 • GÜNAY, D. (2007). Sözcükbilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
 • GÜRDAL, A.; Arslan, M. (2011). Oyun ve bulmaca etkinlikleriyle yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemi. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7, Sarajevo.
 • HOWATT, A. P. R. (1984). A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • İBRAHIM, A. ; ZALESSKY, M. (1989). Enquête: l’usage du dictionnaire, « Le Français dans le monde », n. s. Lexiques, pp. 24-30.
 • INKPEN, D. (2005). Traduction automatique et comparaison des synonymes français et anglais.
 • KARA, M. (2010). Oyunlarla yabancılara Türkçe öğretimi. Erişim Tarihi: 10 Mart 2013, http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/mk_ogretim/mk_ogretim.htm
 • KARADÜZ A. (2008). ""Yazı" Ve "Yazım" Kavramlarının Dilin Ses ve Anlam Ögeleriyle İlişkisi", Turkish Studies, vol.4, pp.422-448.
 • KARATAY, H. (2007). Kelime öğretimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 141- 153. Erişim Tarihi: 20 Mart 2013, http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2007/1/2007-1-141-153-7- halitkaratay.pdf
 • KORKMAZ, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • MERT LÜLE, E. (2010). Etkinliklerle sözcük öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • REY, A. (1989). Le français et les dictionnaires aujourd’hui, « Le Français dans le monde », n. s. Lexiques, pp. 6-17.
 • SAUTERMEISTER, C. (1989). Pour une meilleure compétence lexicale, « Le Français dans le monde », n. s. Lexiques, pp. 122-133.
 • SALMİNEN, A. N. (1997). La Lexicologie, Paris.
 • SARI, M. (2011). Türkiye Türkçesinde eş anlamlılık ile ilgili bazı sorunlar, Turkish StudiesInternational periodical for the languages, literature and history of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 533-538, TURKEY.
 • SETTEMBRINO T. Le rôle du lexique dans l’enseignement/apprentissage du F.L.E. Erişim tarihi : 12 Nisan 2013, http://www.site.uottawa.ca/~diana/publications/diana_acfas_final.pdf
 • ŞENTÜRK, N. (2001). Türkçe dil bilgisi 6-7-8, İstanbul : Altın Kitapları Yayınevi..
 • YETİŞ, Ö. ( 2005). Sözcük Öğretiminde Öykülendirme Yönteminin İngilizce Dersi İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • VARDAR, B. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Yayınları.

___

APA BÜKER M, ZEYTİNKAYA D (2013). EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 185 - 191.
Chicago BÜKER Mustafa,ZEYTİNKAYA DİLBER EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 185 - 191.
MLA BÜKER Mustafa,ZEYTİNKAYA DİLBER EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.185 - 191.
AMA BÜKER M,ZEYTİNKAYA D EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 185 - 191.
Vancouver BÜKER M,ZEYTİNKAYA D EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 185 - 191.
IEEE BÜKER M,ZEYTİNKAYA D "EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.185 - 191, 2013.
ISNAD BÜKER, Mustafa - ZEYTİNKAYA, DİLBER. "EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL EDİNİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 185-191.