ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER İLE GÜNLÜK YAŞAMLARI ARASINDA KURDUKLARI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2017’de güncellenmiş olan sosyal bilgiler öğretim programında 7 öğrenme alanı, 27 beceri, 18 değer ve 4-7 sınıf arasında toplam 131 kazanım bulunmaktadır (MEB, 2018). Sosyal bilgilerin amacına ulaşması için öğrencilerin yedinci sınıf sonunda sosyal bilgiler öğretim programında yer alan bu öğrenme alanlarına ilişkin içerik, beceri, değer ve kazanımları edinmiş olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde edindikleri bu öğrenmeleri günlük yaşamları ile ilişkilendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin günlük yaşamları ile sosyal bilgiler arasında kurdukları ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Adıyaman ili merkez ilçede bulunan bir devlet okuluna devam eden 12 gönüllü yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma verileri öğrenci günlükleri kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan günlüklerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Çalışmada sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğrenme alanları, değerler ve beceriler tema olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğrenme alanlarından en fazla İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanının içeriği ile günlük yaşamları arasında ilişki kurdukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenci günlükleri incelendiğinde öğrencilerin programda yer alan değerlerden sorumluluk, becerilerden ise dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı ile günlük yaşamları arasında daha fazla ilişki kurdukları ortaya çıkmıştır.

Investigation of The Relationship Between Social Studies and Secondary School Students Actual Lifes

There are 7 themes, 27 skills, 18 values and a total of 131 gains between 4-7th grades in the social studies curriculum updated in 2017. To achieve the social studies curriculum’ purpose, students are expected to learn the content, skills, values and gains at the end of the seventh grade. In this context, students should be able to relate the knowledge, skills and values they have learned in social studies with their actual lifes. The aim of this study is to examine the relationship between students' actual life and social studies. Document analysis, one of the qualitative research approaches, was used in this study. The research study group is consists of 12 volunteer seventh grade students who attending a public school in the central district of Adıyaman in the 2018-2019 school year. Data were collected using student diaries. Descriptive and content analysis were used to analyze the diaries collected within the scope of the research. In the study, the social studies themes, values and skills were determined as themes. As a result of the findings, it has been determined that the students mostly establish a relationship between the content of called the People, Places and Environments theme and their actual lifes. In addition, when the student diaries were examined, it was found that the students established more relationships between responsibility from the values in the program, and digital literacy and media literacy with their actual lifes. In addition, when the student diaries were examined, it was revealed that the students established a greater relationship between the responsibility value and their actual lifes. As for the skills, it was revealed that they establish more relationships between digital literacy and media literacy and their actual lifes.

Kaynakça

Akengin, H., Sağlam, D. & Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 16, 1-12.

Bauml, M. (2016). Is it cute or does it count? Learning to teach for meaningful social studies in elementary grades. The Journal of Social Studies Research, 40(1), 55-69.

Bayir, O. G. & Cengelci, T. (2010). Social studies course from the perspective of students' learning diaries. International Journal of Learning, 17(6), 131- 143.

Brophy, J. E. & Alleman, J. (1993). Elementary social studies should be driven by major social education goals. Social Education, 57, 272-278.

Chapin, J. R. (2006). Introduction: Do elementary school students and their teachers really dislike social studies? The Social Studies, 97(5), 187-188.

Charlsworth, R. & Miller, N. L. (1985). Social studies and basic skills in the early childhood classroom. The Social Studies, 76(1), 34-37.

Creswell, J. W. (2008). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 3. Edition, Sage Publications.

Deveci, H. & Selanik Ay, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Journal of International Social Research, 2(6), 167-181.

Dewey J. (1938). Education and Experience. Simon and Schuster.

Dinç, E. & Doğan, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49.

Doğan, Y. & Torun, F. (2018). Sosyal bilgiler ders kitapları nereye doğru gidiyor? The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2). 111-125.

Dündar, Ş., Güvendir, M. A., Kocabıyık, O. O. & Papatga, E. (2014). Which elementary school subjects are the most likeable, most important, and the easiest? Why?: A study of science and technology, mathematics, social studies, and Turkish. Educational Research and Reviews, 9(13), 417-428.

Egan, K. (1980) John Dewey and the social studies curriculum. Theory & Research in Social Education, 8(2), 37-55.

Fernández, C., Massey, G. C. & Dornbusch, S, M. (1976) High school students’ perceptions of social studies, The Social Studies, 67(2), 51-57.

Fitchett, P., & Heafner, T. (2010). A national perspective on the effects of highstakes testing and standardization on elementary social studies marginalization. Theory and Research in Social Education, 38(1), 114- 130.

Gibson, S. (2012). Why do we learn this stuff? Students' views on the purpose of social studies. Canadian Social Studies, 45(1), 43-58.

Halbach, A. (2000). Finding out about students' learning strategies by looking at their diaries: A case study. System, 28(1), 85-96.

Halstead J. M. & Taylor, M. J. (2000) Learning and teaching about values: A review of recent research, Cambridge Journal of Education, 30(2), 169- 202.

Hayırsever, F. & Kısakürek, M. A. (2014). Sosyal bilgiler ders kitabının, ilköğretim programında kazandırılması hedeflenen beceriler açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(8), 23-42.

Keskin, Y. & Öğretici, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde duyarlılık değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 143-181.

Khaled, A. F. (2013). Jordanian students attitudes toward social studies education. The Journal of International Social Research, 6(24), 227-236.

MEB (2005). Sosyal Bilgiler Dersi (4. ve 5. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu.

MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Jossey-Bass Publishers,

Ollila, J. & Macy, M. (2019). Social studies curriculum integration in elementary classrooms: A case study on a Pennsylvania Rural School. The Journal of Social Studies Research, 43, 33–45.

Pace, J. L. (2012). Teaching literacy through social studies under no child left behind. The Journal of Social Studies Research, 36(4), 329-358.

Robson, C. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması. (Çev. Ed. Şakir Çankır ve Nihan Demirkasımoğlu). Anı Yayıncılık.

Taşkıran, C., Baş, K. & Bulut, B. (2016). Sosyal bilgiler dersinin kendine özgü becerilerinin kazandırılma düzeyi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 1-19. URL, 1: https://www.socialstudies.org/about, Erişim tarihi: 23.09.2020

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları, 35, 29-56.

Zhao & Hoge, J. D. (2005) What elementary students and teachers say about social studies. The Social Studies, 96(5), 216-221.

Kaynak Göster