A Research on Judaism as an International Organization and a Brief History of the Foundation of Israel

As a formal description, an organization is an entity, such as a firm, an association, or an institution, embracing one or more people or groups of people and having a particular purpose. Followers of Judaism as one of the oldest belief groups in the Middle East have established an organizational body involving groups of people as well as countries. As a region, the Middle East is a geography that has witnessed several important events since the beginning of known human history. The most effective reason for this situation is that the Middle East has been the center of the three divine religions. Middle East refers to the region that starts from Turkey and Iran on the north and encompasses Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and the UAE, and extends to Oman in the east and Yemen in the south and to Egypt in the west, surrounding Syria, Lebanon, Israel, Palestine and Jordan. Since the early periods of history, the unique geopolitical value that is a result of its control of the earth's most important land and waterways has made the Middle East the primary target of the powers pursuing world domination. The source of the struggle for the region, especially until the 20th century, was religious factors. With the laying of the ground for Zionism in Europe at the end of the 19th century, the goal was to establish a Jewish State in Palestinian. States that had the power to establish the State of Israel supported Jews and encouraged a Jewish immigration from Europe to Palestine. These states played many important roles in the establishment of the State of Israel. The history of Israel being established as a state in the Palestinian region has been briefly described. In this study Judaism is presented together with the organizational establishment of Israel thus scholars and public may have a clear understanding under an academic point of view.

Uluslararası Bir Örgüt Olarak Musevilik ve İsrail’in Kuruluşunun Kısa Bir Tarihi Üzerine Araştırma

Resmi bir tanım olarak, bir örgüt, bir veya daha fazla kişiyi veya insan grubunu kucaklayan ve belirli bir amacı olan bir firma, dernek veya kurum seklindeki bir oluşumdur. Ortadoğu'daki en eski inanç gruplarından biri olarak Museviliğin takipçileri, ülkeler kadar insan gruplarını da içeren bir örgütsel yapı oluşturmuşlardır. Ortadoğu, bölge olarak bilinen insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birçok önemli olaya tanıklık etmiş bir coğrafyadır. Orta Doğu, kuzeyde Türkiye ve İran'dan başlayıp Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve BAE'yi kapsayan, doğuda Umman ve güneyde Yemen'e, batıda Mısır'a, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin ve Ürdün'e kadar uzanan bölgeyi ifade eder, bazı kaynaklarda, Somali de bölgeye dahil edilmiştir.Tarihin ilk dönemlerinden bu yana, dünyanın en önemli toprak ve su yollarının kontrolünün bir sonucu olan eşsiz jeopolitik değer, Orta Doğu'yu dünya hakimiyetini takip eden güçlerin birincil hedefi haline getirmiştir.Bu durumun en etkili nedeni, Ortadoğu'nun üç ilahi dinin merkezi olmasıydı. Bölge için özellikle 20. yüzyıla kadar verilen mücadelenin kaynağı dini faktörlerdi. 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da Siyonizm’in zemininin atılmasıyla birlikte amaç Filistin'de bir Musevi Devleti kurmaktı. İsrail Devleti'ni kurma gücüne sahip olan devletler Musevileri destekledi ve Avrupa'dan Filistin'e Musevi göçünü teşvik etti. Bu devletler İsrail Devleti'nin kurulmasında birçok önemli rol oynadılar. Araştırmada İsrail'in Filistin bölgesinde bir devlet olarak kurulma tarihi kısaca sunulmuştur. Bu çalışmada Musevilik, İsrail'in örgütsel yapılanmasıyla birlikte sunulmakta, böylece akademisyenler ve halk, akademik bir bakış açısı altında net bir anlayışa sahip olabilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

Abu-Sitta,S.(2001). The right of return: sacred, legal and possible', in Palestinian Refugees:The Right of Return Ed. NAruri (Pluto Press, London)195-207 https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs9x9.16

Arab Association for Human Rights. (1998). The Palestinian Arab Minority in Israel: Economic, Social and Cultural Rights (a report presented by the Arab Association for Human Rights to the UNCESCR Committee on Israel's implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Arab Association for Human Rights. https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-9902-0094

Avineri, S. (1998). National minorities in democratic nation-states' in Eli Rekhess (ed.), Arabs inIsraeli Politics: Dilemmas of Identity. Tel Aviv University, 17-27 https://doi.org/10.15420/aer.2018.21.2

Arı, T. (2018). Uluslararası İlişkilere Giriş. Aktüel Yayinlari.5. Basım.

Aruri,N.(2001).Palestinian Refugees: The Right of Return. Pluto Press.

Akın, K.(2103). Orta Doğu’nun Kara Kutusu, Diasan Basim Form Matbacilik.1. Basım.

Benvenisti, M. (1987). Report: Demographic, Economic, Legal, Social and Political Developments in the West Bank. Jerusalem: West Bank Data Base Project. https://doi.org/10.4324/9780367274481-2

Bisharat, G. (1994).Land, law and legitimacy in Israel and the occupied territories.The American University Law Review 43 467 -561

Fischbach, M.(2003).Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab -Israeli Conflict (Columbia University Press) https://doi.org/10.7312/fisc12978

Gavison, R. (1999). Israel as a Jewish and Democratic State: Tensions and Chances. Hakibbutz Hameuchad

Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler Bir Giriş, 7. Bölüm(çeviren: İnaç Hüsamettin).Liberte Yayinlari, 5. Basım.

Katz, Y. (1992).Transfer of population as a solution to international disputes: population exchanges between Greece and Turkey as a model for plans to solve the Jewish ^ Arab disputein Palestine during the 1930s.Political Geography 11 55 -72 https://doi.org/10.1016/0962-6298(92)90019-p

Kimmerling, B.(1999). Religion, nationalism and democracy in Israel, Constellations 6(3): 339-63. https://doi.org/10.1111/1467-8675.00150

Kretzmer, D. (1990). The Legal Status of the Arab Minority in Israel. Boulder Press.

Nevo, J. (1983). The Palestine Arabs' attitude towards the Yishuv and the Zionist move-ment' in Shmuel Almog (ed.), Zionism and the Arab Question. The Zalman ShazarCenter. 149-62

Özakıncı, C.(2015). Türkiye’nin Siyasiİntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı.Otopsi Yayinlari, 27. Basım.

Smith, A. (1986). The Ethnic Origin of Nations. BlackwellPress.

Sönmezoğlu F., Güneş H., &Keleşoğlu E. (2017). Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayinlari7. Basım.

Şenel, B. (2015). İsrail Devleti’nin Kuruluşunda Türkiye’nin İsrail’i Tanıma Süreci.Akademik ORTA DOĞU,(1) 9.

Yiftachel, O. (2000). Is “ethnic democracy”really possible? Jews, Arabs and the Israeli regime.Jama'a 6: 58-68

Yiftachel,O.Kedar A. (2000). Landed power: the making of the Israeli land regime.Theory and Criticism16 67 -100

Kaynak Göster