MANEVİ ANLAM İLE MANEVİYAT İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada Manevi Anlam Ölçeği (MAÖ) ve Maneviyat İfadeleri Envanteri (MİE) Türkçe'ye uyarlanmış ve manevi anlam ile maneviyatın farklı boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Uyarlama çalışması üniversite öğrencileri ve yetişkinlerden oluşan 546 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir. MAÖ ve MİE Türkçe formlarının yapı geçerlikleri doğrulayıcı faktör analizi, yüzde yirmi yedilik üst ve alt grup farkının manidarlığı ve madde toplam korelasyonlarıyla incelenmiştir. Ölçeklere ilişkin güvenirlik analizleri iç tutarlılık ve test-tekrar test yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Ölçek puanları arasındaki ilişkiler ise Pearson momentler çarpım korelasyonları ile incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hem MAÖ hem de MİE Türkçe formları için kabul edilebilir sınırlarda uyum iyiliği indekslerine ulaşılmıştır. MAÖ ve MİE'ye ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla .81 ve .83 olarak bulunurken, iki hafta süreli test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .76 ve .85 olarak bulunmuştur. Bu bulgular MAÖ ve MİE Türkçe formlarının geçerli ve güvenilir ölçme araçları olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Manevi anlam ile maneviyat ifadeleri arasındaki korelasyon katsayıları .55 ile .19 arasında değişmiştir (p < .01). Manevi anlam ile en yüksek düzeyli ilişki bilişsel yönelim arasında; en düşük ilişki ise doğaüstü (paranormal) inançlar arasında bulunmuştur. Bulgular manevi anlamın maneviyatın bilişsel ve dindarlık boyutlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu iki yapının manevi anlamla orta düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğu ortaya konmuştur

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL MEANING AND SPIRITUALITY

Current study initially adapted the Spiritual Meaning Scale (SMS) and the Expressions of Spirituality Inventory (ESI) into Turkish and consequently relationships among different dimensions of spiritual meaning and spirituality were examined. The adaptation was carried out with a sample of 546 participants composed of undergraduates and adults. The construct validity of the SMS and the ESI was examined by confirmatory factor analysis, the significance of the difference between 27% lower and upper groups, and item-total correlations. The reliability of the scales was examined through internal consistency and test-retest. The relationships among the scores were examined through Pearson product-moment correlation coefficients. As a result of confirmatory factor analyses, the goodness of fit index values were found within the acceptable thresholds for both scales. Cronbach alpha coefficients of the SMS and the ESI were found to be .81 and .83, respectively, and the testretest reliability coefficients were found to be .76 and .85, respectively. These findings showed that the SMS and the ESI are valid and reliable measures of spiritual meaning and spirituality, respectively. The correlation coefficients of the relationships among spiritual meaning and spirituality expressions varied between .55 and .19 (p < .01). Spiritual meaning correlated with cognitive orientation at the highest level, whereas it correlated with paranormal beliefs at the lowest level. The findings showed that spiritual meaning was associated with cognitive and religious dimensions of spirituality. We found that these two constructs were associated positively at medium level

___

Averill, J. R. (2002). Emotional creativity: Toward “spiritualizing the passions”. In, Snyder, C. R & Lopez, S. J. (Eds.), Handbook of positive psychology, (s.172-185). Oxford University Press.

Bamonti, P., Lombardi, S., Duberstein, P. R., King, D. A., & Van Orden, K. A. (2016). Spirituality attenuates the association between depression symptom severity and meaning in life. Aging & Mental Health, 20(5), 494-499.

Batthyany, A., & Russo-Netzer, P. (2014). Psychologies of meaning. In Meaning in positive and existential psychology (s. 3-22). Springer New York.

Bauman, Z. (2011). Yaşam sanatı (Çev. A. Sarı). Versus Kitap.

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. Guilford Press.

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J. L., & Garbinsky, E. N. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. The Journal of Positive Psychology, 8(6), 505- 516.

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238-246. doi:10.1037/0033-2909.107.2.238

Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness-of-fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. doi:10.1037/0033-2909.88.3.588

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York, NY: Wiley.

Brassai, L., Piko, B. F., & Steger, M. F. (2011). Meaning in life: Is it a protective factor for adolescents’ psychological health?. International Journal of Behavioral Medicine, 18(1), 44- 51.

Cavazos Vela, J., Castro, V., Cavazos, L., Cavazos, M., & Gonzalez, S. L. (2015). Understanding Latina/o students’ meaning in life, spirituality, and subjective happiness. Journal of Hispanic Higher Education, 14(2), 171-184.

Chamberlain, K., & Zika, S. (1988). Measuring meaning in life: An examination of three scales. Personality and individual differences, 9(3), 589-596.

Csikszentmihalyi, M., & Halton, E. (1981). The meaning of things: Domestic symbols and the self. Cambridge University Press.

Çakar, F. S., Karataş, Z., & Tagay, Ö. (2016). Predicting hopelessness by coping styles, depression and meaning in life. Journal of Human Sciences, 13(3), 4565-4578.

Debats, D. L. (1990). The life regard index: reliability and validity. Psychological Reports, 67(1), 27-34.

Debats, D. L. (1996). Meaning in life: Clinical relevance and predictive power. British Journal of Clinical Psychology, 35(4), 503-516.

Debats, D. L., Drost, J., & Hansen, P. (1995). Experiences of meaning in life: A combined qualitative and quantitative approach. British Journal of Psychology, 86(3), 359-375.

Demirbaş-Çelik, N. (2016). Üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam ve yaşam amaçları arasındaki ilişki. Mediterranean Journal of Humanities, 6(1),133-141.

Demirdağ, S., & Kalafat, S. (2015). Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 83-95.

Ellis, A. (1989). Dangers of transpersonal psychology: A reply to Ken Wilber. Journal of Counseling & Development, 67(6), 336-337.

Emmons, R. A. (2003). Personal goals, life meaning, and virtue: Wellsprings of a positive life. . In, Keyes, C. L. M. & Haidt, J. (Eds.), Flourishing: Positive psychology and the life well-lived, (s. 105-128). American Psychological Association.

Emmons, R. A. (2006). Spirituality. M. Csikszentmihalyi, M., & IS Csikszentmihalyi (Eds.), A life worth living: contributions to positive psychology, 62-81.

Frankl, E. V. (1999). Duyulmayan anlam çığlığı psikoterapi ve hümanizm (Çev. S. Budak). Ankara: Öteki Yayınevi.

Frankl, V. E. (2017). İnsanın anlam arayışı (Çev. S. Budak). İstanbul: Okuyanus Yayınları.

Genia, V. (1991). The spiritual experience index: A measure of spiritual maturity. Journal of Religion and Health, 30(4), 337-347.

Guttmann, D. (2008). Finding meaning in life, at midlife and beyond: Wisdom and spirit from logotherapy. Praeger Publishers.

Hodge, D. R. (2003). The intrinsic spirituality scale: A new six-item instrument for assessing the salience of spirituality as a motivational construct. Journal of Social Service Research, 30(1), 41-61.

Ivtzan, I., Chan, C. P., Gardner, H. E., & Prashar, K. (2013). Linking religion and spirituality with psychological well-being: Examining self-actualisation, meaning in life, and personal growth initiative. Journal of Religion and Health, 52(3), 915-929.

Jagers, R. J., & Smith, P. (1996). Further examination of the spirituality scale. Journal of Black Psychology, 22(4), 429-442.

Kasapoğlu, F. (2015). Manevi Yönelim Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 51-68.

Katsogianni, I. V., & Kleftaras, G. (2015). Spirituality, meaning in life, and depressive symptomatology in drug addiction. International Journal of Religion & Spirituality in Society, 5(2), 11-24.

Kavas, E., & Kavas, N. (2014). Manevi destek algısı (MDS) ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Electronic Turkish Studies, 9(2), 905-915.

Kavas, E., & Kavas, N. (2015). Hastalarda manevi bakım ihtiyacı konusunda doktor, ebe ve hemşirelerin manevi destek algısının belirlenmesi: Denizli örneği. Electronic Turkish Studies, 10(14), 449-460.

Kim, J., Seto, E., Davis, W. E., & Hicks, J. A. (2014). Positive and existential psychological approaches to the experience of meaning in life. In meaning in positive and existential psychology (s. 221-233). Springer New York.

King, D. B. (2010). Personal meaning production as a component of spiritual intelligence. International Journal of Existential Psychology and Psychotherapy, 3(1), 1-5.

Kleftaras, G., & Katsogianni, I. (2012). Spirituality, meaning in life, and depressive symptomatology in individuals with alcohol dependence. Journal of Spirituality in Mental Health, 14(4), 268- 288.

Klinger, R. (2012). The search for meaning in evolutionary perspective and its clinical implications. In P. T. P. Wong (Eds.), The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2, 23-55.

Lips-Wiersma, M. (2002). The influence of spiritual “meaning-making” on career behavior. Journal of Management Development, 21(7), 497-520.

MacDonald D. A. (2000a). Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality. Journal of Personality, 68(1), 153-197.

MacDonald, D. A. (2000b). The Expressions of Spirituality Inventory: Test development, validation and scoring information. Unpublished test manual.

Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness of fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.

Mascaro, N., Rosen, D. H., & Morey, L. C. (2004). The development, construct validity, and clinical utility of the spiritual meaning scale. Personality and Individual Differences, 37(4), 845-860.

Mascaro, N., & Rosen, D. H. (2005). Existential meaning's role in the enhancement of hope and prevention of depressive symptoms. Journal of Personality, 73(4), 985-1014.

Morgan, J., & Farsides, T. (2009). Measuring meaning in life. Journal of Happiness Studies, 10(2), 197-214.

Muhamad, H., Roodenburg, J., & Moore, D. W. (2014). The expressions of spirituality inventory: Evidence for the cross cultural validity in a Malaysian context. Journal of Transpersonal Psychology, 46(1), 58-71.

Nelson, J. M. (2009). Psychology, religion, and spirituality. Springer Science & Business Media.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York, NY: McGraw Hill.

Peterson, C (2006). The values in action (VIA) classification of strengths. M. Csikszentmihalyi, M., & IS Csikszentmihalyi (Eds.), A life worth living: Contributions to positive psychology, (s. 29-48).

Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of personality, 67(6), 985-1013.

Reker, G. T., Peacock, E. J., & Wong, P. T. (1987). Meaning and purpose in life and well-being: A life-span perspective. Journal of Gerontology, 42(1), 44-49.

Seligman, M. E. (2004). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster.

Sİrensen, T., Lien, L., Landheim, A., & Danbolt, L. J. (2015). Meaning-making, religiousness and spirituality in religiously founded substance misuse services—A qualitative study of staff and patients’ experiences. Religions, 6(1), 92-106.

Steger, M. F. (2012). Making meaning in life. Psychological Inquiry, 23(4), 381-385.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S.,& Kaler,M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80–93.

Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioral Research, 25, 173–180.

Şahin, M., Aydın, B., Sarı, S. V., Kaya, S., & Pala, H. (2012). Öznel iyi oluşu açıklamada umut ve yaşamda anlamın rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 827-836.

Şahin, R. & Baloğlu M. (2016). Maneviyat İfadeleri Envanteri uyarlama çalışması. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 28-30 Nisan 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

Thomas, C. L, & Cohen, H. L. (2006). Understanding spiritual meaning making with older adults. Journal of Theory Construction & Testing, 10(2), 65-70.

Underwood, L. G. (2006). Ordinary spiritual experience: Qualitative research, interpretive guidelines, and population distribution for the Daily Spiritual Experience Scale. Archive for the Psychology of Religion, 28(1), 181-218.

Vella-Brodrick, D. A., & White, V. (1997). Response set of social desirability in relation to the mental, physical and spiritual well-being scale. Psychological Reports, 81(1), 127-130.

Wong, P. T. (2012). Toward a dual-systems model of what makes life worth living. In P. T. P.Wong (Eds.), The Human Quest for Meaning: A handbook of psychological research and clinical applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2, 3-22.

Wong, P. T. (2014). Viktor Frankl’s meaning-seeking model and positive psychology. In Meaning in positive and existential psychology (s. 149-184). Springer New York.

Wong, P. T. (2016). Meaning-seeking, self-transcendence, and well-being. In Logotherapy and existential analysis (s. 311-322). Springer International Publishing.

Zika, S., & Chamberlain, K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological well- being. British Journal of Psychology, 83(1), 133-145.

Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Butter, E. M., Belavich, T. G., ... & Kadar, J. L. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzying the fuzzy. Journal for the Scientific Study of Religion, 36(4), 549-564.

___