YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN POETİK GÖRÜŞLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI

Yahya Kemal Beyatlı, şiirleri ve şiir sanatı üzerine söyledikleriyle modern Türk şiirinin kurucu isimlerinden olma vasfını elde etmiştir. Bir neoklasik olarak eski şiirin ve ona bağlı kültür dünyasının unsurlarını, erişilmesi zor bir söyleyişle yeni şiirin, yeni kültür hayatının dünyasına bağlamıştır. Şiirini inşa ederken her büyük sanatkâr gibi poetik bir arka plana yaslanmıştır. Dolayısıyla şiirinde, ilhamdan estetik plana uzanan düzeni oluştururken bir takım kaidelere bağlı kalmış, bir poetika-şiir örgüsü tesis etmiştir. Bu çalışma, Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerinden ve düzyazılarından hareketle poetikasını tespit etmeyi ve poetikası ile şiiri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Makalede, Orhan Okay’ın poetika metinlerini incelerken teklif ettiği tasnife bağlı olarak “tarifler, dış yapı, dil, sanatların tedahülü, iç yapı, muhteva ve şiir okuyucusu” başlıkları dikkate alınmıştır.

The Reflection of Yahya Kemal Beyatlı's Poetic Views on The Poems

Yahya Kemal Beyatlı has achieved the qualification of being one of the founding names of modern Turkish poetry with his poems and poetry art. As a neoclassical, he connected the elements of old poetry and the cultural world connected to it to the world of new poetry, new cultural life, with a difficult to reach saying. Like every great artist, he was leaning against a poetic background while building his poetry. Therefore, while forming the order from inspiration to aesthetic plan in his poem, he adhered tosome plinths and established a poetic-poetry weave. This study aims to determine the poetics of poetry and prose of Yahya Kemal Beyatlı and to determine the relationship between poetics and poetry. In the article, the titles of “recipes, exterior structure, language, including of arts, interior structure, content and reader of poetry” are taken into consideration, depending on the classification offered by Orhan Okay while examining the poetic texts.

Kaynakça

Aristoteles (2005). Poetika. (Nazile Kalaycı, Çev.) Bilim ve Sanat yayinlari.

Banarlı, N. S. (1984). Yahya Kemal Bir Dağdan Bir Dağa. Kubbealtı neşriyat.

Banarlı, N. S. (1987). Yahya Kemal Yaşarken. İstanbul Fetih Cemiyeti yayinlari.

Belge, M. (2018). Şairaneden Şiirsele Türkiye’de Modern Şiir.İletişim yayinlari.

Beyatlı, Y. K. (1963). Rubailer ve Hayyam Rubailerini TürkçeSöyleyiş. İstanbul Fetih Cemiyeti yayinlari.

Beyatlı, Y. K. (1973). Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım. İstanbul Fetih Cemiyeti yayinlari.

Beyatlı, Y. K. (1976). Bitmemiş Şiirler.İstanbul Fetih Cemiyeti yayinlari.

Beyatlı, Y. K. (1990). Edebiyata Dair. İstanbul Fetih Cemiyeti yayinlari.

Beyatlı, Y. K. (2004). Eski Şiirin Rüzgarıyle. YKY.

Beyatlı, Y. K. (2010). Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul Fetih Cemiyeti yayinlari.

Çıkla, S. (2010). Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960. Akçağ yayinlari.

Gür, Â. & Koçakoğlu, B. (2009). Yeni Türk edebiyatında kaynak olarak Poetika. Turkish Studies, 4/1, 79-187. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 541

Huyugüzel, Ö. F. (1984). Yahya Kemal’inşiir görüşü ve kullandığı terimler. Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı. Marmara Üniversitesi yayinlari.

Karaca, A. (2010). İkinci Yeni Poetikası. Hece yayinlari.

Karadeniz, M. (2015). Cemal Süreya’nınŞiir Estetiğinde Poetik Sadakat: Poetika ile Şiir Arasındaki Mütekabiliyet. Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Koçak, O. (2012). Kopuk Zincir Modern Şiir Üzerine Denemeler. Metis yayinlari.

Okay, O. (2011). Poetika Dersleri. Dergâh yayinlari.

Şenler, Y. (1997). Kültür ve Edebiyata Dair Görüşleriyle Yahya Kemal. Ötüken yayinlari.

Tanpınar, A. H. (2001).Yahya Kemal. YKY.

Tanpınar, A. H. (2007). Edebiyat Üzerine Makaleler. Dergâh yayinlari.

Tanpınar, A. H. (2010). Huzur. Dergâh yayinlari.

Tanpınar, A. H. (2006). Yaşadığım Gibi. Dergâh yayinlari.

Tanyol, C. (2008). Türk Edebiyatında Yahya Kemal. Özgür yayinlari.

Todorov, T. (2008). Poetikaya Giriş. (Kaya Şahin, Çev.) Metis Eleştiri.

Tunalı, İ. (2002). Sanat Ontolojisi. İnkılâp kitabevi.

Kaynak Göster