LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE GERİ BİLDİRİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, lisansüstü eğitimde geri bildirime ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi benimsenen araştırmada, olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de farklı üniversitelerde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü eğitim alan 100 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formunda; öğrencilerin geri bildirim kavramına, geri bildirimin amacına, geri bildirimin etkili olduğu durumlara, aldıkları geri bildirimi anlama durumlarına, geri bildirim aldıklarında hissettikleri duygulara, geri bildirim almanın olumlu yönlerine, geri bildirim alma sürecinde karşılaşılan olumsuz durumlara ve son olarak öğretim üyelerinin geri bildirim verme konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 8 açık uçlu soru yer almaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin geri bildirimi “Bilgilendirme, değerlendirme, yönlendirme, gelişmeyi sağlayan unsur,iletişimi sağlayan unsur, motive edici unsur ve değer verme” olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Öğrenciler geri bildirimin amacını “Zayıf yönleri göstermek, gelişimi sağlamak, çalışmanın niteliğini artırmak, güçlü yönleri göstermek, yönlendirmek, değerlendirmek, hedefe ulaşmayı sağlamak, etkili iletişimi sağlamak, motivasyonu artırmak ve farklı bakış açısı kazandırmak” olarak ifade etmişlerdir. Öğrencilerin etkili geri bildirime ilişkin görüşleri “Veriliş şekline göre, ihtiyaç alanına göre, veriliş zamanına göre, işlevine göre, alan kişiye göre ve veren kişiye göre etkili geri bildirim” olarak çeşitlilik göstermiştir. Aldıkları geri bildirimi anlama durumlarına ilişkin olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğu “Yeterince anladığımı düşünüyorum” yönünde görüş belirtmiştir. Öğrenciler geri bildirim aldıklarında “Olumlu duygular ve olumsuz duygular” yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler geri bildirimin olumlu yönleri arasında özellikle “Yönlendirici olması, gelişimi sağlaması, motivasyonu artırması, performansı artırması”na vurgu yaparken, geri bildirim alma sürecinde karşılaştıkları olumsuz durumlar arasında ise en fazla “Motivasyonun düşmesi” durumuna değinmişlerdir. Son olarak, lisansüstü eğitimde öğretim üyelerinin geri bildirim verme konusundaki yeterliliğine ilişkin olarak öğrencilerin büyük çoğunluğu “Kısmen yeterli olduklarını düşünüyorum” şeklinde görüş belirtmişlerdir.

The Opinions of Students on the Feedback in Postgraduate Education

The aim of this study is to investigate the opinions of students on the phenomenon of feedback in postgraduate education. Phenomenology design which is one of the qualitative research designs was used in the study. The study group consists of 100 postgraduate students at different universities in Turkey in 2020-2021 academic year, affiliated with the Institute of Educational Sciences. A semi-structured interview form was used as data collection tool in the research. In the interview form, there were 8 open- ended questions aiming to determine the opinions of the students on the concept of feedback, its purpose, the situations where the feedback is effective, their understanding of the feedback they receive, the emotions they feel when they receive feedback, the positive aspects of receiving feedback, the negative situations encountered during the feedback process, and finally academics’ competence in giving feedback. Content analysis technique was used to analyze the data obtained in the study. According to the findings, students defined the feedback as “informing, evaluating, directing, providing development, providing communication, motivating and valuing”. The purpose of feedback was defined by the students as “showing weaknesses, providing development, increasing the quality of the work, showing the strengths, directing, evaluating, achieving the goal, ensuring effective communication, increasing motivation and gaining a different perspective”. The students' opinions on effective feedback varied as “the form of delivery, the area of need, the time of delivery, the function, the person receiving it, and the person giving it”. Regarding their understanding of the feedback they received, the majority of the students stated to be sufficient at understanding the feedback they receive. Students stated that they experienced “positive and negative emotions” when they received feedback. While the students emphasized the positive aspects of feedback as “Being a guide, providing development, increasing motivation and performance”, they mostly mentioned the situation of “Losing motivation” among the negative situations they encountered in the process of receiving feedback. Finally, the majority of students asserted that the academics are partially competent in giving feedback in postgraduate education.

Kaynakça

Austen, L. & Malone, C. (2018). What students’ want in written feedback: praise, clarity and precise individual commentary. Practitioner Research in Higher Education, 11(1), 47-58.

Aybek, E. C., Şimşek, A. S. & Taş, Y. D. (2010, Mayıs). Sınıf öğretmeni adaylarının geri bildirim alma düzeylerinin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Cumhuriyet Üniversitesi. https://www.researchgate.net/publication/269465442_Sinif_ Ogretmeni_Adaylarinin_Geri_Bildirim_Alma_Duzeylerinin_Incelenmesi /link/548cc2240cf2d1800d80c6a5/download

Aydın S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak Verilen Geribildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Balat, Ş., Kayalı, B., Karaman, S. & Kurşun, E. (2020). Çevrimiçi ortamlarda motivasyonel geribildirimin öğrenenlerin öz-düzenleme, öz-yeterlilik, kaygı ve başarı puanlarına etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 19-36.

Beaumont, C., O’Doherty, M. & Shannon, L. (2008). Staff and Student Perceptions of Feedback Quality in the Context of Widening Participation (Report). The Higher Education Academy.

Bevan, R., Badge, J., Cann, A., Willmott, C. & Scott, J. (2008). Seeing eye-to- eye? staff and student views on feedback. Bioscience Education, 12(1), 1- 15, https://doi.org/ 10.3108/beej.12.1

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. & Clare, L. (2004). Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kappan, 86(1), 8-21.

Blair, A. & McGinty, S. (2013). Feedback-dialogues: exploring the student perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(4), 466- 476, https://doi.org/10.1080/02602938.2011.649244

Caffarella, R. S. & Barnett, B. G. (2000). Teaching doctoral students to become scholarly writers: The importance of giving and receiving critiques. Studies in Higher Education, 25(1), 39-52.

Can, G. & Walker, A. (2011). A model for doctoral students’ perceptions and attitudes toward written feedback for academic writing. Research in Higher Education, 52(5), 508-536.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz. A. Aypay (Çev. Ed.). Anı.

Costa, N. D. (2010). Feedback on Feedback: Student and academic perceptions, expectations and practices within an undergraduate Pharmacy course. ATN Assessment Conference 2010 University of Technology Sydney. https://www.uts.edu.au/sites/default/files/DiCosta.pdf

Çimen, O. (2017). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Geribildirim Modelinin Motivasyon ve Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dawson, P., Henderson, M., Mahoney, P., Phillips, M., Ryan, T., Boud, D. & Molloy, E. (2019). What makes for effective feedback: staff and student perspectives, Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(1), 25-36. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1467877

de Kleijn, R. A., Mainhard, M. T., Meijer, P. C., Brekelmans, M. & Pilot, A. (2013). Master’s thesis projects: student perceptions of supervisor feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(8), 1012- 1026. https://doi.org/10.1080/02602938.2013.777690

Eren, M. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Aldıkları Geri Bildirim ile İlgili Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ferguson, P. (2011). Student perceptions of quality feedback in teacher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(1), 51-62.

Getzlaf, B., Perry, B., Toffner, G., Lamarche, K. & Edwards, M. (2009). Effective instructor feedback: perceptions of online graduate students. The Journal of Educators Online, 6(2), 1-22. https://www.thejeo.com/archive/ 2009_6_2/getzlaf_perry_toffner_lamarche_edwards

Gibbs, G. & Simpson, C. (2004) Conditions under which assessment supports students’ learning. Learning and Teaching in Higher Education,1(1), 3-31.

Güçlü, İ. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Nobel. Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Hattie, J. A. (1987). Identifying the salient facets of a model of student learning: a synthesis of meta-analyses. International Journal of Educational Research, 11(2), 187-212.

Higgins, R., Hartley, P. & Skelton, A. (2001). Getting the message across: the problem of communicating assessment feedback. Teaching in Higher Education, 6(2), 269-74.

Higgins, R., Hartley, P. & Skelton, A. (2002). The conscientious consumer: Reconsidering the role of assessment feedback in student learning. Studies in Higher Education, 27(1), 53-64.

Hounsell, D. (2003). Student feedback, learning and development. M. Slowey & D. Watson, (Eds.), Higher Education and the Lifecourse (s. 67- 78). Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Kayalı, B., Balat, Ş., Kurşun, E. & Karaman, S. (2019). Lisansüstü eğitimde etkili ve nitelikli geribildirim. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 8(1), 10-20.

Kielty, L. (2004). Feedback in Distance Learning:Do Student Perceptions of Corrective Feedback Affect Retention in Distance Learning. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, University of South Florida.

Mag, A.G. (2019). The Value of Students’ Feedback. Matec Web of Conferences, 290, 13006. https://doi.org/10.1051/matecconf/201929013006

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Nobel.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Molloy, E., Boud, D. & Henderson, M. (2020). Developing a learning-centred framework for feedback literacy. Assessment & Evaluation in Higher Education, 45(4), 527-540. https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1667 955

Mulliner, E. & Tucker, M. (2017). Feedback on feedback practice: perceptions of students and academics, Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(2), 266-288. https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1103365

Murphy, C. & Cornell, J. (2010). Student perceptions of feedback: seeking a coherent flow. Practitioner Research in Higher Education, 4(1), 41-51.

Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Valle, A. & Epstein J. L. (2015). Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: differences among elementary, junior high, and high school students. Metacognition Learning, 10, 375-406.

Orsmond, P. & Merry. S. (2011). Feedback alignment: effective and ıneffective links between tutors’ and students’ understanding of coursework feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education. 36(2), 125-136.

Özmen, H. & Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev Ed.). Pegem Akademi.

Pereira, D., Flores, M. A., Simãoc, A. M. V. & Barros, A. (2016). Effectiveness and relevance of feedback in Higher Education: A study of undergraduate students. Studies in Educational Evaluation, 49, 7-14. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.stueduc.2016.03.004

Poulos, A. & Mahony, M. J. (2008). Effectiveness of feedback: The students’ perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(2), 143- 154.

Price, M., Handley, K., Millar, J. & O'donovan, B. (2010). Feedback: All that effort, but what is the effect? Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(3), 277-289.

Rowe, A. D. & Wood, L. N. (2008). Student perceptions and preferences for feedback. Asian Social Science, 4(3), 78-88.

Rust, C. (2002). The impact of assessment on student learning: How can the research literature practically help to inform the development of departmental assessment strategies and learner-centred assessment practices? Active Learning in Higher Education, 3(2), 145-158.

Sadler, R. (1998). Formative assessment: Revisiting the territory. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), 77-84.

Sağlam, Y. & Kanadlı, S. (2020). Nitel Veri Analizinde Kodlama. Pegem Akademi.

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153-189. https://doi.org/10.3102/0034654307313795

Talib, R., Naim, H. A. & Supie, H. S. M. (2015). UTM postgraduate students’ perspective on feedback practices in higher education. International Education Studies, 8(13), 17-21. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n13p17

Tjeerdsma, B. L. (1997). Comparison of teacher and student perspectives of tasks and feedback. Journal of Teaching in Physical Education Teaching in Physical Education, 16(4), 388-400.

Weaver, M. R. (2006). Do students value feedback? Student perceptions of tutors’ written responses. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394.

White, S. (2007). Investigating effective feedback practices for pre‐service teacher education students on practicum. Teaching Education, 18(4), 299- 311. https://doi.org/10.1080/10476210701687591

Wu, R. (2014). Feedback in Distance Education: A Content Analysis of Distance Education: An International Journal, 1980-2013. Yayımlanmamış doktora tezi, Virginia State University.

Xu, J. (2011). Homework completion at the secondary school level: A multilevel analysis. The Journal of Educational Research, 104, 171-182.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin.

Yusoff, M. S. B. (2013). Using Feedback to Enhance Learning and Teaching.

Centre for Academic Excellence & Student Advisory and Development (CDAE)

Kaynak Göster