MISIR BASININDA 15 TEMMUZ: “DARBE SADECE MISIR BASININDA BAŞARILI OLDU”

Medya, çağımızda bilgi ve algının insanlar nezdinde değer kazanması için oldukça etkili araçlar bütünüdür. Bilinir ki medya aynı zamanda devletin ideolojik aygıtı olarak da görev yapmaktadır. Bu görev, temelde ideolojik okumalarla gerçek bilgiyi saklayarak istenilen yönde algı yanıltması olabilmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi Mısır ve dünyanın başka ülkelerindeki medyada farklı şekillerle yer aldığı gözlenmiştir. Mısır Ortadoğu'da oldukça etkili ve diğer Arap ülkelerini etkileyebilen bir güce sahiptir. Ancak son yıllarda meşru hükümetin darbeyle devrilmesi ve Türkiye'nin askeri cuntaya karşı tavrı, Mısır hükümetinin Türkiye aleyhine siyasi tavırlar almasına neden olmuşa benzemektedir. Mısır Türkiye'nin bu tavrından sonra her platformda Türkiye aleyhine hareket eder görünmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası BM'de alınmak istenen kınanma kararını da bloke ederek bu tavrını göstermiştir. Mısır hükümetinin bu tavrının medyaya yansımıştır. İşte bu çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Mısır medyasında yer alışının içerik analizi yapılmaya çalışılacaktır. Çalışma yöntemi nitel bir desen olmakla birlikte, çalışmada Mısır'ın siyasal ve kültürel farklılıkları dikkate alınarak kişi ve kurumlar seçilmiştir. Çalışmada ülkenin önemli gazete yazarları ve aktör siyasi yapılarının açıklamalarının içerik analizleri yapılarak Mısır medyasının 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdikleri refleksler anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada resmi ve yarı resmi gazetelerin darbe olmuş gibi haber yaptıkları daha sonra da "tiyatro" vb. söylemlerle Türk halkının demokrasiye sahip çıkarak darbeyi püskürtmelerini küçümsedikleri görülmektedir. Bunun yanında liberal ve İslami değerleri öne alan yazarların darbeye karşı Türk halkını destekledikleri bunu da demokratik değerler veya İslami kardeşlik düşüncesiyle yaptıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında Selefi parti örneğinde görüleceği üzere çekingen tavırla darbe karşıtı söyleme sahip tutumlar sergilendiği izlenimi de dikkat çekicidir

15 JULY COUP ATTEMPT IN EGYPTIAN PRESS: "THE COUP WAS SUCCESSFUL ONLY IN EGYPTIAN PRESS"

The media is one of the most effective tools to gain knowledge and value in people in our day. It is known that the media also function as the state ideological apparatus. This task can mislead the perception in the desired direction by hiding the true knowledge basically through ideological readings. The July 15 coup attempt took different forms in the media in Egypt and other countries of the world. Egypt is very influential in the Middle East and has the power to influence other Arab countries. However, in recent years, the legitimate government has been overthrown by the coup, and Turkey's attitude towards the military culprit has caused the Egyptian government to take political stances against Turkey. Egypt seems to act against Turkey on every platform after this attitude of Turkey. It showed this attitude by blocking the condemnation decision which is wanted to be taken in the UN after the coup attempt of 15 July. This attitude of the Egyptian government appears to be reflected in the media. In this work, the content analysis of the occupation of the 15 July coup attempt in the Egyptian media will be examined. Along with being a qualitative pattern of working method, people and institutions were chosen in consideration of the political and cultural differences of Egypt. In the study, the content analysis of the statements of the major newspaper writers and actor political structures of the country was tried to understand the reflexes of the Egyptian media against the July 15 coup attempt. In the study, official and semi-official newspapers reported that the coup was reported as successful. After the failure of coup attempt, it was seen that they developed "theater" discourse. Especially in the writings, it is seen that the struggle of the Turkish people taken lightly that they should not allow the coup by protecting democracy. It is understood that authors who favor liberal and Islamic values support the Turkish people in the face of the coup attempt and that they are doing it with democratic values or Islamic brotherhood. There are also writings and explanations with a timid attitude, as shown in the example of the Salafi party

Kaynakça

Ayhan, Veysel-Algan, Nazlı A. (2011). “Mısır Devrimi ve Mübarek: Bir Diktatörün Sonu”, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi, http://docplayer.biz.tr/3477841-Misirdevrimi-ve-mubarek-bir-diktatorun-sonu.html (Erişim T. 10.06.2017)

Bekrî, Mustafa (2016). “Erdoğan Ve Darbe Senaryosunda Gizli Kalan Kısım.” http://www.elwatannews.com/news/details/1265883 (Erişim T. 18.11.2016).

Börekçi, Ü. Ayşe. (2013). “Siyaset, Medya ve Ordu Üçgeninde 27 Mayıs Atmosferi: “Karanlığa Direnen Yıldız” Üzerinden Bir Bakış”. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8/9, ss. 1913-1932. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/42783909_114O%C4%9FuzhanB%C3%B6rekci %C3%9Clk%C3%BCAy%C5%9Fe-1913-1932.pdf (Erişim T. 22.03.2017)

Canveren, Önder (2013). Arap Baharı Sonrası Mısır’da Dış Politika ve Güvenlik Politikası Algısı, Polis Akademisi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi): Ankara.

Cude, Süleyman (2016a). “Darbe Gecesinin Medyası” http://www.almasryalyoum.com/news/details/981977 (Erişim T. 12.11.2016).

Cûde, Süleyman (2016). “Erdoğan… Amerika” http://www.almasryalyoum.com/news/details/979832 (Erişim T. 12.11.2016).

Dearing, James. W.-Rogers, Everett. (1996). Communication Concepts 6: Agenda Setting. Thousand Oaks, CA: Sage.

Demir, Şerif (2011). Dünden Bugüne Türkiye’nin Suriye ve Ortaodoğu Politikası, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p. 691-713. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/765391128_42_%C5%9Ferif_demir.pdf (Erişim T. 10.05.2017)

Duran, Burhanettin-Yılmaz, Nuh (2011). “Ortadoğu’da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı’ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, SETA Yay.

el-Misriyyûn (2016). “Yenikapı” https://almesryoon.com/story/911297/-وقادة-أردوغان-وصول .(2016.10.19. T Erişim (األحزاب-الكبرى-إلى-ميدان-يني-قابي

Emre, Akif (2012). “İstanbul-Kahire ekseninde seçimler”. http://www.timeturk.com/tr/2012/05/27/istanbul-kahire-ekseninde-secimler.html (Erişim T. 19.05.2017).

ez-Zanet, Sa’d (2016). “Darbe girişimi” https://almesryoon.com/story/904986/-تركيا-فى-حدث-ما-الزنط تمثيلية-ليس) Erişim T. 15.11.2016).

ez-Zenâtî, Hüseyin (2016). “Mısır’daki “Erdoğan” Destekçilerinin Sırrı” http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/538118.aspx (Erişim T. 09.11.2016).

Gencer, Bedri (2012). İslam’da Modernleşme, Ankara: Doğu Batı Yay.

Gökçe, Orhan (2006). İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Güngör, Nazife (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Siyasal Kitapevi, 2011.

Güngör, Süleyman (2001). “Althusser’de İdeoloji Kavramı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 6 (2), ss.221-231.

Habermas, Jurgen. (2009). Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü, (Çev.) T. Bora ve M. Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları.

Habib, Kemal (2016). “Türkiye’de Üzüntü Verici Bir Gece”. http://www.youm7.com/story/2016/7/19/0127082/تركيا-فى-حزينة-ليلة)Erişim T. 28.10.2016).

Habib, Kemal (2016a). “Türkiye’deki Başarısız Darbe.. Etkiler ve Yankılar” http://www.youm7.com/story/2016/8/1/0102221/والتداعيات-اآلثار-تركيا-فى-الفاشل-االنقالب (Erişim T. 08.10.2016).

Hürriyet, (2013). “Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar”, http://www.hurriyet.com.tr/erdogandan-onemli-aciklamalar-23663775 (Erişim T. 12.05.2017).

İhvân (2016). “Basın Açıklaması”. http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=228677&SecID=212 (Erişim T. 23.10.2016).

İnceoğlu, Metin (2010). Tutum Algı İletişim, İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.

Kalabalık, Aydoğan (2016). “Kahire Büyükelçiliğinden Mısır’a tepki”, http://aa.com.tr/tr/15- temmuz-darbe-girisimi/kahire-buyukelciliginden-misira-tepki/612169?amp=1 (Erişim T. 07.05.2017).

Kışlakçı, Turan (2016). “Arap Medyası ve Türkiye’deki İşgal Darbesi”, https://www.academia.edu/28959532/15_TEMMUZ_DARBE_GİRİŞİMİNDE_TÜRK_B ASINI_ve_YABANCI_BASIN (Erişim T. 10.07.2017).

Mahyun, Yunus (2016). “Basın Açıklaması” http://www.elwatannews.com/news/details/1265303. (Erişim T. 02.11.2016).

Moustafa, Tamir (2007). The Struggle For Constitutional Power, New York: Cambridge University Press.

Özgiray, Ahmet (1996). “Türkiye-Mısır Siyasi İlişkileri (1920–1938)”, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), S.11.,

Öztürk, Hasan-Öztürk, Sevinç vd. (2011). “Afrika’da Türkiye ve Türk Algısı (Mısır-Fas-SenegalTanzanya), Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/rapor/afrikadaturkiyealgisi.pdf (Erişim T. 18.03.2017).

SDE, (2011). “Türkiye-İsrail İlişkileri”, Stratejik Düşünce Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Ekim 2011 Analiz, www.sde.org.tr/userfiles/file/TURKIYE%20ISRAIL%20ILISKILERI.pdf. (Erişim T. 11.04.2017).

Tandoğan, Ali (2013). Arap Baharı Sürecinde Mısır, Atılım Üniversitesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi): Ankara

Taştekin, Fehim (2013). “Mısır’da Çözüm Uzlaşmada”, www.yeniozgurpolitika.eu/index.php?rupel=nuce&id=22798, (Erişim T.: 3.04.2017).

Tekin, Mustafa (2013). “Mısır’ı Firavun’dan Kurtarmak-II. Musa Vakası-”, Umran Dergisi, Ağustos, ss.26-31.

Telci, İsmail N. (2016). “Arap Sokağı” ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” http://www.aljazeera.com.tr/gorus/arap-sokagi-ve-15-temmuz-darbe-girisimi; http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/4821?s=orsam|turkish (Erişim T. 10.05.2017).

Umar, Ömer, O. (2010). “Milli Mücadele Dönemi Atatürk’ün Ortadoğu Politikası”, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, (1) s. 461.

Yaylagül, Levent (2010). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara, Dipnot Yayınları.

Yüksel, Erkan (2001). Medyanın Gündem Belirleme Gücü. Konya: Çizgi Kitabevi.

Kaynak Göster